9 Kỹ Năng Excel Hàng Đầu Cho Kế Toán Cần Biết Gì Về Excel Cho Kế Toán

e
Xcel kế toán
| là 1 kế toán tiếp tục với những số lượng lớn bé dại thì đòi hỏi cần phải biết ít nhất 1 số ít hàm excel kế toán tài chính cơ bản. Excel luôn luôn là công cụ cung ứng nhân viên có tác dụng việc năng động và hiệu quả nhất cùng với số liệu.để ghi dấn sổ sách kế toán và lập kế hoạch tài chính. Có thể tạo ra một công tác kế toán cơ bạn dạng hoặc sổ kế toán để theo dõi các giao dịch tài chính và so sánh thu nhập, chi tiêu của tổ chức – hãy thuộc Kế toán Việt Hưng khám phá sâu rộng qua bài bác viết.

Bạn đang xem: Kế toán cần biết gì về excel

Các hàm cơ bản trong Excel kế toán bắt buộc nắm rõ

1. Những hàm excel kế toán nhóm THỐNG KÊ

♦ Hàm SUM

– Tính tổng tất cả các số vào vùng dữ liệu được chọn.

– Công thức: SUM(Number1, Number2, Number3…)

– trong đó, Number1, Number2, Number3… là những số rất cần được tính tổng.

Hàm SUMIF

– Tính tổng giá bán trị của những ô được hướng đẫn với điều kiện cụ thể, hay được sử dụng trong nhiệm vụ kết chuyển cuối tháng khi làm cho Nhật cam kết chung, làm các bảng tổng hòa hợp nhập – xuất hàng…

– phương pháp SUMIF(Range, Criteria, Sum_range) = SUMIF(Vùng cất điều kiện, Điều kiện, Vùng buộc phải tính tổng)

– vào đó:

Range: dãy số muốn xác định tổng
Criteria: đk muốn tính tổng (có thể là biểu thức, chuỗi hoặc số)Sum_range: những ô cất giá trị yêu cầu tính tổng

– Ví dụ: =SUMIF (B2:B10, “

♦ Hàm AVERAGE

– Hàm tính quý hiếm trung bình của những đối số nhập vào.

– phương pháp AVERAGE(Number1, Number2, Number3…)

– vào đó, Number1, Number2, Number3… là những số nhập vào phải tính quý giá trung bình.

♦ Hàm SUMPRODUCT

– Tính tích của hàng ô, sau đó tính tổng của những tích đó.

– Công thức: SUMPRODUCT(Array1, Array2, Array3…)

– vào đó: Array1, Array2, Array3… lần lượt là các dãy ô bạn muốn tính tích, kế tiếp tính tổng những tích.

– Ví dụ: =SUMPRODUCT(A2:A7, B3:B8, C5:C12)

♦ Hàm MAX

– Trả về hiệu quả số lớn nhất trong hàng được nhập vào.

– Công thức: MAX(Number1, Number2, Number3…)

– vào đó, Number1, Number2, Number3… là hàng số bạn muốn tìm giá trị lớn số 1 trong đó.

Hàm LAGRE

– search số phệ thứ k trong hàng ô được nhập.

– Công thức: LAGRE(Array, k)

– trong đó, Array là hàng ô yêu cầu xác định, k là vẻ bên ngoài số mong mỏi tìm, tính từ bỏ số bự nhất.

Ví dụ =LAGRE(D4:D20, 3) – kiếm tìm số bự thứ 3 trong hàng ô tự D4 mang lại D20.

Hàm MIN

– Trả về tác dụng là số nhỏ tuổi nhất trong hàng được nhập vào

– Công thức: MIN(Number1, Number2, Number3…)

– vào đó, Number1, Number2, Number3… là hàng số mà bạn muốn tìm giá chỉ trị bé dại nhất trong đó.

♦ Hàm SMALL

– tra cứu số có giá trị nhỏ tuổi thứ k trong dãy ô được nhập vào.

– Công thức: SMALL(Array, k)

– trong đó, Array là hàng ô được chọn, k là hình trạng của số phải tìm tính tự số nhỏ nhất).

