Cách hạch toán kế toán 352 là gì, cách hạch toán kế toán tài khoản tk 352

Hướng dẫn bí quyết hạch toán tài khoản 352 theo thông bốn 133, phương pháp hạch toán dự phòng phải trả khác, dự phòng bh sản phẩm sản phẩm hóa, dự phòng bh công trình xây dựng.

Bạn đang xem: Kế toán 352 là gì

1. Cách thức kế toán thông tin tài khoản 352 - dự phòng phải trảa) tài khoản này dùng để làm phản ánh các khoản dự phòng phải trả hiện tại có, tình hình trích lập với sử dụng dự phòng phải trả của doanh nghiệp.b) dự phòng phải trả chỉ được ghi dìm khi thỏa mãn nhu cầu các đk sau:- doanh nghiệp lớn có nhiệm vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp luật hoặc nghĩa vụ liên đới) do hiệu quả từ một sự kiện sẽ xảy ra;- Sự giảm đi về những công dụng kinh tế hoàn toàn có thể xảy ra dẫn tới sự việc yêu mong phải giao dịch thanh toán nghĩa vụ nợ;- Đưa ra được một mong tính tin cậy về quý hiếm của nghĩa vụ nợ đó.c) cực hiếm được ghi dìm của một khoản dự trữ phải trả là quý hiếm được mong tính phải chăng nhất về khoản chi phí sẽ phải chi để giao dịch nghĩa vụ nợ lúc này tại ngày xong kỳ kế toán.d) Khoản dự phòng phải trả được lập tại thời gian lập report tài chính. Trường đúng theo số dự phòng phải trả bắt buộc lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự trữ phải trả đã lập sống kỳ kế toán trước chưa thực hiện hết thì số chênh lệch được ghi nhấn vào ngân sách chi tiêu sản xuất, sale của kỳ kế toán tài chính đó. Trường phù hợp số dự phòng phải trả lập ngơi nghỉ kỳ kế toán này nhỏ dại hơn số dự phòng phải trả vẫn lập sống kỳ kế toán trước chưa áp dụng hết thì số chênh lệch nên được trả nhập.Đối với dự phòng phải trả về bh công trình xây lắp thì dự trữ được lập mang đến từng công trình xây lắp và được lập vào cuối kỳ kế toán.đ) Chỉ phần đông khoản ngân sách chi tiêu liên quan mang lại khoản dự phòng phải trả vẫn lập ban đầu mới được bù đắp bằng khoản dự phòng phải trả đó.e) ko được ghi dấn khoản dự trữ cho những khoản lỗ chuyển động trong tương lai, trừ lúc chúng tương quan đến một hợp đồng có rủi ro khủng hoảng lớn và thỏa mãn điều kiện ghi nhận khoản dự phòng. Ví như doanh nghiệp bao gồm hợp đồng có khủng hoảng rủi ro lớn, thì nhiệm vụ nợ lúc này theo phù hợp đồng đề xuất được ghi thừa nhận và nhận xét như một khoản dự trữ và khoản dự trữ được lập hiếm hoi cho từng thích hợp đồng có khủng hoảng rủi ro lớn.g) những khoản dự trữ phải trả thường xuyên bao gồm:- dự phòng phải trả bảo hành sản phẩm, mặt hàng hóa;- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;- dự phòng phải trả khác, bao gồm cả khoản dự phòng trợ cung cấp thôi vấn đề theo chính sách của pháp luật, khoản dự phòng cho việc sửa chữa, bảo trì TSCĐ chu kỳ (theo yêu cầu kỹ thuật), khoản dự trữ phải trả so với hợp đồng có rủi ro khủng hoảng lớn mà trong đó những giá cả bắt đề nghị trả cho những nghĩa vụ tương quan đến thích hợp đồng vượt vượt những tiện ích kinh tế dự trù thu được từ vừa lòng đồng đó;
h) Khoản dự phòng phải trả về bảo hành sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa được ghi nhận vào chi phí bán hàng, khoản dự trữ phải trả về chi phí bảo hành công trình xây đính được ghi dấn vào giá thành sản xuất sale dở dang, khoản dự trữ phải trả không giống được ghi dấn vào ngân sách chi tiêu liên quan tùy theo nội dung bỏ ra phí.i) Số dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp đã lập khủng hơn chi phí thực tế gây ra thì số chênh lệch được trả nhập ghi vào TK 711 “Thu nhập khác”. Số hoàn nhập dự trữ phải trả về bh sản phẩm, hàng hóa được ghi giảm chi phí bán hàng. Số trả nhập dự phòng phải trả khác được ghi giảm ngân sách chi tiêu liên quan phụ thuộc vào nội dung chi phí.k) khi doanh nghiệp nhận được khoản bồi thường của một mặt thứ 3 để thanh toán một phần hay toàn bộ chi phí cho khoản dự trữ thì khoản được bồi thường từ bên thứ 3 ghi thừa nhận vào thu nhập khác.2. Kết cấu và nội dung thông tin tài khoản 352 - dự trữ phải trảBên Nợ:- Ghi giảm dự phòng phải trả khi phát sinh khoản ngân sách chi tiêu liên quan cho khoản dự trữ đã được lập ban đầu;- Ghi sút (hoàn nhập) dự phòng phải trả khi doanh nghiệp chắc chắn là không còn cần chịu sự sụt giảm về tài chính do chưa phải chi trả cho nghĩa vụ nợ;- Ghi giảm dự phòng phải trả về số chênh lệch thân số dự trữ phải trả phải tạo năm nay nhỏ tuổi hơn số dự phòng phải trả vẫn lập thời gian trước chưa áp dụng hết.Bên Có: phản chiếu số dự phòng phải trả trích lập tính vào bỏ ra phí.Số dư bên Có: đề đạt số dự phòng phải trả hiện tất cả cuối kỳ.Tài khoản 352 tất cả 3 thông tin tài khoản cấp 2- thông tin tài khoản 3521 - Dự phòng bh sản phẩm, mặt hàng hóa: thông tin tài khoản này dùng làm phản ánh số dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa cho số lượng sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa đã xác minh là tiêu thụ trong kỳ;- thông tin tài khoản 3522 - Dự phòng bh công trình xây dựng: tài khoản này dùng làm phản ánh số dự phòng bh công trình xây dựng đối với các công trình, hạng mục công trình xây dựng hoàn thành, chuyển giao trong kỳ;- tài khoản 3524 - dự trữ phải trả khác: thông tin tài khoản này bội nghịch ánh các khoản dự phòng phải trả khác theo công cụ của pháp luật ngoài các khoản dự phòng đã được phản chiếu nêu trên, như: dự phòng trợ cấp cho thôi vấn đề theo cơ chế của lý lẽ lao động, túi tiền sửa chữa, bảo dưỡng, TSCĐ định kỳ...

