Cách Sử Dụng Các Hàm Excel Trong Kế Toán Để Lên Sổ Sách, 43 Hàm Excel Thường Gặp Trong Hành Nghề Kế Toán

Cho dù chúng ta đang là 1 kế toán viên cho những cơ quan đơn vị nước hay những công ty tứ nhân thì Microsoft Excel luôn luôn là một trong những phần thiết yếu hèn trong quá trình hàng ngày của bạn. Khi đó, bài toán …


*

Cho dù các bạn đang là một kế toán viên cho các cơ quan đơn vị nước hay các công ty bốn nhân thì Microsoft Excel luôn là một trong những phần thiết yếu hèn trong công việc hàng ngày của bạn. Khi đó, việc vận dụng thành thạo thủ thuật Excelsẽ giúp đỡ bạn không còn đề nghị đau đầu với những công thức tính toán. Sau đấy là danh sách những thủ thuật sẽ giúp bạn dễ dàng dàng thống trị các bảng tính này.

Bạn đang xem: Cách sử dụng các hàm excel trong kế toán

1. Hàm SUMIF

Tính tổng của những ô được chỉ định bởi vì những tiêu chuẩn đưa vào.Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range) tức thị Sumif(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng phải tính tổng).Các tham số:Range: Là hàng mà bạn có nhu cầu xác định.Criteria:các tiêu chuẩn mà mong muốn tính tổng. Tiêu chuẩn chỉnh này hoàn toàn có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi.Sum_range:Là các ô thực sự bắt buộc tính tổng. Hàm này trả về quý giá tính tổng của các ô vào vùng bắt buộc tính đồng tình một đk đưa vào. Ví dụ:  = SUMIF(B6:B69,”

2. Hàm VLOOKUP

Hàm Vlookup là hàm trả về cực hiếm dò tìm kiếm theo cột đưa từ bảng tham chiếu lên bảng cơ sở dữ liệu theo đúng giá trị dò tìm. X=0 là dò tra cứu một cách chính xác. X=1 là dò kiếm tìm một biện pháp tương đối.

Cú pháp: Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,) nghĩa là Vlookup(Giá trị dò tìm, Bảng tham chiếu, Cột đề nghị lấy,X).Các tham số:Lookup Value: Giá trị yêu cầu đem ra so sánh để tra cứu kiếm.Table array: Bảng chứa tin tức mà tài liệu trong bảng là tài liệu để so sánh. Vùng tài liệu này bắt buộc là tham chiếu tuyệt đốiCol idx num: số chỉ cột tài liệu mà bạn muốn lấy vào phép so sánh.Range lookup:Là một cực hiếm luận lý để hướng dẫn và chỉ định cho hàm VLOOKUP tìm giá chỉ trị đúng đắn hoặc tìm quý hiếm gần đúng. + nếu Range lookup là TRUE hoặc vứt qua, thì quý hiếm gần đúng được trả về.

Chú ý:

Nếu cực hiếm Lookup value bé dại hơn giá chỉ trị nhỏ nhất vào cột trước tiên của bảng Table array, hàm sẽ thông báo lỗi #N/A.

Ví dụ:

=VLOOKUP(F11,$C$20:$D$22,2,0)

Tìm một giá bán trị bởi giá trị ở ô F11 trong cột đồ vật nhất, cùng lấy giá bán trị khớp ứng ở cột vật dụng 2.

3. Hàm SUBTOTAL

Subtotal là hàm tính toán cho một tổ con vào một list hoặc bảng dữ liệu tuỳ theo phép tính mà lại bạn lựa chọn trong đối số máy nhất.

Cú pháp: SUBTOTAL(function_num,ref1,ref2,…)

Các tham số:

Function_num là những con số từ là một đến 11 (hay gồm thêm 101 cho 111 trong phiên phiên bản Excel 2003, 2007) qui định hàm nào sẽ tiến hành dùng để tính toán trong subtotalRef1, ref2,... Là những vùng add tham chiếu mà bạn muốn thực hiện tại phép tính bên trên đó.

