Thần chú Phật giáo là lời nói kín của chư Phật (Mật ngôn giỏi Phật ngôn), đầy đủ lời nói đặc biệt này chỉ có các đức Phật vào mười phương mới hoàn toàn có thể nghe với hiểu được, nó không phải là thứ ngôn ngữ bình thường của chúng sanh trong bố cõi sử dụng, vì vậy những ngôn từ này fan phàm chẳng thể nào hiểu rõ. đều ai mong mỏi chư Phật, ý trung nhân Tát trong mười phương gia hộ hồ hết khổ đau của cuộc đời chỉ việc hành trì thần chú được hướng dẫn sẽ được linh ứng theo sở cầu. Sau đấy là Đại Bi Thập Chú, 10 thần chú phổ cập trong Phật giáo Đại Thừa.

Bạn đang xem: Nghi thức tụng đại bi thập chú


Nội dung bài viết


Chú Đại Bi

*
Tập vở chép Chú Đại Bi dành cho người mới.

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô mắc cỡ Đại Bi trọng điểm Đà Ra Ni

Nam mô hắt ra đát na nhiều ra dạ da.

Nam mô a rị da, Bà lô yết dế thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, Ma ha tát đỏa bà da, Ma ha mũ chào mào ni ca da. Án, Tát bàn ra phát duệ, số đát mãng cầu đát tả.

Nam mô tất kiết lặc đỏa y mông a rị da, Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì, Hê rị ma ha bàn nhiều sa mế, Tát bà a tha đậu du bằng, A thệ dựng, Tát bà tát nhiều “Na ma bà tát đa”, mãng cầu ma bà già, Ma phạt sệt đậu, Đát điệt tha. Án a bà lô hê, Lô ca đế, Ca ra đế, Di hê rị, Ma ha ý trung nhân đề Tát-đỏa, Tát bà tát bà, Ma ra ma ra, Ma hê ma hê rị đà dựng, Cu lô cu lô yết mông, Độ lô độ lô phạt xà domain authority đế, Ma ha phát xà domain authority đế, Đà ra đà ra, Địa rị ni, Thất Phật ra da, Giá trả giá ra. Mạ mạ vạc ma ra, Mục đế lệ, Y hê di hê, Thất na thất na, A ra sâm Phật ra xá lợi, phát sa phân phát sâm, Phật ra xá da.

Hô lô hô lô ma ra, Hô lô hô lô hê rị, Ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, sơn rô sơn rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, người tình đà dạ người thương đà dạ, Di đế rị dạ, na ra cẩn trì, Địa rị sắc đẹp ni na, cha dạ ma na, Ta bà ha. Tất dà dạ, Ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, Ta bà ha. Tất đà dủ nghệ, Thất bàn ra dạ, Ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì, Ta bà ha. Ma ra na ra, Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, Ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, Ta bà ha.

Giả kiết ra a vớ đà dạ, Ta-bà ha. Cha đà ma yết tất đà dạ, Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn già ra dạ, Ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ, Ta bà ha.

Nam mô hắt ra đát na nhiều ra dạ da. Nam mô a rị da, Bà lô kiết đế, Thước bàn ra dạ, Ta bà ha.


Án, Tất năng lượng điện đô, Mạn nhiều ra, Bạt đà da, Ta-bà ha.

Nam tế bào Bổn Sư ưa thích Ca Mâu Ni Phật

Đức Quán cố gắng Âm sau khoản thời gian thuyết thần Chú Đại Bi này, thì tự nhiên trên trời (thiên không) mưa hoa quý xuống, ngoài hành tinh vang động, vị pháp lực của thần chú chuyển động, giống như: sức mạnh của hỏa sơn xịt lửa, trái khu đất lay chuyển, gây ra những tiếng nổ như sức khỏe của năng lượng điện âm dương gây ra lôi chấn.

