NGHIÊN CỨU THÀNH CÔNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TRÊN EXCEL LÀ GÌ, CÁC HÀM CƠ BẢN TRONG EXCEL KẾ TOÁN CẦN NẮM RÕ

e
Xcel kế toán
| là một trong những kế toán liên tiếp với những số lượng lớn nhỏ tuổi thì đòi hỏi nên biết ít nhất 1 số hàm excel kế toán tài chính cơ bản. Excel luôn là công cụ cung cấp nhân viên làm việc biến hóa năng động và tác dụng nhất với số liệu.để ghi dấn sổ sách kế toán với lập kế hoạch tài chính. Hoàn toàn có thể tạo ra một lịch trình kế toán cơ bạn dạng hoặc sổ kế toán nhằm theo dõi các giao dịch tài chủ yếu và đối chiếu thu nhập, ngân sách của tổ chức – hãy thuộc Kế toán Việt Hưng tìm hiểu sâu hơn qua bài xích viết.

Bạn đang xem: Kế toán trên excel là gì

Các hàm cơ phiên bản trong Excel kế toán phải nắm rõ

1. Những hàm excel kế toán team THỐNG KÊ

♦ Hàm SUM

– Tính tổng toàn bộ các số trong vùng tài liệu được chọn.

– Công thức: SUM(Number1, Number2, Number3…)

– trong đó, Number1, Number2, Number3… là các số rất cần được tính tổng.

Hàm SUMIF

– Tính tổng giá chỉ trị của những ô được chỉ định và hướng dẫn với điều kiện cụ thể, hay được dùng trong nghiệp vụ kết chuyển thời điểm cuối tháng khi làm cho Nhật ký kết chung, làm những bảng tổng hợp nhập – xuất hàng…

– cách làm SUMIF(Range, Criteria, Sum_range) = SUMIF(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng buộc phải tính tổng)

– vào đó:

Range: dãy số muốn xác minh tổng
Criteria: điều kiện muốn tính tổng (có thể là biểu thức, chuỗi hoặc số)Sum_range: những ô đựng giá trị yêu cầu tính tổng

– Ví dụ: =SUMIF (B2:B10, “

♦ Hàm AVERAGE

– Hàm tính quý giá trung bình của các đối số nhập vào.

– bí quyết AVERAGE(Number1, Number2, Number3…)

– trong đó, Number1, Number2, Number3… là những số nhập vào phải tính quý hiếm trung bình.

♦ Hàm SUMPRODUCT

– Tính tích của hàng ô, tiếp đến tính tổng của những tích đó.

– Công thức: SUMPRODUCT(Array1, Array2, Array3…)

– trong đó: Array1, Array2, Array3… lần lượt là những dãy ô bạn muốn tính tích, kế tiếp tính tổng những tích.

– Ví dụ: =SUMPRODUCT(A2:A7, B3:B8, C5:C12)

♦ Hàm MAX

– Trả về công dụng số lớn số 1 trong dãy được nhập vào.

– Công thức: MAX(Number1, Number2, Number3…)

– vào đó, Number1, Number2, Number3… là dãy số bạn muốn tìm giá chỉ trị lớn nhất trong đó.

Hàm LAGRE

– tra cứu số phệ thứ k trong dãy ô được nhập.

– Công thức: LAGRE(Array, k)

– trong đó, Array là dãy ô nên xác định, k là hình dáng số ý muốn tìm, tính từ số béo nhất.

Ví dụ =LAGRE(D4:D20, 3) – tìm số lớn thứ 3 trong dãy ô tự D4 mang lại D20.

Hàm MIN

– Trả về hiệu quả là số nhỏ tuổi nhất trong hàng được nhập vào

– Công thức: MIN(Number1, Number2, Number3…)

– trong đó, Number1, Number2, Number3… là dãy số mà bạn có nhu cầu tìm giá trị nhỏ tuổi nhất vào đó.

♦ Hàm SMALL

– kiếm tìm số có giá trị nhỏ dại thứ k trong hàng ô được nhập vào.

– Công thức: SMALL(Array, k)

– vào đó, Array là hàng ô được chọn, k là thứ hạng của số phải tìm tính tự số nhỏ dại nhất).

Hàm COUNT

– Là hàm đếm dữ liệu của các ô chứa dữ liệu kiểu số trong hàng được nhập.

– Công thức: COUNT(Value1, Value2, Value3…)

– trong đó, Value1, Value2, Value3… là hàng hay mảng tài liệu được chọn.