Hàm COUNT

– Là hàm đếm dữ liệu của những ô chứa tài liệu kiểu số trong hàng được nhập.

– Công thức: COUNT(Value1, Value2, Value3…)

– trong đó, Value1, Value2, Value3… là dãy hay mảng dữ liệu được chọn.

Hàm COUNTA

– Là hàm đếm dữ liệu của toàn bộ của toàn bộ các cô đựng dữ liệu.

– Công thức: COUNTA(Value1, Value2, Value3…)

♦ Hàm COUNTIF

– Đếm những ô cất giá trị thỏa mãn nhu cầu điều kiện đến trước.

– Công thức: COUNTIF(Range, Criteria)

– vào đó:

Range là dãy dữ liệu muốn đếm.Criteria: điều kiện cho những ô được đếm

– Ví dụ: =COUNTIF(A2:A30, “>1000”) – Đếm tất cả các ô trong dãy từ A2 mang lại A30 thỏa mãn điều kiện lớn hơn 1000.

Xem thêm: Bật mí lương kế toán môi trường, bật mí lương kế toán mới ra trường hiện nay

2. Các hàm excel kế toán đội ĐIỀU KIỆN

Hàm IF

– Hàm điều kiện này trả về quý hiếm 1 nếu điều kiện đúng, trả về quý giá 2 nếu điều kiện sai. Hàm này thường được sử dụng khi lập bảng lương đến nhân viên, tính thuế thu nhập cá nhân cá nhân, thưởng doanh số cho nhân viên kinh doanh…

– Công thức: IF(logical-test,,) = IF(Điều kiện, quý hiếm 1, cực hiếm 2)

– Ví dụ: =IF(C2>=5, “DUNG”, “SAI”) = DUNG

=IF(C2>=6, “DUNG”, “SAI”) = SAI

3. Những hàm excel kế toán đội TÌM KIẾM

Hàm VLOOKUP

– Là hàm trả về quý hiếm tìm kiếm theo cột đưa từ bảng tham chiếu cùng với bảng cửa hàng dữ liệu theo đúng giá trị dò tìm. Giả dụ X = 0 thì tác dụng dò tìm chủ yếu xác, X = một là kết trái dò tìm kiếm một cách tương đối.

– Công thức: VLOOKUP(Lookup Value, Table Array, Col idx num, ) = VLOOKUP(Giá trị dò tìm, Bảng tham chiếu, Cột bắt buộc lấy, X)

– Ví dụ: =VLOOKUP(E15,$C$20:$D$22,3,0) – kiếm tìm một giá chỉ trị bằng giá trị làm việc ô E15 và lấy giá bán trị tương ứng ở cột lắp thêm 3.

Hàm HLOOKUP

– kiếm tìm kiếm giá trị như hàm VLOOKUP nhưng bằng cách so sánh với mức giá trị trong bậc nhất tiên của bảng tham chiếu nhập vào.

– Công thức: HLOOKUP(Lookup Value, Table Array, Col idx num, )

4. Các hàm excel kế toán đội LOGIC

Hàm AND

– Công thức: AND(Logical1, Logical2,…)

– trong đó, Logical1, Logical2,… là các biểu thức tất cả điều kiện. Những đối số nhập vào cần là giá trị ngắn gọn xúc tích hoặc mảng/ tham chiếu gồm chứa cực hiếm logic, nếu như không hiệu quả sẽ trả về #VALUE!

– trường hợp hàm cho công dụng TRUE (1) nếu những đối số nhập vào là đúng, cùng khi hàm trả về quý hiếm FALSE (0) nếu có 1 hay những đối số của nó bị nhập sai.

– Ví dụ: =AND(D6>0,D6

Hàm OR

– Công thức: OR(Logical1, Logical2…)

– vào đó, Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện. Hàm sẽ trả về giá trị True (1) nếu ngẫu nhiên đối số nào nhập vào là đúng với trả về giá trị FALSE(0) nếu tất cả các đối số nhập vào sai.

Hàm NOT

– Đây là hàm hòn đảo ngược cực hiếm của đối số nhập vào.