Chư Phật đều hoan hỷ, ma vương kinh sợ. Toàn bộ chúng sinh phần đa được chứng quả thánh cùng phát Bồ-đề tâm.

Trong bạn dạng “Đại Bi Sám hiện tại Tướng“, cả 84 câu của chú ý Đại Bi, với từng câu, Tổ xưa đều tranh tượng trưng ra mỗi thần biến: hoặc hình Phật, hình tình nhân Tát, hình các Thánh Nhị thừa, hoặc hình của những vị trời: Phạm Vương, Đế say đắm hoặc hình của các thần, tướng tá Kim Cang…Tất cả rất nhiều từ nơi Thánh trí; lòng đại bi của đức Quán nạm Âm nhân tình Tát hóa hiện tại ra bằng phương pháp đại từ tại, để phổ độ cho việc đó sinh. Ai cũng sẽ được triệu chứng nghiệm với gia hộ trường hợp chí trọng điểm trì tụng.

*
Tranh dán tường Chú Đại Bi khôn cùng đẹp.

Như Ý Bửu Luân Đà La Ni

Nam tế bào Phật đà da, nam tế bào Ðạt ma da, nam tế bào Tăng dà da. Phái nam mô cửa hàng tự tại người tình Tát Ma Ha Tát, cố đại bi trung ương giả. Ðát điệt tha. Án, chước yết ra vạc để, Chấn đa mạc ni, Ma ha chén bát đắng mế. Rô rô rô rô, Để sắc tra thước ra a yết lỵ, sa dạ hồng, phấn tóa ha. Án, chén đạt ma, Chấn đa mạc ni, Thước ra hồng. Án, chén lật đà. Bát đẳng mê hồng.

Sau khi bồ Tát thuyết thần chú, dải ngân hà vang động, cung điện của những vị thần, ma vương rất nhiều phực lửa, chúng tương đối kinh sợ. đa số chúng sinh tàn ác té ngã. Những loài bị phổ đồng được khôn xiết lên cõi trời.

Giữa thiên ko mưa tuôn xuống những hoa báu, và những vật quý xinh đẹp; các thiên thần tấu trổi nhạc, dâng đủ món lên cúng.

Ðức Như Lai ngợi khen cho tình nhân Tát, và ra mắt với bọn chúng hội rằng: mong phước báo hiện nay tiền, hoặc phương khấn tai tinh ác ương, hoặc sám ăn năn ngũ nghịch trọng tội, hoặc cầu đảo các bệnh nước lửa gió mưa, nạn vua, trộm cướp, oan hồn, ác mộng, giặc giả, thú dữ và các tai nạn, chỉ siêng nhất trung tâm thụ trì thần chú này, thì bao tai ương kia đều tàn phá hết; đến lúc lâm chung, fan trì chú này ngay lập tức được thấy Phật A Di Ðà, Quán núm Âm và Ðại thế Chí, mang lại tiếp dẫn về cõi Tịnh độ.

Tiêu Tai cát tường Thần Chú

Nẵng mồ tam mãn đa, chủng loại đà nẫm, A chén bát ra để, Hạ nhiều xá ta nẵng nẫm, Đát điệt tha. Án, khư khư, khư hứ, khư hứ, hồng hồng, Nhập phạ ra, nhập phạ ra, chén bát ra nhập phạ ra, chén ra nhập phạ ra, Để dung nhan sá, để sắc sá, sắc đẹp trí rị, Ta phấn tra, ta phấn tra, Phiến nhằm ca, Thất rị duệ, Ta phạ hạ.