3. Bí quyết hạch toán dự trữ phải trả thông tin tài khoản 352:

a) cách thức kế toán dự phòng bảo hành sản phẩm, sản phẩm hóa:- Trường đúng theo doanh nghiệp bán hàng cho khách hàng có hẳn nhiên giấy bh sửa chữa cho các khoản hỏng hóc bởi lỗi cung cấp được phát hiện tại trong thời gian bh sản phẩm, mặt hàng hoá, doanh nghiệp lớn tự cầu tính đưa ra phí bảo hành trên cơ sở con số sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa đã khẳng định là tiêu tốn trong kỳ. Khi lập dự trữ cho ngân sách sửa chữa, bảo hành sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa đã bán, ghi:Nợ
TK 642 -Chi phí thống trị kinh doanh(6421) gồm TK 352 - dự phòng phải trả (3521).- lúc phát sinh những khoản chi tiêu liên quan cho khoản dự phòng phải trả về bảo hành sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa đã lập ban đầu, như ngân sách chi tiêu nguyên đồ vật liệu, ngân sách nhân công trực tiếp, ngân sách khấu hao TSCĐ, chi tiêu dịch vụ tải ngoài...,:Nợ TK 154 - giá thành SXKD dở dang
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có các TK 111, 112, 152, 214, 331, 334, 338,...- khi sửa chữa bảo hành sản phẩm, mặt hàng hoá kết thúc bàn giao đến khách hàng, ghi:Nợ TK 352 - dự trữ phải trả (3521)Nợ TK 642 - bỏ ra phí quản lý kinh doanh (6421) (phần dự trữ phải trả về bảo hành sản phẩm, sản phẩm hoá còn thiếu) gồm TK 154 - chi tiêu sản xuất, sale dở dang.- khi lập báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải xác minh số dự phòng bh sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa cần trích lập:+ Trường đúng theo số dự trữ cần lập sinh sống kỳ kế toán này lớn hơn số dự trữ phải trả vẫn lập làm việc kỳ kế toán trước cơ mà chưa thực hiện hết thì số chênh lệch hạch toán vào chi phí, ghi:Nợ TK 642 - bỏ ra phí quản lý kinh doanh (6421) bao gồm TK 352 - dự trữ phải trả (3521).+ Trường thích hợp số dự trữ phải trả phải lập nghỉ ngơi kỳ kế toán này nhỏ tuổi hơn số dự trữ phải trả đang lập sống kỳ kế toán trước tuy thế chưa áp dụng hết thì số chênh lệch trả nhập ghi giảm bỏ ra phí, ghi:Nợ TK 352 - dự phòng phải trả (3521) tất cả TK 642 - bỏ ra phí quản lý kinh doanh (6421)b) phương pháp kế toán dự phòng bh công trình xây dựng:- câu hỏi trích lập dự phòng bảo hành công trình kiến tạo được thực hiện cho từng công trình, hạng mục dự án công trình hoàn thành, chuyển nhượng bàn giao trong kỳ. Khi xác minh số dự phòng phải trả về chi phí bảo hành công trình xây dựng, ghi:Nợ TK 154 - ngân sách chi tiêu sản xuất, marketing dở dang. Gồm TK 352 - dự trữ phải trả (3522).- lúc phát sinh các khoản ngân sách chi tiêu liên quan đến khoản dự trữ phải trả về bh công trình tạo đã lập ban đầu, như chi phí nguyên thứ liệu, chi tiêu nhân công trực tiếp, túi tiền khấu hao TSCĐ, giá thành dịch vụ tải ngoài...,:Nợ TK 154 - ngân sách sản xuất, kinh doanh dở dang.Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có các Tài khoản 111, 112, 152, 214, 331, 334, 338,...- lúc sửa chữa bh công trình hoàn thành bàn giao mang đến khách hàng, kết chuyển đưa ra phí bảo hành công trình thực tiễn phát sinh, ghi:Nợ TK 352 - dự phòng phải trả (3522)Nợ
