—————–

Cửa hàng: 1236 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội(gần xẻ tư láng – ước Giấy)

Xưởng: 42 ngõ 242 Phú Viên, người yêu Đề, Long Biên, Hà Nội


*

Hoa Cưới cầm tay HT-219

450.000đ


*

Hoa Cưới di động HT-609

500.000đ


*

Hoa di động cầm tay HT-619


Liên hệ


*

Hoa cầm tay HT-440


350.000đ


*

Hoa Cưới di động cầm tay HT-621

450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-625

500.000đ


Hoa cầm tay HT-623


500.000đ


Hoa di động HT-629


Liên hệ


Hoa Cưới cầm tay HT-631

Liên hệ


Hoa Cưới cầm tay HT-632

Liên hệ


Hoa Cưới di động HT-630

900.000đ


Hoa Cưới di động HT-633

Liên hệ


Hoa Cưới cầm tay HT-622

500.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-624

500.000đ


Hoa cầm tay HT-626


500.000đ


Hoa cầm tay HT-627


700,000đ


Hoa Cưới di động HT-634

LIên hệ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-635

Liên hệ


Hoa Cưới di động HT-636

Liên hệ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-637

700.000đ


Hoa Cưới di động HT-620

Liên hệ


Hoa Cưới di động HT-253

450.000đ


Hoa di động HT-401


450.000đ


Hoa cầm tay HT-617


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-420


400.000đ


Hoa cầm tay HT-618


650.000đ


Hoa di động HT-628


Liên hệ


Hoa di động HT-614


Liên hệ


Hoa di động cầm tay HT-616


Liên hệ


Hoa cầm tay HT-408


450.000đ


Hoa cầm tay HT-613


Liên hệ


Hoa di động HT-608 (Theo mùa)