Xem thêm: Châu Tinh Trì Hé Lộ Thông Tin Về Tuyệt Đỉnh Kung Fu 2, James Gunn Hé Lộ Về 'Tuyệt Đỉnh Kung Fu 2'

Người cơ mà trì tụng thần chú này, tâm yêu cầu đủ cha phép Quán: lấy phép Không tiệm để tiêu tai; sử dụng phép Giả quán để hội sự cát tường mà không hay. Giả gì cũng đều chỉ là một niệm vày tai thì tiêu, mèo thì đến, điện thoại tư vấn là pháp giới tánh, đây có nghĩa là Trung Quán. Hễ trọng điểm Mê thì cát tức là tai, còn trọng tâm Ngộ thì tai tức là cát. Nghĩa là trọng tâm còn mê man thì điều như ý cát tường cũng vì vậy tai hại! trọng tâm đã giác tỉnh rồi, vị dầu tai hại cũng hóa thành cát tường!

Với lẽ Tam quán, đem chổ chính giữa so xét sẽ như thế, thì cùng với Tứ giáo. Lục tức cũng có thể đem trung ương so xét được cả, nếu chú ý nghĩ rộng lớn thì sẽ thấy.

Công Đức Bửu tô Thần Chú

Nam tế bào Phật đà da, Nam mô Đạt ma da, Nam mô Tăng già da. Án, vớ đế hộ đô rô, vớ đô rô chỉ lỵ ba, Kiết lỵ bà, vớ đạt rị, cha rô rị ta phạ ha.

Thần chú thương hiệu là “Công Đức Bửu Sơn” xin lý giải thế này: tín đồ hay chuyên việc là công, công tất cả thật nghiệm là Ðức. Fan mà chí trung tâm tụng chú đây, thì về công là đủ Tam tiệm về quả là rỡ ba Ðức. Tỷ như Ma Ni bửu châu: thể nó tròn sạch, sẽ là đức của pháp thân; nó tối ưu trong ngoài, đó là đức của bát nhã, nhường nhịn núi sản sinh vật liệu đó là đức của giải thoát. Ngay vị trí chú có nghĩa là tâm, bởi đều là tía đức. Sơn: là núi với nó giỏi kết tinh sinh ra những mỏ châu báu; còn trung tâm thì cũng xuất xắc bày ra địa điểm cảnh vật, núi pháp tính nó cũng phân phát sinh đầy đủ cả công đức, phải chi, bạn thụ trì thần chú này cùng với tài thiết bị quý báu của từ bỏ tánh tùy ý nguyện mong thụ dụng được cả.


Phật Mẫu chuẩn Đề Thần Chú

Khể thủ quy y sơn tất đế

Đầu diện đảnh lễ thất Câu chi

Ngã kim xưng tán Ðại chuẩn Ðề

Duy nguyện từ bỏ bi thùy gia hộ

Nam tế bào tát nhiều nẫm, Tam miệu tam ý trung nhân đà, Cu bỏ ra nẫm đát điệt tha. Án, tách lệ công ty lệ chuẩn chỉnh Đề ta bà ha.

Phật dạy dỗ rằng: tín đồ trì tụng thần chú này đầy đủ chín chục muôn biến, hoàn toàn có thể diệt được các tội thập ác, tứ trọng với ngũ nghịch. Nhẫn mang lại với nhà nắm tục như thế nào bất luận là tịnh hay uế, chỉ việc chí trung khu tụng thần chú này, liền được tiêu trừ tai nạn bịnh hoạn, và tăng mạnh phước thọ. Tụng đủ 49 ngày, ngay tắp lự được đức người tình Tát sai hai vị Thánh giả để thường phò hộ tín đồ ấy trong những lúc đi đứng nằm ngồi.

Những người; hoặc cầu cho đặng trí huệ, hoặc cầu tiêu chướng nạn, hoặc ước cho được phép thần thông, hoặc mong quả vô thượng người yêu đề….chỉ y theo pháp thiết đàn tràng, tụng đủ một trăm muôn biến, thì các người ấy ngay tức thì đặng ở nơi tịnh độ của chư Phật, khắp phục dịch chư Phật, khắp nghe cả pháp mầu trọn triệu chứng quả bồ Đề.