– Công thức: NOT(Logical)

– trong các số đó Logical là biểu thức xúc tích hoặc một giá bán trị

5. Những hàm excel kế toán đội TOÁN HỌC

♦ ​Hàm ABS

– Hàm ABS giúp đem giá trị tuyệt đối hoàn hảo của một số.

– Công thức: ABS(Number)

– vào đó, Number là 1 trong những giá trị số, một biểu thức/ tham chiếu

– Ví dụ: =ABS(B7+7)

Hàm PRODUCT

– Tính tích của một hàng số nhập vào.

– Cú pháp: PRODUCT(Number1, Number2, Number3…)

– vào đó, Number1, Number2, Number3… là dãy số bắt buộc tính tích.

♦ ​Hàm MOD

– Tính giá trị dư của phép chia

– Công thức: MOD(Number, pisor)

– vào đó, number là số bị chia, pisor là số chia.

6. Các hàm excel kế toán đội TIỀN LƯƠNG

– mọi hàm sẽ sử dụng khi lập bảng chi phí lương bao gồm:

Hàm LEFT(text,số ký kết tự yêu cầu lấy)

VD: LEFT(“ketoanviethung”,13)= “ketoanviethung”

Hàm VLOOKUP như trên

Hàm LEN(text)

VD: LEN(“ketoanviethung”)=13

Hàm SUMIF

Hàm SUBTOTAL(function_num,relf1,relf2,…)

function_num: là con số từ 1 -> 11 (có thêm 101 cho 111 vào Excel 2003,2007) 

relf1,relf2: là những vùng add tham chiếu

VD: kế toán thường sử dụng đối số 9 & thường sử dụng tính tổng mang đến từng tài khoản, tính tổng phạt sinh mặt Nợ, gồm tính tổng số tiền cuối ngày.

= SUBTOTAL(9;dãy ô yêu cầu tính tổng) (Số 9 là cú pháp khoác định của hàm cho vấn đề tính tổng)

Hàm MAX

Hàm MIN

Hàm MID

Hàm IF

Hàm AND(đối 1, đối 2,…)

VD: =AND(D7>0,D7

Các đối số: là những biểu thức bao gồm điều kiện

Hàm OR(đối 1, đối 2,…)

– Tra cứu tin tức nhân viên bao gồm trong bảng list nhân viên:

Hàm VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,)

Hàm INDEX+MATCH: phối hợp 2 hàm này với nhau để truy vấn, kiếm tìm kiếm thông tin

– việc chấm công, tính lương triển khai theo tháng, bởi vậy các hàm xử lý ngày tháng, thời gian trong excel cũng thường xuyên được sử dụng:

Hàm DATE(year,month,day): tạo nên 1 giá trị ngày tháng xác định rõ vì năm, tháng, ngày

Hàm YEAR(serial_number) : theo dõi số năm của một giá trị ngày tháng

Hàm MONTH(serial_number): theo dõi số tháng của một giá trị ngày tháng

Hàm DAY(serial_number): theo dõi số ngày của một giá trị ngày tháng

Hàm HOUR(serial_number): theo dõi và quan sát số giờ của một giá trị thời gian

Hàm MIN(serial_number): quan sát và theo dõi số phút của một giá trị thời gian

– Chấm công thao tác làm việc của nhân viên trong công ty

COUNTIF : Đếm số cam kết hiệu công trong bảng chấm công (theo 1 điều kiện duy nhất)

COUNTIFS : Đếm số cam kết hiệu công trong bảng chấm công (theo nhiều điều kiện cùng lúc)

SUMIF : Tính tổng số giờ công vào bảng chấm công (theo 1 điều kiện duy nhất)

SUMIFS : Tính tổng khoảng thời gian công trong bảng chấm công (theo nhiều đk cùng lúc)

– Tính lương đến nhân viên

IF : cần biện luận ngắn gọn xúc tích trong việc thống kê giám sát trong 1 số ít trường thích hợp (Nếu theo yêu ước 1 thì kết quả là gì, ví như không thỏa mãn yêu cầu 1 thì hiệu quả là gì)

Hàm & / OR : Khi nên biện luận các điều kiện phối hợp nhau thì sẽ thực hiện hàm And/Or nhằm ghép nối các điều kiện trong hàm IF

Hàm LOOKUP / VLOOKUP : truy nã vấn tới những nội dung: tin tức tính lương, thông tin nhân viên, hiệu quả chấm công…

Hàm SUM / SUMIF / SUMIFS : Tính tổng (có đk hoặc không) các nội dung tiền lương.