900.000đ


Hoa di động HT-403


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-400


700.000đ


Hoa di động HT-239


800.000đ


Hoa di động HT-314


900.000đ


Hoa di động HT-591


500.000đ


Hoa cầm tay HT-592


600.000đ


Hoa di động HT-598


700.000đ


Hoa cầm tay HT-593


900.000đ


Hoa di động cầm tay HT-421


400.000đ


Hoa cầm tay HT-419


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-590


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-412


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-404


700.000đ


Hoa cầm tay HT-202


800.000đ


Hoa cầm tay HT-329


900.000đ


Hoa di động cầm tay HT-422


400.000đ


Hoa cầm tay HT-511


450.000đ


Hoa di động HT-410


500.000đ


Hoa di động HT-416


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-406


700.000đ


Hoa di động HT-224


800.000đ


Hoa di động cầm tay HT-218


900.000đ


Hoa di động HT-426


400.000đ


Hoa di động cầm tay HT-424


450.000đ


Hoa di động HT-414


500.000đ


Hoa di động HT-423


600.000đ


Hoa di động HT-407


700.000đ


Hoa di động HT-237


800.000đ


Hoa cầm tay HT-234


900.000đ


Hoa di động HT-433


400.000đ


Hoa cầm tay HT-431


450.000đ


Hoa cầm tay HT-417


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-425


600.000đ


Hoa cầm tay HT-409


700.000đ


Hoa cầm tay HT-204


800.000đ


Hoa di động cầm tay HT-217


900.000đ


Hoa di động cầm tay HT-551


400.000đ


Hoa di động cầm tay HT-439


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-418


500.000đ


Hoa di động HT-430


600.000đ


Hoa cầm tay HT-413


700.000đ


Hoa di động HT-225


800.000đ


Hoa di động cầm tay HT-213


900.000đ


Hoa di động cầm tay HT-572


400.000đ


Hoa cầm tay HT-444


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-427


500.000đ


Hoa cầm tay HT-437


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-415


700.000đ


Hoa di động HT-110


800.000đ


Hoa di động HT-229


900.000đ


Hoa di động cầm tay HT-347


400.000đ


Hoa di động cầm tay HT-446


450.000đ


Hoa cầm tay HT-429


500.000đ


Hoa di động HT-441


600.000đ


Hoa cầm tay HT-428


700.000đ


Hoa di động HT-341


400.000đ


Hoa di động cầm tay HT-454


450.000đ


Hoa cầm tay HT-435


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-448


600.000đ


Hoa di động HT-432


700.000đ


Hoa cầm tay HT-308


500.000đ


Hoa di động HT-463


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-436


500.000đ


Hoa di động HT-453


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-434


700.000đ


Hoa cầm tay HT-538


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-438


500.000đ


Hoa di động HT-460


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-540


450.000đ


Hoa di động HT-442


500.000đ


Hoa di động HT-461


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-449


700.000đ


Hoa di động HT-541


450.000đ


Hoa di động HT-443


500.000đ


Hoa cầm tay HT-465


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-451


700.000đ


Hoa di động HT-543


500.000đ


Hoa cầm tay HT-445


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-466


600.000đ


Hoa cầm tay HT-467


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-545


450.000đ


Hoa di động HT-447


500.000đ


Hoa di động HT-470


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-473


700.000đ


Hoa cầm tay HT-561


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-452


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-471


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-554


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-555


450.000đ


Hoa di động HT-455


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-474


600.000đ


Hoa di động HT-571


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-562


450.000đ


Hoa cầm tay HT-456


500.000đ


Hoa cầm tay HT-534


600.000đ


Hoa di động HT-577


700.000đ


Hoa cầm tay HT-568


450.000đ


Hoa cầm tay HT-458


500.000đ


Hoa cầm tay HT-536


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-580


700.000đ


Hoa cầm tay HT-569


450.000đ


Hoa cầm tay HT-459


500.000đ


Hoa cầm tay HT-542


600.000đ


Hoa di động HT-513


700.000đ


Hoa cầm tay HT-576


450.000đ


Hoa cầm tay HT-462


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-547


600.000đ


Hoa di động HT-312


700.000đ


Hoa cầm tay HT-579


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-464


500.000đ


Hoa di động HT-548


600.000đ


Hoa cầm tay HT-351


700.000đ


Hoa cầm tay HT-584


450.000đ


Hoa di động HT-468


500.000đ


Hoa di động HT-549


600.000đ


Hoa cầm tay HT-342


700.000đ


Hoa cầm tay HT-585


450.000đ


Hoa di động HT-469


500.000đ


Hoa di động HT-550


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-201


700.000đ


Hoa di động HT-589


450.000đ


Hoa di động HT-472


500.000đ


Hoa cầm tay HT-552


600.000đ


Hoa cầm tay HT-207


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-507


450.000đ


Hoa cầm tay HT-535


500.000đ


Hoa cầm tay HT-553


600.000đ


Hoa cầm tay HT-220


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-509


450.000đ


Hoa di động HT-556


500.000đ


Hoa cầm tay HT-558


600.000đ


Hoa di động HT-203


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-509


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-556


500.000đ


Hoa cầm tay HT-558


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-560


600.000đ


Hoa cầm tay HT-477


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-478


500.000đ


Hoa cầm tay HT-502


450.000đ


Hoa di động HT-500


450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-281

450.000đ


Hoa Cưới di động HT-254

450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-214

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-205

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-250

450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-269

400.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-240

400.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-265

450.000đ


Hoa Cưới di động HT-267

600.000đ


Hoa Cưới di động HT-263

600.000đ


Hoa Cưới di động HT-179

500.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-252

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-186

500.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-259

400.000đ


Hoa Cưới di động HT-102

350.000đ


Hoa Cưới di động HT-262

450.000đ


Hoa Cưới di động HT-260

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-255

700.000đ


Hoa Cưới di động HT-270

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-271

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-233

800.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-257

600.000đ


Hoa Cưới di động HT-227

600.000đ


Hoa Cưới di động HT-230

Liên Hệ


Hoa Cưới di động HT-238

600.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-236

800.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-223

700.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-261

800.000đ


Hoa Cưới di động HT-159

600.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-161

700.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-266

900.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-164

550.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-228

700.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-226

900.000đ


Hoa cầm tay Cô Dâu HT-163

500.000đ


Hoa Cưới HT-313


600.000đ


Có thể bạn quan tâm: Thuê xe cộ Cưới – Hoa tô điểm Xe Cưới – Hoa Tay Cô Dâu – Tráp Ăn Hỏi – Tráp Dạm Ngõ – Hoa Trang Trí Phòng Cưới – Phông Cưới – Nhà Bạt Đám Cưới – Cổng Hoa Cưới


Với hoa cưới cố tay, cô dâu có thể chọn hoa tươi hoặc hoa lụa các giúp tôn vinh vẻ đẹp của mình. Hay sẽ lựa chọn hoa tươi là bởi vì sự phong phú và đa dạng trong chủng loại mã, màu sắc và sáng chóe hơn. Mặc dù nhiên, hoa nỗ lực tay bởi lụa cũng có thể có những điểm mạnh độ bền cao, sử dụng thoải mái ko bị dập, lại hoàn toàn có thể giữ lại làm cho kỷ niệm.