Thánh Vô Lượng thọ Quyết Định quang Minh vương vãi Đà La Ni

Án, nài mo bo cót ngỏa đế, a ba na mật đạp, A ưu rị a nạp, sơn tất nễ, Thiệt chấp đạp, Điệp tả ra tể giả, Đát tháp cả đạt giả, A ra ha đế, Tam dược tam bất đạt giả, Đát nễ mang tháp. Án, Tát rị ba, Tang bốn cót rị, chén bát rị thuật đạp, đạt ra mã đế, tất cả nại, tang mã ngột cả đế, Ta bố ngỏa tỳ thuật đế, Mã hắt năn nỉ giả, chén bát rị ngỏa rị tóa hắt.

Nhân vày thương xót không còn thảy chúng sinh tuổi sống phòng ngủi vào đời vị lai, ý muốn cho chúng sinh được lớn lên tuổi thọ mạng và công dụng lớn, nên đức vắt Tôn đang bảo với ông Ðại Trí Huệ Diệu cát tường như ý Bồ Tát để dạy dỗ phép rằng: thân châu Diêm phù đề (thế giới này), bây giờ (thời bớt kết 9) hình hài của loài người, chỉ từ sống có trăm tuổi; cùng với giữa con số đó, hầu hết người gây có tác dụng ác nghiệp, buộc phải lại bị tổn đức sút kỷ mà phải thác yếu bị tiêu diệt non, do vậy kẻ sống trăm tuổi chỉ với phần ít! tuy thế, nếu người có phước duyên là chạm mặt được thần chú này rước lòng thành kính hoặc biên chép, hoặc bái dường, hoặc phát âm tụng thụ trì thì được lâu mạng tăng thêm sống ngoại trừ trăm tuổi và mệnh chung sau mau chứng quả Phật.

Dược Sư cửa hàng Đỉnh Chân Ngôn

Nam mô Bạt già phân phát đế, bệ tiếp giáp xã, bạn thân rô say đắm lưu ly, chén bát lật bà, Hắt ra xà dã, Đát tha yết đa da, A ra hát đế, Tam miệu tam bột đà da, Đát điệt tha. Án, bệ tiếp giáp thệ, bệ tiếp giáp thệ. Bệ giáp xã, tam một yết đế tóa ha.

Nếu ai bao gồm bệnh chi, chỉ chăm nhất trọng điểm đọc thần chú nầy 108 vươn lên là để chú nguyện vào ly nước sạch rồi uống, thì các bịnh đều xong xuôi liền. Còn tín đồ nào chuyên tâm trì tụng trọn đời thì sẽ không còn đau ốm, sinh sống lâu, mang lại lúc lâm chung, được vãng sanh về nhân loại Tịnh lưu giữ Ly mặt Ðông Phương.

Quán đỉnh Có hai nghĩa:

Vì thần chú này do từ trên đỉnh đầu của Phật phóng hào quang, vào hào quang quẻ nói ra.Nếu người dân có thân khẩu ý thanh tịnh tương đương nhau, chăm tâm trì tụng thần chú này liền được hào quang của Phật chiếu mang đến như rót nước tức thì vào đỉnh môn của người nên gọi là quán đỉnh.

Quan Âm trôi dạt Chân Ngôn

Án, Ma ni chén di hồng. Ma hạc nghê nha Nạp, tích đô đặc bố dạt, tích đặc ta nạp, vi đạt rị cát, tát nhi cán nhi tháp, bốc rị tất tháp cát, nạp xẻ ra nạp, náp bốc rị, thưu chắt ban nạp nằn nì ma lô kiết. Thuyết ra da tóa ha.

Ðức Quan nạm Âm gồm lòng từ bỏ bi cực kỳ thiết tha, đức độ sinh lan khắp; nếu bạn thành trung ương tụng chú, sẽ được lòng đại bi của tình nhân Tát theo niệm mang đến cảm cho, chớ nghi nhưng hỏng!