TK 632 -Giá vốn sản phẩm bán(chênh lệch giữa số dự phòng đã trích lập nhỏ tuổi hơn giá thành thực tế về bảo hành) tất cả TK 154 - túi tiền sản xuất, kinh doanh dở dang.(số ngân sách chi tiêu thực tế về bảo hành công trình).- không còn thời hạn bh công trình xây dựng, nếu dự án công trình không phải bảo hành hoặc số dự phòng phải trả về bh công trình xây dựng to hơn giá thành thực tế tạo ra thì số chênh lệch đề nghị hoàn nhập, ghi:Nợ TK 352 - dự phòng phải trả (3522) Có
TK 711 -Thu nhập khác.c) cách thức kế toán dự phòng phải trả khác:- lúc trích lập dự phòng cho các khoản đề xuất trả khác, dự phòng cho các hợp đồng có rủi ro lớn mà trong những số đó những giá cả bắt đề nghị trả cho những nghĩa vụ liên quan đến phù hợp đồng vượt vượt những tác dụng kinh tế dự trù thu được từ hòa hợp đồng đó (như khoản bồi hoàn hoặc đền bù do câu hỏi không tiến hành được vừa lòng đồng, những vụ kiện pháp lý...), ghi:Nợ TK 642 - đưa ra phí quản lý kinh doanh (6422) tất cả TK 352 - dự trữ phải trả (3524).- khi trích lập dự phòng cho các khoản ngân sách sửa chữa, bảo trì TSCĐ định kỳ, dự phòng trợ cung cấp thôi bài toán theo giải pháp của điều khoản lao động..., ghi:Nợ các TK 154, 631, 642 bao gồm TK 352 - dự trữ phải trả- lúc phát sinh các khoản chi tiêu liên quan mang lại khoản dự trữ phải trả vẫn lập, ghi:Nợ TK 352 - dự trữ phải trả (3524) Có các TK 111, 112, 241, 331,...- khi lập báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải khẳng định số dự trữ phải trả đề xuất trích lập:+ Trường phù hợp số dự trữ phải trả đề xuất lập sinh hoạt kỳ kế toán này to hơn số dự phòng phải trả vẫn lập sinh hoạt kỳ kế toán tài chính trước nhưng mà chưa thực hiện hết thì số chênh lệch hạch toán vào chi phí, ghi:Nợ các TK liên quan. Có TK 352 - dự phòng phải trả (3524).+ Trường hòa hợp số dự trữ phải trả đề nghị lập nghỉ ngơi kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng phải trả đang lập sinh hoạt kỳ kế toán trước nhưng chưa thực hiện hết thì số chênh lệch trả nhập ghi giảm chi phí, ghi:Nợ TK 352 - dự phòng phải trả (3524) Có những TK liên quan.d) Trong một vài trường hợp, doanh nghiệp hoàn toàn có thể tìm kiếm một bên thứ 3 nhằm thanh toán một trong những phần hay toàn bộ ngân sách cho khoản dự phòng (ví dụ, trải qua các thích hợp đồng bảo hiểm, các khoản bồi hoàn hoặc các giấy bảo hành của nhà cung cấp), mặt thứ 3 hoàn toàn có thể hoàn trả lại những gì nhưng doanh nghiệp đang thanh toán. Khi doanh nghiệp nhận được khoản bồi hoàn của một mặt thứ 3 nhằm thanh toán một trong những phần hay toàn bộ túi tiền cho khoản dự phòng, ghi:Nợ các TK 111, 112,... Bao gồm TK 711- các khoản thu nhập khác.