7. Những hàm excel kế toán đội CÔNG NỢ

Những hàm sẽ áp dụng khi lập bảng công nợ bao gồm:

Excel là qui định quan trọng hàng đầu của các Kế toán viên, kiểm toán viên. Với bảng dữ liệu hàng ngàn dòng, hàm trăm cột thì biết thực hiện Excel thôi là chưa đủ. Bạn cần biết dùng đúng …


*

Excel là cơ chế quan trọng bậc nhất của những Kế toán viên, kiểm toán viên. Với bảng dữ liệu hàng ngàn dòng, hàm trăm cột thì biết sử dụng Excel thôi là không đủ. Bạn cần biết dùng đúng công cụ, đúng thời điểm để thu được hiệu quả quá trình cao nhất. Vậy hàm gì là hàm excel cho kiểm toán, kế toán? Họ cần sử dụng nó trong quá trình như cầm nào?

1. Hàm VLOOKUP

VLOOKUP là hàm thịnh hành nhất vào Kế toán, Kiểm toán. VLOOKUP chính là Vertical Lookup, tìm kiếm kiếm theo chiều dọc.

Công dụng của hàm VLOOKUP

Tìm 1-1 giá Xuất kho từ mặt Bảng kê Nhập Xuất Tồn về Phiếu Xuất kho.Tìm Mã sản phẩm hoá, tên sản phẩm hoá từ Bảng cụ thể danh mục hàng hóa về Bảng Nhập Xuất Tồn.Tìm số dư của vào đầu tháng N căn cứ vào cột số dư của mon N-1.Tìm số “Khấu hao (Phân bổ) luỹ kế tự kỳ trước” của Bảng khấu hao (bảng phân phối ngân sách chi tiêu trả trước ) địa thế căn cứ vào quý giá khấu hao (phân bổ) luỹ kế của tháng N-1.Tìm tìm số dư của chi tiết từng khách hàng phải thu, bắt buộc trả thời điểm cuối năm dựa trên báo cáo tuổi nợ và Sổ chi tiết công nợ theo từng đối tượng.

Câu lệnh

=Vlookup (lookup_value, table_array, col_index_num, )

Giải thích

lookup_value: quý giá để tra cứu kiếm chỉ là một trong những Ô và phải có tên trong Vùng dữ liệu tìm kiếm (là Ô mã mặt hàng hoá, Mã tài khoản, Mã tài sản, Mã dụng cụ dụng cụ….).table_array: “Vùng dữ liệu tìm kiếm” nên chứa tên của “Giá trị để tìm kiếm” và cần chứa “Giá trị đề nghị tìm”. Để bắt đầu của vùng được xem từ hàng số tất cả chứa “Giá trị để tìm kiếm”. (Cụ thể: là bảng dữ liệu của tháng trước hoặc tài liệu của Sheet khác).col_index_num: Là số thứ tự cột, tính từ phía bên trái sang vủa vùng tài liệu tìm kiếm (Bạn đếm từ bên trái của vùng sang cho cột phải lấy dữ liệu xem là cột vật dụng mấy).range_lookup: thường để giá trị là 0, tức thị không triển khai sắp xếp theo thứ tự nào.