Hàm COUNTA

– Là hàm đếm tài liệu của toàn bộ của toàn bộ các cô đựng dữ liệu.

– Công thức: COUNTA(Value1, Value2, Value3…)

♦ Hàm COUNTIF

– Đếm các ô đựng giá trị thỏa mãn nhu cầu điều kiện mang lại trước.

– Công thức: COUNTIF(Range, Criteria)

– trong đó:

Range là dãy dữ liệu muốn đếm.Criteria: điều kiện cho các ô được đếm

– Ví dụ: =COUNTIF(A2:A30, “>1000”) – Đếm toàn bộ các ô trong dãy từ A2 cho A30 vừa lòng điều kiện lớn hơn 1000.

2. Các hàm excel kế toán team ĐIỀU KIỆN

Hàm IF

– Hàm đk này trả về quý hiếm 1 nếu điều kiện đúng, trả về quý giá 2 nếu điều kiện sai. Hàm này thường xuyên được thực hiện khi lập bảng lương mang đến nhân viên, tính thuế thu nhập cá nhân cá nhân, thưởng doanh thu cho nhân viên kinh doanh…

– Công thức: IF(logical-test,,) = IF(Điều kiện, cực hiếm 1, quý hiếm 2)

– Ví dụ: =IF(C2>=5, “DUNG”, “SAI”) = DUNG

=IF(C2>=6, “DUNG”, “SAI”) = SAI

3. Các hàm excel kế toán nhóm TÌM KIẾM

Hàm VLOOKUP

– Là hàm trả về cực hiếm tìm kiếm theo cột gửi từ bảng tham chiếu cùng với bảng đại lý dữ liệu theo như đúng giá trị dò tìm. Trường hợp X = 0 thì tác dụng dò tìm bao gồm xác, X = một là kết trái dò tra cứu một biện pháp tương đối.

Xem thêm: Mức Lương Sau 1/7/2024 - 3 Loại Tiền Lương Tăng Từ Ngày 1/7/2024

– Công thức: VLOOKUP(Lookup Value, Table Array, Col idx num, ) = VLOOKUP(Giá trị dò tìm, Bảng tham chiếu, Cột yêu cầu lấy, X)

– Ví dụ: =VLOOKUP(E15,$C$20:$D$22,3,0) – kiếm tìm một giá trị bởi giá trị sinh hoạt ô E15 và lấy giá chỉ trị khớp ứng ở cột sản phẩm công nghệ 3.

Hàm HLOOKUP

– search kiếm cực hiếm như hàm VLOOKUP nhưng bằng cách so sánh với mức giá trị trong bậc nhất tiên của bảng tham chiếu nhập vào.

– Công thức: HLOOKUP(Lookup Value, Table Array, Col idx num, )

4. Các hàm excel kế toán nhóm LOGIC

Hàm AND

– Công thức: AND(Logical1, Logical2,…)

– vào đó, Logical1, Logical2,… là những biểu thức tất cả điều kiện. Những đối số nhập vào bắt buộc là giá chỉ trị lô ghích hoặc mảng/ tham chiếu bao gồm chứa quý giá logic, nếu không công dụng sẽ trả về #VALUE!

– nếu như hàm cho tác dụng TRUE (1) nếu những đối số nhập vào là đúng, và khi hàm trả về cực hiếm FALSE (0) nếu có một hay nhiều đối số của nó bị nhập sai.

– Ví dụ: =AND(D6>0,D6

Hàm OR

– Công thức: OR(Logical1, Logical2…)

– vào đó, Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện. Hàm đang trả về cực hiếm True (1) nếu ngẫu nhiên đối số làm sao nhập vào là đúng với trả về cực hiếm FALSE(0) nếu toàn bộ các đối số nhập vào sai.

Hàm NOT

– Đây là hàm đảo ngược quý giá của đối số nhập vào.

– Công thức: NOT(Logical)

– trong đó Logical là biểu thức logic hoặc một giá chỉ trị

5. Những hàm excel kế toán nhóm TOÁN HỌC

♦ ​Hàm ABS

– Hàm ABS giúp mang giá trị tuyệt đối hoàn hảo của một số.

– Công thức: ABS(Number)

– vào đó, Number là 1 giá trị số, một biểu thức/ tham chiếu

– Ví dụ: =ABS(B7+7)

Hàm PRODUCT

– Tính tích của một dãy số nhập vào.

– Cú pháp: PRODUCT(Number1, Number2, Number3…)

– trong đó, Number1, Number2, Number3… là dãy số cần tính tích.

