Cảm Âm Xuân Về Trên phiên bản Mèo | Xuân Về bạn dạng Mông | Sáo Mèo | Sáo Trúc Hoàng Anh chuẩn Nhất

Do sib vày / Sib bởi mib Do…

mib fa Sol / mib fa Sol Sib Sol Sib

sol…. / vì Mib fa Sol Mib fa Sol Sib mib do

Do Sib Do….

Xem thêm: Phản Ứng Hạt Nhân Nhân Tạo ? Tiết 84: Phản Ứng Hạt Nhân Nhân Tạo

/ Sib Do2 mib vày / Mib fa Sib / sib Sol Sol

fa mib fa / mib fa mib vị sol

sol bởi Mib fa / mib fa mib bởi Sib Sol

fa Sol Sib / Sol Sib Sol fa sol

sol vì chưng mib fa / mib fa mib vày mib

fa mib bởi vì mib do

Do Sib bởi Sib vì / vì fa fa Sol Sib Sib Sol Sol

sol vày mib fa mib fa mib vì chưng / Sib vày Sib Sol Sib

Sol Sib Sol fa Sol / fa Sol fa Mib fa

mib fa mib vày mib

do mib vị mib do

mib sol vị mib fa Sol fa Sol Sib fa Sol Sib Sol Do

Do Sib fa Sol mib vị fa Sol Sib Sib Sol Sol

sol vì chưng mib fa…. / Mib fa Mib …. Bởi vì Sib Do…

Điệp Khúc Cảm Âm Xuân Về Trên bản Mông

Sib Do/ Sib Do/ mib Do/ Do

Sib Do/ Sib Do/ Sol SibSol / fa Sol fa mib do mib fa Sol Sol Sol

Sib Do/ Sib Do/ Mib Do/ Do

Sib vày / Sib bởi / Sol Sol / fa Sol fa mib vị mib Sol fa Sol Sib Do

sol sol / vị Do mib fa mib fa Sib Sol

sol sol / vì Do mib fa mib fa mib vị Do

sol sol / vị Do mib fa mib fa Sib Sol

sol sol / bởi Do mib fa Sol Sib vị Sib vị Sib Sol Sib Sol Sib

fa Sol fa Sol mib fa mib fa

Do mib vày / mib sol vì mib fa Sol fa Sol Sib fa Sol Sib Sol Do

Sib vày Sib vì chưng / Sol fa Sol fa mib bởi mib fa fa Sol Sol Sol

Sib vày Sib bởi vì / mib bởi vì do

Sib vị Sib vì Sol Sol / fa Sol fa mib bởi mib Sol fa Sol Sib Do

sol sol / do Do Mib fa Mib fa Sib Sol

sol sol / vì chưng Do Mib fa Mib fa Mib bởi vì Do

sol sol / bởi Do Mib fa Sol Sib Do…


About Phạm Ánh Linh
Phạm Ánh LinhSinh Viên Đại học 4: Khoa Âm Nhạc Truyền ThốngHọc Viện Âm Nhạc nước nhà Việt NamGiải hai Sáo Trúc : Hội Thi kĩ năng Trẻ học viên Sinh Viên những Cơ Sở Đào Tạo văn hóa Nghệ Thuật toàn nước 2017