Hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán trên Excel

Lập bảng cân đối kế toán là một việc làm hết sức dễ dàng với những kế toán tổng hợp lâu năm đã dày dạn kinh nghiệm. Tuy nhiên đối với những bạn đang học kế toán hoặc kế toán viên mới vào nghề thì công việc này không tránh khỏi những khó khăn: Tài sản và Nguồn vốn không cân bằng, nhầm lẫn trong việc xử lý số dư của các tài khoản lưỡng tính như 131, 331, 421, 214…

Sau đây, Kế toán Hà Nội xin được đưa ra một số nguyên tắc và hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán trên Excel.

1. Nguyên tắc lập Bảng cân đối kế toán

– Trước khi lập bảng cân đối kế toán (CĐKT), kế toán cần phải phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết có liên quan, thực hiện việc kiểm kê tài sản và phản ánh kết quả kiểm kê vào sổ kế toán. Đối chiếu công nợ phải thu, phải trả; đối chiếu giữa số liệu tổng hợp và số liệu chi tiết, số liệu trên sổ kế toán và số thực kiểm kê, khoá sổ kế toán và tính số dư các tài khoản.

– Số liệu dùng để phản ánh vào các chỉ tiêu trên bảng CĐKT là không bù trừ. Nếu tài khoản có theo dõi chi tiết và cuối kỳ tổng hợp dẫn đến dư cả 2 bên Nợ và Có thì vẫn giữ nguyên số dư đó khi tham gia tính toán.

– Khi lập bảng CĐKT, những chỉ tiêu thuộc nhóm tài sản thì căn cứ vào số dư Nợ của các tài khoản liên quan để ghi. Những chỉ tiêu thuộc nhóm nguồn vốn thì căn cứ vào số dư Có của các tài khoản liên quan để ghi.

– Những chỉ tiêu thuộc các khoản phải thu, phải trả ghi theo số dư chi tiết của các tài khoản phải thu, tài khoản phải trả. Nếu số dư chi tiết là dư Nợ thì ghi ở phần “TÀI SẢN”, nếu số dư chi tiết là số dư Có thì ghi ở phần “NGUỒN VỐN”.

– Các chỉ tiêu liên quan đến các tài khoản điều chỉnh hoặc tài khoản dự phòng như 214, 129, 229, 139, 159, … luôn có số dư Có, nhưng khi lên bảng CĐKT thì ghi ở phần “TÀI SẢN” theo số âm; các tài khoản nguồn vốn như 412, 413, 419, 421, … nếu có số dư bên Nợ thì vẫn ghi ở phần “NGUỒN VỐN”, nhưng ghi theo số âm.

2. Cơ sở số liệu để lập Bảng cân đối kế toán

– Đối với cột “Số đầu năm”: Căn cứ số liệu cột “Số cuối kỳ” của bảng CĐKT ngày 31/12 năm trước để ghi.

– Cột “Số cuối kỳ: Lấy số dư cuối kỳ của các tài khoản liên quan trên bảng cân đối phát sinh năm nay.
Để bảng CĐKT đúng, ngoài việc phản ánh đúng, đầy đủ số liệu cho các chỉ tiêu của nó còn phải đảm bảo quan hệ cân đối chung giữa tài sản và nguồn vốn: Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn

3. Phương pháp lập các chỉ tiêu trong Bảng Cân đối kế toán năm

Bước 1: Gắn mã các chỉ tiêu ở bảng Cân đối Kế toán tương ứng vào hai cột cuối cùng trong bảng Cân đối phát sinh năm.

cach-lap-bang-can-doi-ke-toan1

Hình 1: Bảng Cân đối phát sinh năm

Ví dụ:

Mã 110 – Tiền và các khoản tương đương tiền: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ của các TK 111,TK112, TK121 trên Bảng CDPS NĂM.

Ta gắn mã 110 vào các tài khoản tương ứng trên bảng CĐPS Năm.

Bước 2: Dùng hàm Sumif để tính tổng phát sinh của từng mã chỉ tiêu từ bảng CĐPS Năm.

cach-lap-bang-can-doi-ke-toan2

Ví dụ: Tính số năm nay của Mã 110 – Tiền và các khoản tương đương tiền

P10 =SUMIF(‘CDPS NAM’!$I$11:$I$169,$M10,’CDPS NAM’!$G$11:$G$169)

Trong đó:

+ ‘CDPS NAM’!$I$11:$I$169: là vùng điều kiện tìm kiếm mã chỉ tiêu trên BCTC

+ $M10: là mã tìm kiếm

+ ‘CDPS NAM’!$G$11:$G$169: Vùng tính tổng ( Số phát sinh bên Nợ năm nay)

Bước 3: Dùng hàm Subtotal(9,..) để tính tổng các Chỉ tiêu tổng cộng như 120, 130, 140, 150…

cach-lap-bang-can-doi-ke-toan3

Chúng ta làm tương tự như trên cho cả phần Tài sản – Nguồn vốn và cả Năm trước – Năm nay. Như vậy ta sẽ lập được bảng Cân đối kế toán trên Excel.

Để hình dung rõ hơn về cách lập bảng Cân đối kế toán, mời các bạn tham khảo khoá học kế toán thực hành trên Excel tại Công ty đào tạo kế toán Hà Nội.

Chúc các bạn thành công!

Kế toán Hà Nội chuyên đào tạo kế toán thực tếlàm dịch vụ kế toán trọn gói trên cả nước

© 2015 Công ty kế toán Hà Nội. Thiết kế Website bởi Kế toán Hà Nội. học kế toán thực hành DMCA.com Protection Status