♦ ​Hàm MOD

– Tính giá trị dư của phép chia

– Công thức: MOD(Number, pisor)

– trong đó, number là số bị chia, pisor là số chia.

6. Các hàm excel kế toán team TIỀN LƯƠNG

– gần như hàm sẽ áp dụng khi lập bảng tiền lương bao gồm:

Hàm LEFT(text,số cam kết tự đề nghị lấy)

VD: LEFT(“ketoanviethung”,13)= “ketoanviethung”

Hàm VLOOKUP như trên

Hàm LEN(text)

VD: LEN(“ketoanviethung”)=13

Hàm SUMIF

Hàm SUBTOTAL(function_num,relf1,relf2,…)

function_num: là nhỏ số từ là 1 -> 11 (có thêm 101 cho 111 vào Excel 2003,2007) 

relf1,relf2: là các vùng địa chỉ cửa hàng tham chiếu

VD: kế toán tài chính thường sử dụng đối số 9 và thường áp dụng tính tổng mang đến từng tài khoản, tính tổng phân phát sinh mặt Nợ, gồm tính tổng số chi phí cuối ngày.

= SUBTOTAL(9;dãy ô nên tính tổng) (Số 9 là cú pháp mang định của hàm cho bài toán tính tổng)

Hàm MAX

Hàm MIN

Hàm MID

Hàm IF

Hàm AND(đối 1, đối 2,…)

VD: =AND(D7>0,D7

Các đối số: là những biểu thức tất cả điều kiện

Hàm OR(đối 1, đối 2,…)

– Tra cứu tin tức nhân viên tất cả trong bảng danh sách nhân viên:

Hàm VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,)

Hàm INDEX+MATCH: phối kết hợp 2 hàm này cùng với nhau nhằm truy vấn, search kiếm thông tin

– bài toán chấm công, tính lương thực hiện theo tháng, do vậy đều hàm cách xử trí ngày tháng, thời hạn trong excel cũng thường được sử dụng:

Hàm DATE(year,month,day): tạo nên 1 cực hiếm ngày tháng xác minh rõ do năm, tháng, ngày

Hàm YEAR(serial_number) : theo dõi số năm của 1 giá trị ngày tháng

Hàm MONTH(serial_number): quan sát và theo dõi số tháng của 1 giá trị ngày tháng

Hàm DAY(serial_number): theo dõi và quan sát số ngày của một giá trị ngày tháng

Hàm HOUR(serial_number): theo dõi và quan sát số giờ của 1 giá trị thời gian

Hàm MIN(serial_number): theo dõi số phút của 1 giá trị thời gian

– Chấm công làm việc của nhân viên trong công ty

COUNTIF : Đếm số ký hiệu công vào bảng chấm công (theo 1 điều kiện duy nhất)

COUNTIFS : Đếm số ký kết hiệu công trong bảng chấm công (theo nhiều đk cùng lúc)

SUMIF : Tính tổng thời gian công trong bảng chấm công (theo 1 điều kiện duy nhất)

SUMIFS : Tính tổng khoảng thời gian công trong bảng chấm công (theo nhiều đk cùng lúc)

– Tính lương đến nhân viên

IF : yêu cầu biện luận xúc tích và ngắn gọn trong việc đo lường và thống kê trong 1 số ít trường phù hợp (Nếu theo yêu mong 1 thì công dụng là gì, nếu không vừa lòng yêu ước 1 thì tác dụng là gì)

Hàm và / OR : Khi đề xuất biện luận nhiều điều kiện kết hợp nhau thì sẽ thực hiện hàm And/Or để ghép nối những điều khiếu nại trong hàm IF

Hàm LOOKUP / VLOOKUP : tầm nã vấn tới các nội dung: tin tức tính lương, tin tức nhân viên, hiệu quả chấm công…

Hàm SUM / SUMIF / SUMIFS : Tính tổng (có điều kiện hoặc không) các nội dung tiền lương.

7. Những hàm excel kế toán đội CÔNG NỢ

Những hàm sẽ áp dụng khi lập bảng nợ công bao gồm:

Excel là một trong những công cụ thao tác làm việc được áp dụng trong không hề ít lĩnh vực không giống nhau trong đó có kế toán. Làm cho kế toán bên trên excel là vấn đề dùng Excel nhằm phản ánh gần như nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh tại doanh nghiệp, với mục đích hỗ trợ các báo cáo kế toán cho những đối tượng mong muốn sử dụng thông tin 

Trước sự phân phát triển mạnh mẽ của ngành technology phần mềm như hiện nay nay, kế toán trên excel không còn được sử dụng rộng thoải mái như trước, tuy vậy vẫn được trọng dụng tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ tuổi bởi những lợi ích mà nó mang lại.