Bạn đang xem: Hoa cầm tay cô dâu 2021

1. Hoa di động cầm tay cô dâu dạng tròn

Có thể nói đây là kiểu hoa cưới di động cầm tay phổ biển cả nhất, do kiểu dáng nhỏ tuổi gọn, 1-1 giản, dịu nhàng không khiến vướng víu khi thay trên tay đi lại. Hoa cầm tay dạng tròn được kết thành từ khá nhiều loại hoa, nhiều màu sắc khác nhau theo tứ từ thành những lớp hình dáng tròn. Đặc điểm: xây cất đơn giản, nhỏ gọn hoa được cắm vào một trong những khối mút tròn không yêu cầu để cả cuống, tay cụ nhẹ, tiện lợi chụp ảnh ở ngẫu nhiên góc độ nào, phối hợp nhiều loại hoa với lại màu sắc cuốn hút mang lại bó hoa cưới nắm tay. Hoa tương thích cho hình dạng hoa di động cầm tay dạng tròn: hoa hồng, hoa lan, hoa ly, hoa đồng tiền…

2. Hoa cưới di động dáng ngắn

Hoa cưới cầm tay dáng ngắn bao gồm nhiều bông hoa được xếp theo trang bị tự cao thấp khác biệt quanh trục tròn, các bông hoa xòa ra tạo ra thành hình mái vòm. Thi công hoa vắt tay kiểu dáng này bạn tiện lợi kết đúng theo nhiều loại hoa lá không giống nhau hoặc chỉ dùng 1 nhiều loại duy nhất. Phần cuống hoa sẽ được thắt dây ruy băng thướt tha nữ tính. Hoa tương thích cho kiểu hoa cưới di động dáng ngắn: hoa hồng, hoa chủng loại đơn, hoa thược dược…

3. Hoa di động cầm tay cô dâu dạng thác nước

Đây là hình dạng hoa cưới cố tay phổ cập ở các nướ Châu Âu, phần hoa khổng lồ được xếp sinh sống trên đỉnh và nhỏ tuổi dần xuống phía dưới và kết thành từ tương đối nhiều bông hoa bự nhỏ. Xây cất hoa di động cầm tay dạng này tương đối cổ điển, lịch sự trọng, phần đuôi rũ dài chuyển động uyển đưa theo nhịp cách của cô dâu mạng lại vẻ thướt tha, mềm mại. Loại hoa thích hợp cho hình dạng hoa di động cầm tay cô dâu dạng thác nước: hoa lan trắng, hoa hồng, hoa lily…

Ngoài những yếu tố trên, khi chọn hoa cưới cầm tay cô dâu buộc phải phải để ý một vấn đề sau:

+ Chọn hoa di động cầm tay cùng tông với phong thái trang trí tiệc cưới: fonts nền tô điểm tiệc cưới phần lớn sẽ theo một tông màu chủ đạo, đồng hóa từ tấm trải bàn bàn, nền, rạp cho tới cổng hoa và phục trang cô dâu chú rể. Vị thế, khi lựa chọn hoa cưới cầm tay cô dâu cần phải phù hợp với phong cách trang trí tiệc cưới sẽ có đến cho bạn sự kết hợp hoàn hảo nhất.

Xem thêm: Những Bí Ẩn Khoa Học Chưa Thể Lý Giải Thích, 15 Bí Ẩn Các Nhà Khoa Học Không Thể Giải Thích

+ Chọn hoa di động cô dâu phù hợp với bộ váy cưới: Để đem đến một vẻ đẹp mắt hoàn mỹ nhất mang đến cô dâu trong thời gian ngày cưới, không chỉ từ trang điểm, bộ đồ và phụ kiện, hoa di động cô dâu cũng cần cân xứng với phong cách trang phục tiến bộ hay truyền thống, váy white color hay color đỏ. Một bóa hoa cưới di động đẹp và phù hợp sẽ làm cô dâu càng thêm trông rất nổi bật và hoàn hảo nhất trong ngày trọng đại.

+ Chọn hoa cưới cầm tay theo mùa: Với mỗi mùa vào năm sẽ sở hữu những một số loại hoa riêng đưa về nhiều vẻ đẹp khác biệt và cũng tác động lớn đến giá thành bó hoa cố tay. Đó cũng là vì sao các cô dâu hãy chọn hoa cầm tay theo mùa để bảo đảm có một bó hoa rất đẹp lại bảo vệ tính ghê tế.