~> bài xích tập luyện tập hàm VLOOKUP

~> 3 lỗi thường gặp của hàm VLOOKUP

2. Hàm IF

Công dụng

Hàm IF là hàm được áp dụng nhiều tuyệt nhất trong Kế toán, Kiểm toán. Hầu hết trong trường vừa lòng nào chúng ta cũng có thể sử dụng hàm IF. Thông thường, hàm được thực hiện để: đánh giá sự chính xác của HTK, so sánh các giá trị, tính lương,v.v

Câu lệnh

= IF(Logical_test, value_if_true, value_if_false)

Giải thích

Logical_test: Biểu thức điều kiện
Value_if_true: giá trị trả về nếu vừa lòng điều kiện
Value_if_false: quý hiếm trả về nếu như không thỏa mãn điều kiện

~> bài tập luyện tập hàm IF

3. Hàm SUMIF

Công dụng

Kết chuyển các bút toán cuối kỳ.Tổng phù hợp số liệu từ Bảng nhập liệu (BNL) lên Bảng bằng vận phát sinh tháng/năm, lên bảng nhập xuất tồn kho, lên Bảng tổng hợp đề xuất thu, bắt buộc trả đến khách hàng v.v
Các bảng tính gồm liên quan.

Câu lệnh

=SUMIF (range, criteria, )

Giải thích

range: Là dãy ô chưa điều kiện cần tính. Ví dụ: Là hàng ô chứa tài khoản trong cột TK Nợ/TK tất cả trên BNL, hoặc hàng ô chứa mã mặt hàng trên Phiếu nhập kho, Xuất kho…criteria: Phải bao gồm “Tên“ trong hàng ô điều kiện. Cụ thể trong bài: Là thông tin tài khoản cần tính trên BNL hoặc mã hàng trên kho (bảng Nhập Xuất Tồn) hoặc TK yêu cầu tổng đúng theo trên bảng bằng phẳng phát sinh…. (Điều kiện đề xuất tính chỉ là 1 trong những ô).sum_range: Là hàng ô không giá trị tương xứng liên quan đến đk cần tính. Ví dụ trong bài: là cột tạo ra Nợ hoặc phát sinh có trên BNL…. Chú ý: Điểm đầu với điểm cuối của hàng ô tính tổng và dãy ô điều kiện phải tương xứng nhau.

~> bài bác tập tổng vừa lòng hàm VLOOKUP, SUMIF

4. Hàm SUBTOTAL

Công dụng

SUBTOTAL là hàm tính toán cho một nhóm con vào một list hoặc bảng dữ liệu tuỳ theo phép tính cơ mà bạn lựa chọn trong đối số vật dụng nhất. Hàm SUBTOTAL hay được sử dụng để: Tính tổng tạo nên trong kỳ, tính tổng chi phí tồn cuối ngày, tính tổng mang lại từng tài khoản kế toán.

Câu lệnh

=SUBTOTAL(function_num,ref1,ref2,…)

Giải thích

Function_num là những con số từ 1 đến 11 (hay có thêm 101 mang lại 111 vào phiên bạn dạng Excel 2003, 2007) chính sách hàm nào sẽ được dùng để thống kê giám sát trong SUBTOTAL.Ref1, ref2 là những vùng địa chỉ tham chiếu mà bạn muốn thực hiện tại phép tính trên đó.

Ghi chú

Nếu gồm hàm subtotal không giống lồng đặt tại các đối số ref1, ref2,… thì những hàm lồng này sẽ bị bỏ qua không được tính nhằm mục đích tránh trường hợp thống kê giám sát 2 lần.Đối số function_num nếu từ 1 đến 11 thì hàm SUBTOTAL tính toán bao gồm cả các giá trị ẩn trong tập số liệu (hàng ẩn). Đối số function_num nếu từ 101 đến 111 thì hàm SUBTOTAL chỉ tính toán cho những giá trị không ẩn vào tập số liệu (bỏ qua những giá trị ẩn).Hàm SUBTOTAL sẽ bỏ qua mất không thống kê giám sát tất cả các hàng bị ẩn bởi lệnh Filter (Auto Filter) không phụ thuộc vào đối số function_num được dùng.Hàm SUBTOTAL có thiết kế để đo lường cho các cột số liệu theo hướng dọc, nó không có phong cách thiết kế để tính theo chiều ngang.Hàm này chỉ thống kê giám sát cho dữ liệu 2-D do vậy nếu tài liệu tham chiếu dạng 3-D (Ví dụ về tham chiếu 3-D: =SUM(Sheet2:Sheet13!B5) thì hàm SUBTOTAL báo lỗi VALUE!.

~> bài tập hàm SUBTOTAL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x