1. Lợi ích của kế toán tài chính Excel

Chi tổn phí 0 đồng: trường hợp biết áp dụng excel một biện pháp hiệu quả, công ty vẫn hoàn toàn có thể tổ chức được hệ thống kế toán một phương pháp chuyên nghiệp, với ngân sách gần như bằng 0. Điều này rõ ràng đã giúp công ty tiết kiêm được túi tiền rất nhiều so với bài toán phải chi ra 1 khoản chi phí lớn để mua phần mềm.Hiểu rõ bản chất kế toán: có tác dụng kế toán bên trên excel, trải qua việc đề nghị trực tiếp thao tác các hàm trên hệ thống sổ sách Excel, yêu cầu nhập liệu cùng trực tiếp làm các bút toán kết chuyển, định khoản, lên những BCTC sẽ giúp đỡ người làm cho hiểu rõ bản chất kế toán hơn. Bên cạnh đó, việc tự thiết kế khối hệ thống sổ sách phù hợp với quy mô, đặc thù của mỗi doanh nghiệp cũng biến thành giúp những nhân sự kế toán gọi và làm chủ sâu chắc bộ máy kế toán của người sử dụng hơn. Tạo lập khả năng tin học tập tốt: có tác dụng kế toán bên trên excel sẽ giúp đỡ người làm áp dụng thành thạo Excel, thông qua đó đáp ứng được yêu ước tin học không chỉ là trong nghành nghề dịch vụ kế toán hơn nữa ở hầu hết các công việc khác trên doanh nghiệp.

2. Đối tượng nên học kế toán tài chính Excel

Sinh viên kế toán: học tập kế toán Excel vẫn giúp chúng ta sinh viên tưởng tượng được việc tổ chức máy bộ kế toán tại doanh nghiệp như vậy nào, mẫu mã sổ và giải pháp đặt hàm nhằm liên kết các sổ, lên được report tài thiết yếu ra sao. Những bức tranh về kế toán thực tế sẽ vắt thể, tường minh hơn. ở kề bên đó, thong qua việc học kế toán excel sẽ giúp đỡ kỹ năng tin học của sinh viên giỏi hơn. Đây vẫn là căn cơ và điểm mạnh để sinh viên lạc quan xin câu hỏi khi ra trường.Người đi làm việc muốn bước đầu lại từ công việc kế toán: học kế toán Excel đã giúp các bạn có tầm nhìn đầy đủ, rõ ràng và chi tiết cách tổ chức triển khai công tác kế toán tài chính và giải pháp xử lý nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trên doanh nghiệp, bí quyết xây dựng và thi công sổ sách. Khi đã có căn cơ và khả năng Excel tốt, các các bạn sẽ có sự tự tin xin việc vào bất kỳ doanh nghiệp nào, dù doanh nghiệp lớn đó gồm sử dụng ứng dụng kế toán hay không.

*
*

Hình ảnh Khóa học tập kế toán excel tốt nhất có thể hà nội 

3. Học tập kế toán Excel ra sao để đạt kết quả ? 

Có siêu nhiều cách để bạn học tập Kế toán Excel, hoàn toàn có thể là tự học tập hoặc học tập qua fan khác.

Nếu bạn ra quyết định tự học, các bạn sẽ tiết kiệm được bỏ ra phí. Tuy vậy cũng nên biết là nó đang làm mất nhiều thời gian của bạn, không chỉ có thế cái mà bạn tự tìm hiểu ra sẽ không còn đúng, không hẳn là những tay nghề hay tốt nhất trong thực tế, trong khi nó còn khiến cho chính mình do dự, không dám áp dụng vì khiếp sợ không biết loại mà mình biết được là đúng tốt sai. Thọ dần, nó sẽ có mặt lên 1 phương pháp và thói quen thao tác xấu.

