Nhập học tập tiếng Anh là amission, phiên âm /ədˈmɪʃ.ən/. Nhập học là ngày tựu trường của sinh viên lúc trúng tuyển chọn vào phần đông trường đh trải qua thẳng trực tiếp xuất xắc online.

Bạn đang xem: Nhập Sinh Tiếng Anh Là Gì ? Dịch Mẫu Sổ Hộ Khẩu Tiếng Anh 2021

Bài Viết: Nhập sinh giờ đồng hồ anh là gì

Nhập học tập tiếng Anh là Admission, phiên âm /ədˈmɪʃ.ən/. Nhập học là ngày vào học được trường thông tin trước mang đến sinh viên khi nhập học.

Khi học tập viên đc trúng tuyển vào phần đông trường học tập viên nguyện vọng. Phần nhiều trường đại gọc sẽ chuyển giấy báo trúng tuyển và ngày nhập học mang đến học viên.

Từ vựng tiếng Anh chủ thể giáo dục.

Academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: Bảng điểm.

Certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: Bằng, hội chứng chỉ.

Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bởi cấp.


*

Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: cỗ giáo dục.

Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: cỗ môn.

College /ˈkɑːlɪdʒ /: Cao đẳng.

Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: công ty nhiệm cỗ môn, trưởng bộ môn.

Train /treɪn/, training /ˈtreɪnɪŋ /: Đào tạo.

Pass /pæs /: Điểm trung bình.

Credit / ˈkredɪt/: Điểm khá.

Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: Điểm giỏi.

High distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: Điểm loại giỏi.

Pass (an exam) /pæs/: Đỗ.

Xem thêm: Những Cái Tên Biệt Danh Hay, Ý Nghĩa Cho Crush, Cặp Đôi, Bạn Thân, Nam Nữ

Birth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: Giấy khai sinh.

Conduct /kənˈdʌkt /: Hạnh kiểm.

Materials /məˈtɪriəlz/: Tài liệu.

Performance /pərˈfɔːrməns /: học lực.

Term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học kỳ.


Hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br), dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký túc xá.

Graduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: Lễ cực tốt nghiệp.

Enroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /: con số học viên nhập học.

Enrollment /ɪnˈroʊlmənt /: Nhập học.

Một số chủng loại câu giờ Anh về nhập học.

As a result of increased educational access, enrollment rates more than doubled between 1996 cùng 2006.

Do kỹ năng tiếp cận giáo dục tăng đều, tỷ lệ nhập học tập tăng gấp hai từ năm 1996 cho năm 2006.

The enrollment rate of Chinese classes at university level increased by 51% from 2002 khủng 2015.

Tỷ lệ nhập học phần nhiều lớp tiếng Trung ở cấp đh đã tăng 51% từ thời điểm năm 2002 cho năm 2015.

Bài viết nhập họctiếng Anh là gì đượctổng hợp do giáo viên trung trung ương tiếng Anh congtyketoanhanoi.edu.vn.

Thể Loại: Share kiến thức Cộng Đồng
Bài Viết: Nhập Sinh giờ đồng hồ Anh Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://congtyketoanhanoi.edu.vn Nhập Sinh giờ Anh Là Gì


Related


About The Author
*

Là GìEmail Author

Leave a Reply Hủy

giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình lưu ý này mang đến lần bình luận kế tiếp của tôi.


Tìm kiếm
Tìm kiếm

Bài viết mới


Phản hồi gần đây


Không có phản hồi nào để hiển thị.

Lưu trữ


Chuyên mục