Tài khoản 352 dùng để phản ánh các khoản dự trữ phải trả hiện tại có, tình trạng trích lập với sử dụng dự trữ phải trả của doanh nghiệp.


*

Để mày mò các giải pháp về bề ngoài kế toán, kết cấu, nội dung phản ánh của Tài khoản 352 - dự phòng phải trả cũng như tham khảo phương pháp kế toán một trong những nghiệp vụ kinh tế chủ yếu tương quan đến tài khoản này, mời chúng ta cùng kế toán Trường Thành theo dõi nội dung bài viết dưới đây.

Nguyên tắc kế toán tài khoản 352 - dự trữ phải trả

1. Dự trữ phải trả chỉ được ghi nhận khi thoả mãn những điều khiếu nại sau:- doanh nghiệp có nhiệm vụ nợ bây giờ (nghĩa vụ pháp luật hoặc nhiệm vụ liên đới) do tác dụng từ một sự kiện đang xảy ra;- Sự sụt giảm về những công dụng kinh tế hoàn toàn có thể xảy ra dẫn tới sự việc yêu ước phải thanh toán giao dịch nghĩa vụ nợ;- Đưa ra được một ước tính an toàn và đáng tin cậy về quý hiếm của nghĩa vụ nợ đó.

Xem thêm: Bộ Câu Hỏi Thi Kế Toán Agribank Là Làm Gì, Nhiệm Vụ, Công Việc Của Kế Toán Ngân Hàng

2. Quý giá được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là quý hiếm được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ đề xuất chi để thanh toán nghĩa vụ nợ bây giờ tại ngày dứt kỳ kế toán tài chính năm hoặc tại ngày dứt kỳ kế toán thân niên độ.