Theo kinh nghiệm cách học nhanh và tác dụng nhất là học tập từ những người dân giỏi. Trong kế toán thì giải pháp học kết quả nhất là học từ đa số kế toán trưởng nhiều năm kinh nghiệm. Bởi: 

(i) Họ giỏi họ sẽ có tương đối nhiều kinh nghiệm nhằm hướng dẫn những người chưa chắc chắn cách làm giỏi nhất

(ii) Họ tốt vì họ đã từng có lần trải qua tương đối nhiều va vấp vào nghề, họ đang biết được phương pháp làm như thế nào là đúng, phương pháp làm làm sao là sai để chỉ mang đến bạn, nhờ đó bạn không biến thành mắc không đúng và trọn vẹn tự tin vận dụng kinh nghiệm giá trị đó vào thực tế. 

(iii) họ sẽ triết lý được tuyến đường đi ngắn nhất cho bạn, bởi vì họ đã đi qua rồi, bọn họ biết với đúc rút được phía đi với lộ trình đi tác dụng để chinh phục thành công nghề kế toán.

Khóa học tập kế toán Excel tại kế toán tài chính Lê Ánh là khóa huấn luyện được tấn công giá rất tốt trên thị trường, bởi toàn bộ giảng viên tham gia giảng dạy tại lớp học tập là phần đa kế toán trưởng nhiều năm kinh nghiệm, hiện đang làm việc tại những công ty, tập đoàn lớn. Lân cận chuyên môn tốt, thì sự nhiệt tình trong quá trình giảng dạy của họ luôn luôn được những học viên trên lớp học mếm mộ và reviews cao. Các các bạn Kế toán trưởng tại lớp học Kế toán Lê Ánh cũng thường xuyên xuyên share cho các bạn học viên hầu như tài liệu giá trị, là những áp dụng rất có ích trong công việc kế toán thực tế. Trong kế toán Excel, kia là mọi mẫu file kế toán Excel được dùng làm tổ chức các công tác kế toán tại doanh nghiệp.

4. Thời hạn và địa điểm của khóa huấn luyện kế toán thực hành

Lịch học: chúng ta tham khảo ví dụ tại đây: TẠI ĐÂY

Học phí: 

Địa chỉ thâm nhập khoá học

Chi nhánh tại Hà nội

+ các đại lý 1: 29 Vũ Phạm Hàm, p. Yên Hòa, Q mong Giấy, TP Hà Nội

+ các đại lý 2: P268, P639 Vân nam giới Building, Số 26 Đường Láng, p. Ngã bốn Sở, Q Đống Đa, TP Hà Nội

Chi nhánh tại Tp. HCM

+ Cơ sở 1: T2, số 125A Nguyễn Đình Chiểu, p. 6, Q 3, TPHCM

+ Cơ sở 2: Số 14 - 18 ông an Ninh, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP hồ nước Chí Minh

+ Cơ sở 3: 155 Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3. Hồ Chí Minh

+ Cơ sở 4: 25 Đường 23, p Linh Chiểu, Q Thủ Đức, TP HCM

+ Cơ sở 5: Số 576, Đường 3/2 Phường 14 Quận 10, TPHCM

Để tất cả file kế toán tài chính Excel hoàn hảo nhất này của các kế toán trưởng (chứ ko phải bản excel từ bỏ xây dựng của những kế toán viên), các bạn hãy còn lại thông tin add email sinh sống chân bài viết để kế toán tài chính Lê Ánh giữ hộ lại cho bạn nhé.

- khóa đào tạo và huấn luyện kế toán Excel tại kế toán tài chính Lê Ánh

- Thông tin về những Kế toán trưởng đang huấn luyện và giảng dạy tại lớp học kế toán thực hành của kế toán Lê Ánh

- đánh giá trực tiếp của học viên sẽ học kế toán Excel tại kế toán tài chính Lê Ánh.

Với quality giảng viên cao, sự chỉn chu và nhiệt huyết trong công tác đào tạo và huấn luyện và tổ chức triển khai lớp, kế toán tài chính Lê Ánh được những học viên tin yêu và review là địa chỉ cửa hàng đào chế tạo kế toán thực hành tốt duy nhất thị trường.

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chuyên huấn luyện các khóa học kế toán tổng phù hợp thực hành ; khóa đào tạo kế toán thuế chăm sâu

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng trường đoản cú 13 nănm đến 20 năm kinh nghiệm)

Ngoài những khoá học tập kế toán, chúng ta còn hoàn toàn có thể tham gia học xuất nhập khẩu tại trung trung khu Lê Ánh nếu bao gồm nhu cầu. Hiện tại, Lê Ánh đang đào tạo tuy vậy song các khoá học chuyên sâu về kế toán với xuất nhâp khẩu, vui vẻ truy cập tai website https://congtyketoanhanoi.edu.vn/ để hiểu biết thêm chi tiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x