Thất Phật diệt Tội Chân Ngôn

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, Đà la ni đế. Ni ha ra đế, Tỳ lê nễ đế, Ma ha già đế, Chân lăn càn đế, Ta bà ha.

Với gần như tội tứ trọng ngũ nghịch, giả dụ phi sám ăn năn bằng pháp vô sinh, thì ko thể kết thúc tội được!

Thần chú này chính là do cả bảy đức Phật gần như đã thuyết ra đúng chân tính; người tu tụng rước mỗi niệm cũng giống với chân tính, thì tất bệnh được lý vô sinh; như thế, sự diệt tội tỷ như nước sôi tan giá tuyết.

Vãng sanh Tịnh Độ Thần Chú

Nam mô a di đa bà dạ, Đa tha già nhiều dạ, Đa địa dạ tha, A di rị đô bà tỳ, A di rị đa, tất đam bà tỳ, A di rị đa, tỳ ca lan đế, A di rị đa, tỳ ca lan đa, Già di nị, già già na, Chỉ nhiều ca lệ, Ta bà ha.

Thần chú này cũng mang tên là “Bạt nhất nỗ lực nghiệp chướng căn bạn dạng đắc sinh tịnh độ Ðà La Ni”. Truyện chép rằng: Ðời lưu Tống, năm rốt niên hiệu Ngươn gia, Ngài Tam Tạng pháp sư Cần na Bạt Ðà La từ bỏ nước Thiên Trúc qua trung quốc dịch ra.

Nhắc lại chỗ đã nghe, thì sách Minh Tăng Tông bản Tịnh độ Hành pháp nói: với thần chú này yêu cầu đọc 21 biến, new hợp thức theo ý Kinh. Truyện bất bốn nghị thần lực chép rằng: Với dòng phép trì chú, tín đồ tu thân với miệng cần thường và súc đến sạch, dâng hương, đốt trước tượng Phật, quỳ gối, chấp tay ngày lấy 6 thời, mỗi thời tụng 21 biến, liền khử được những tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác với hủy báng chánh pháp. Nếu tín đồ thường tụng chú này, được đức A Di Ðà thường xuyên ở bên trên đỉnh đầu, để hộ trì cho, chẳng cho kẻ thù tiện bề phá khuấy, hiện nay đời vẫn đặng lặng ổn, mang lại hơi thở cuối cùng, được tùy ý vãng sinh. Hoặc tụng đến đủ số 20 vạn biến, tức thời cảm đặng tâm người thương đề nảy mộng. Hoặc tụng cho 3 chục muôn biến, tức tốc trước khía cạnh tự thấy Phật.

Thiện Thiên bạn nữ Chú

Nam mô Phật đà, Nam mô đạt ma, Nam tế bào tăng già. Nam tế bào thất rị, Ma ha đế tỷ da, Đát nễ dã tha, cha rị phú lầu na, giá bán rị tam mạn đà, Đạt xá ni, Ma ha tỳ ha ra già đế, Tam mạn đà, tTỳ ni già đế, Ma ha ca rị giả, bố nễ, cha ra, cha nễ, Tát rị phạ lật tha, Tam mạn đà, Tu chén bát lê đế, Phú lệ na, A rị na, Đạt ma đế, Ma ha tỳ cổ vớ đế, Ma ha Di Lặc đế, thọ phả tăng kỳ đế, Hê đế tỷ, Tăng kỳ hê đế, Tam mạn đà, A tha, A nậu Đà La Ni.

Trong kinh Kim quang Minh bao gồm viết: Ðối cùng với thần chú này, những người dân tụng, bạn nghe, rất nhiều ai thắp nhang cúng hoa, phàm mong mỏi cần dùng điều chi, như vàng bạc, châu, báu, trâu, dê, ngũ cốc tất cả vật dụng, thì đều được đủ cả.