3. Khoản dự trữ phải trả được lập tại thời điểm lập report tài chính. Trường hợp số dự phòng phải trả đề nghị lập sinh sống kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng phải trả sẽ lập sinh hoạt kỳ kế toán tài chính trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch được ghi thừa nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ kế toán tài chính đó.Trường thích hợp số dự phòng phải trả lập sinh hoạt kỳ kế toán tài chính này nhỏ hơn số dự trữ phải trả vẫn lập sống kỳ kế toán tài chính trước chưa thực hiện hết thì số chênh lệch buộc phải được hoàn nhập ghi giảm giá thành sản xuất, sale của kỳ kế toán đó.

4. Những khoản dự phòng phải trả thường xuyên bao gồm:- dự phòng phải trả tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;- dự phòng phải trả bh sản phẩm;- Dự phòng bh công trình xây dựng;- dự trữ phải trả khác, bao hàm cả khoản dự phòng trợ cấp thôi việc theo phương pháp của pháp luật, khoản dự trữ cho việc sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ chu kỳ (theo yêu mong kỹ thuật), khoản dự phòng phải trả so với hợp đồng có rủi ro lớn mà trong số đó những giá cả bắt buộc phải trả cho các nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng vượt vượt những lợi ích kinh tế dự tính thu được từ hợp đồng đó.

*

Kết cấu và nội dung phản ánh của thông tin tài khoản 352 - dự phòng phải trả

Bên Nợ:- Ghi giảm dự phòng phải trả khi tạo ra khoản ngân sách liên quan đến khoản dự trữ đã được lập ban đầu;- Ghi bớt (hoàn nhập) dự trữ phải trả khi doanh nghiệp chắc chắn là không còn phải chịu sự giảm xuống về tài chính do chưa phải chi trả cho nhiệm vụ nợ;- Ghi giảm dự trữ phải trả về số chênh lệch giữa số dự trữ phải trả phải khởi tạo năm nay nhỏ hơn số dự phòng phải trả đã lập thời gian trước chưa áp dụng hết.Bên Có: phản ảnh số dự phòng phải trả trích lập tính vào đưa ra phí.Số dư bên Có: Phản ánh số dự phòng phải trả hiện tất cả cuối kỳ.

Tài khoản 352 có 4 thông tin tài khoản cấp 2- thông tin tài khoản 3521 - Dự phòng bh sản phẩm sản phẩm hóa: thông tin tài khoản này dùng để phản ánh số dự phòng bảo hành sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa cho số lượng sản phẩm, hàng hóa đã xác định là tiêu tốn trong kỳ;- tài khoản 3522 - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng: tài khoản này dùng làm phản ánh số dự phòng bảo hành công trình xây dựng đối với các công trình, hạng mục dự án công trình hoàn thành, chuyển giao trong kỳ;- tài khoản 3523 - dự trữ tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệp: thông tin tài khoản này phản chiếu số dự phòng phải trả cho chuyển động tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, như ngân sách chi tiêu di dời địa điểm kinh doanh, túi tiền hỗ trợ bạn lao động...;- thông tin tài khoản 3524 - dự phòng phải trả khác: tài khoản này bội phản ánh các khoản dự phòng phải trả khác theo hình thức của lao lý ngoài những khoản dự phòng đã được đề đạt nêu trên, như giá thành hoàn nguyên môi trường, giá cả thu dọn, khôi phục và hoàn trả mặt bằng, dự trữ trợ cấp thôi việc theo cách thức của nguyên tắc lao động, giá cả sửa chữa, bảo dưỡng, TSCĐ định kỳ...

