Hướng dẫn lập bảng cân đối phát sinh trong Excel

Bảng cân đối phát sinh là một trong những báo cáo quan trọng cuối tháng. Sau đây, Công ty kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn lập bảng cân đối phát sinh trong excel tài khoản tháng trong hình thức ghi sổ Nhật ký chung.

bang-can-doi-so-phat-sinh1

Mẫu bảng CĐPS tài khoản tháng

– Cột Mã TK, tên TK: Dùng hàm VLOOKUP hoặc Copy từ DM tài khoản về (luôn đảm bảo rằng DMTK luôn được cập nhật thường xuyên các TK về Khách hàng và phải đầy đủ nhất)

– Cột Số dư đầu kỳ: Dùng hàm VLOOKUP tìm từ số dư cuối tháng trước về

– Cột Số phát sinh Nợ và phát sinh có trong kỳ, sử dụng hàm SUMIF tổng hợp số liệu từ bảng Nhật ký chung của từng tháng sang.

– Số dư cuối kỳ:

+ Cột Nợ = Max( Số dư Nợ đầu kỳ + Số PS Nợ trong kỳ- Số dư Có đầu kỳ – Số PS Có trong kỳ,0)

+ Cột Có = Max ( Số dư Có đầu kỳ+ Số PS Có trong kỳ – Số Dư Nợ đầu kỳ – Số PS Nợ tron kỳ,0)

MÔ PHỎNG:

bang-can-doi-so-phat-sinh2

Lên bảng cân đối phát sinh tháng

– Dùng hàm SUBTOTAL tính tổng cho từng TK cấp 1 ( chỉ cần tính cho những tài khoản có chi tiết phát sinh ).

Cú pháp = SUBTOTAL(9,dãy ô cần tính tổng)

MÔ PHỎNG

bang-can-doi-so-phat-sinh3

Tính tổng cho từng TK cấp 1

Sau đó tính lại dòng Tổng cộng trên CĐPS tháng bằng hàm SUBTOTAL.

bang-can-doi-so-phat-sinh4
CÁCH KIỂM TRA SỐ LIỆU TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH.

+ Trên CĐPS thì tổng phát sinh bên Nợ phải bằng tổng phát sinh bên Có

+ Tổng PS Nợ trên CĐPS bằng tổng PS Nợ trên NKC

+ Tổng PS Có trên CĐPS bằng Tổng PS Có trên NKC

+ Các tài khoản loại 1 và loại 2 không có số dư bên Có. Trừ một số tài khoản như 159, 131, 214,..

+ Các tài khoản loại 3 và loại 4 không có số dư bên Nợ, trừ một số tài khoản như 331, 3331, 421,..

+ Các tài khoản loại 5 đến loại 9 cuối kỳ không có số dư.

+ TK 112 phải khớp với Sổ phụ ngân hàng,

+ TK 133, 3331 phải khớp với chỉ tiêu trên tờ khai thuế

+ TK 156 phải khớp với dòng tổng cộng trên Báo cáo NXT kho

+ TK 142, 242 phải khớp với dòng tổng cộng trên bảng phân bổ 142, 242

+ TK 211 , 214 phải khớp với dòng tổng cộng trên Bảng khấu hao 211

Cách lập bảng cân đối tài khoản phát sinh năm tương tự như lập bảng CĐPS tháng.

Để hiểu rõ hơn, mời bạn tham khảo Khoá học kế toán thực hành trên Excel tại Kế toán Hà Nội

© 2015 Công ty kế toán Hà Nội. Thiết kế Website bởi Kế toán Hà Nội. học kế toán thực hành DMCA.com Protection Status