Phương pháp kế toán một trong những giao dịch tài chính chủ yếu

1. Phương thức kế toán dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa

- Trường hợp doanh nghiệp bán sản phẩm cho khách hàng có cố nhiên giấy bảo hành sửa chữa cho các khoản hư hóc vị lỗi thêm vào được phát hiện trong thời gian bh sản phẩm, sản phẩm hoá, doanh nghiệp lớn tự ước tính đưa ra phí bảo hành trên cơ sở con số sản phẩm, hàng hóa đã xác định là tiêu tốn trong kỳ. Lúc lập dự trữ cho giá cả sửa chữa, bảo hành sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa đã bán, ghi:Nợ TK 641 - ngân sách bán hàng
Có TK 352 - dự trữ phải trả (3521).- khi phát sinh những khoản giá cả liên quan cho khoản dự phòng phải trả về bh sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa đã lập ban đầu, như túi tiền nguyên đồ liệu, chi tiêu nhân công trực tiếp, giá cả khấu hao TSCĐ, giá cả dịch vụ thiết lập ngoài...,:+ Trường phù hợp không có thành phần độc lập về bảo hành sản phẩm, mặt hàng hoá:Khi phạt sinh những khoản chi tiêu liên quan mang đến việc bh sản phẩm, hàng hoá, ghi:Nợ các TK 621, 622, 627,...Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)Có các TK 111, 112, 152, 214, 331, 334, 338,...Cuối kỳ, kết chuyển chi phí bh sản phẩm, mặt hàng hoá thực tế phát sinh trong kỳ, ghi:Nợ TK 154 - túi tiền SXKD dở dang
Có các TK 621, 622, 627,...Khi sửa chữa bảo hành sản phẩm, mặt hàng hoá kết thúc bàn giao mang lại khách hàng, ghi:Nợ TK 352 - dự phòng phải trả (3521)Nợ TK 641 - bỏ ra phí bán hàng (phần dự phòng phải trả về bảo hành sản phẩm, mặt hàng hoá còn thiếu)Có TK 154 - giá cả sản xuất, kinh doanh dở dang.+ Trường đúng theo có bộ phận độc lập về bh sản phẩm, mặt hàng hoá, số tiền phải trả cho cỗ phận bh về chi phí bảo hành sản phẩm, mặt hàng hoá, công trình xây dựng xây lắp hoàn thành bàn giao cho khách hàng, ghi:Nợ TK 352 - dự phòng phải trả (3521)Nợ TK 641 - chi phí bán sản phẩm (chênh lệch bé dại hơn giữa dự phòng phải trả bảo hành sản phẩm, mặt hàng hoá so với bỏ ra phíthực tế về bảo hành)Có TK 336 - buộc phải trả nội bộ.- khi lập report tài chính, doanh nghiệp phải khẳng định số dự phòng bảo hành sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa cần trích lập:+ Trường hợp số dự phòng cần lập sinh hoạt kỳ kế toán tài chính này lớn hơn số dự phòng phải trả vẫn lập sinh sống kỳ kế toán trước mà lại chưa áp dụng hết thì số chênh lệch hạch toán vào bỏ ra phí, ghi:Nợ TK 641 - chi tiêu bán hàng
Có TK 352 - dự phòng phải trả (3521).+ Trường hợp số dự phòng phải trả nên lập làm việc kỳ kế toán này nhỏ tuổi hơn số dự trữ phải trả vẫn lập ở kỳ kế toán tài chính trước dẫu vậy chưa sử dụng hết thì số chênh lệch hoàn nhập ghi giảm đưa ra phí, ghi:Nợ TK 352 - dự trữ phải trả (3521)Có TK 641 - chi tiêu bán hàng.

2. Phương pháp kế toán dự phòng bh công trình xây dựng

- việc trích lập dự phòng bảo hành công trình thi công được tiến hành cho từng công trình, hạng mục dự án công trình hoàn thành, chuyển giao trong kỳ. Khi xác định số dự trữ phải trả về chi phí bh công trình xây dựng, ghi:Nợ TK 627 - ngân sách sản xuất chung
Có TK 352 - dự trữ phải trả (3522).- khi phát sinh các khoản ngân sách chi tiêu liên quan cho khoản dự trữ phải trả về bảo hành công trình xây dừng đã lập ban đầu, như giá thành nguyên đồ gia dụng liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí khấu hao TSCĐ, ngân sách dịch vụ sở hữu ngoài...,:+ trường hợp công ty lớn tự tiến hành việc bh công trình xây dựng:Khi phân phát sinh các khoản chi tiêu liên quan tới việc bảo hành, ghi:Nợ những TK 621, 622, 627,...Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)Có những TK 111, 112, 152, 214, 331, 334, 338,...Cuối kỳ, kết chuyển bỏ ra phí bh thực tế phát sinh trong kỳ, ghi:Nợ TK 154 - giá cả SXKD dở dang
Có các TK 621, 622, 627,...Khi sửa chữa bh công trình xong xuôi bàn giao mang lại khách hàng, ghi:Nợ TK 352 - dự trữ phải trả (3522)Nợ TK 632 - giá bán vốn hàng cung cấp (chênh lệch thân số dự phòng đã trích lập nhỏ hơn ngân sách thực tế về bảo hành)Có TK 154 - chi phí sản xuất, sale dở dang.+ Trường phù hợp giao cho đơn vị chức năng trực ở trong hoặc mướn ngoài tiến hành việc bảo hành, ghi:Nợ TK 352 - dự trữ phải trả (3522)Nợ TK 632 - giá chỉ vốn hàng phân phối (chênh lệch giữa số dự trữ đã trích lập nhỏ hơn giá cả thực tế về bảo hành)Có các TK 331, 336...- hết thời hạn bh công trình xây dựng, nếu dự án công trình không phải bảo hành hoặc số dự phòng phải trả về bh công trình xây dựng béo hơn ngân sách thực tế phát sinh thì số chênh lệch đề nghị hoàn nhập, ghi:Nợ TK 352 - dự phòng phải trả (3522)Có TK 711 - các khoản thu nhập khác.

3. Phương thức kế toán dự trữ tái cơ cấu doanh nghiệp và dự phòng phải trả khác

- lúc trích lập dự trữ cho các khoản chi phí tái tổ chức cơ cấu doanh nghiệp, dự trữ phải trả khác, dự phòng cho các hợp đồng có rủi ro lớn mà trong đó những giá thành bắt đề xuất trả cho các nghĩa vụ tương quan đến hợp đồng vượt quá những tác dụng kinh tế dự tính thu được từ phù hợp đồng đó (như khoản bồi hoàn hoặc đền bù do việc không tiến hành được đúng theo đồng, những vụ kiện pháp lý...), ghi:Nợ TK 642 - chi phí cai quản doanh nghiệp (6426)Có TK 352 - dự phòng phải trả (3523, 3524).- lúc trích lập dự phòng cho những khoản giá thành hoàn nguyên môi trường, giá cả thu dọn, phục hồi và hoàn trả mặt bằng, dự trữ trợ cấp cho thôi câu hỏi theo phương pháp của vẻ ngoài lao động..., ghi:Nợ các TK 627, 641, 642Có TK 352 - dự phòng phải trả- Đối với TSCĐ theo yêu ước kỹ thuật cần được tiến hành thay thế định kỳ, kế toán phải thực hiện trích trước chi phí sửa chữa trị TSCĐ, ghi:Nợ những TK 627, 641, 642Có TK 352 - dự phòng phải trả- khi phát sinh các khoản giá thành liên quan đến khoản dự trữ phải trả đang lập, ghi:Nợ TK 352 - dự phòng phải trả (3523, 3524)Có các TK 111, 112, 241, 331,...- lúc lập report tài chính, công ty lớn phải xác minh số dự phòng phải trả bắt buộc trích lập:+ Trường hòa hợp số dự phòng phải trả phải lập làm việc kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng phải trả đang lập sống kỳ kế toán trước tuy vậy chưa sử dụng hết thì số chênh lệch hạch toán vào bỏ ra phí, ghi:Nợ TK 642 - bỏ ra phí cai quản doanh nghiệp (6426)Có TK 352 - dự phòng phải trả (3523, 3524).+ Trường hợp số dự trữ phải trả nên lập ngơi nghỉ kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự trữ phải trả sẽ lập ở kỳ kế toán tài chính trước mà lại chưa thực hiện hết thì số chênh lệch trả nhập ghi giảm đưa ra phí, ghi:Nợ TK 352 - dự phòng phải trả (3523, 3524)Có TK 642 - bỏ ra phí cai quản doanh nghiệp (6426).

Lời kết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x