4. Hàm IF

Hàm trả về giá trị 1 nếu điều kiện đúng, Hàm trả về quý giá 2 nếu điều kiện sai.

Cú pháp: If(logical_test,,) nghĩa là If(Điều kiện, quý giá 1, cực hiếm 2).Các tham số:Logicaltest: Điều kiện dùng để làm trắc nghiệm (xác định điều kiện này là đúng hay sai).Truevalue: Là hiệu quả của hàm IF giả dụ logicaltest đúngFalsevalue: Là hiệu quả của hàm IF giả dụ logicaltest sai

Ví dụ: 

= IF(B2>=9,“DUNG”,“SAI”) = DUNG.

Xem thêm: Vai Trò Của Ngành Kế Toán - Vai Trò Của Kế Toán Trong Doanh Nghiệp

= IF(B2>=6,“DUNG”,“SAI”) = SAI

5. Hàm AND

Cú pháp: AND(Logical1, Logical2, ….) tức là And(đối 1, đối 2,..).Các đối số:  Logical1, Logical2… là những biểu thức điều kiện.Hàm này là Phép VÀ, chỉ đúng khi tất cả các đối số có giá trị đúng. Các đối số là những hằng, biểu thức logic. Hàm trả về quý giá TRUE (1) nếu toàn bộ các đối số của nó là đúng, trả về quý giá FALSE (0) giả dụ một hay những đối số của nó là sai.Chú ý:Các đối số cần là giá trị logic hoặc mảng tuyệt tham chiếu gồm chứa giá trị logic.Nếu đối số tham chiếu là quý hiếm text hoặc Null (rỗng) thì những giá trị kia bị quăng quật qua.Nếu vùng tham chiếu không cất giá trị xúc tích và ngắn gọn thì hàm trả về lỗi #VALUE!Ví dụ: =AND(D7>0,D7

6. Hàm SUM

Cộng tất cả các số vào một vùng tài liệu được chọn.Cú pháp: SUM(Number1, Number2…)Các tham số:Number1, Number2… là các số yêu cầu tính tổng.

7. Hàm OR

8. Hàm MAX

Trả về số lớn nhất trong dãy được nhập.Cú pháp: MAX(Number1, Number2…)Các tham số:Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn tìm giá bán trị lớn nhất ở trong đó.

9. Hàm MIN

Trả về số bé dại nhất trong hàng được nhập vào.Cú pháp: MIN(Number1, Number2…)Các tham số: Number1, Number2… là hàng mà bạn có nhu cầu tìm giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất nghỉ ngơi trong đó

TUYỂN TẬP kinh NGHIỆM 10 PHẦN HÀNH KIỂM TOÁN CƠ BẢN

Excel là một công cầm vô cùng thiết yếu so với công tác kế toán trong doanh nghiệp. Chính vì vậy, một kế toán sẽ phải sử dụng thành thạo phần mềm này nhằm quá trình làm việc được hối hả và đúng mực hơn. Dưới đó là một số hàm excel thông dụng mà kế toán nên nắm trong lòng bàn tay.

*

1. Hàm MAX cùng hàm MIN

• Hàm MAX trả về hiệu quả là giá chỉ trị lớn nhất trong dãy được chọn, thường dùng làm tìm số lớn số 1 trong một dãy số.Cú pháp: =MAX(Number 1, Number 2,…)Trong đó: Number 1, Number 2,… là hàng mà bạn muốn tìm giá chỉ trị lớn nhất trong đó.

• Hàm MIN ngược lại với hàm MAX, có nghĩa là trả về hiệu quả là giá bán trị nhỏ dại nhất trong hàng được chọn.Cú pháp: =MIN(Number 1, Number 2,…)Trong đó: Number 1, Number 2,… là dãy mà bạn có nhu cầu tìm giá chỉ trị nhỏ dại nhất trong đó.

2. Hàm & và hàm OR

• Hàm AND bao gồm các đối số là những hằng hoặc biểu thức logic. Hàm trả về quý hiếm TRUE nếu tất cả các đối số của nó phần đa đúng và trả về cực hiếm FALSE nếu tối thiểu một đối số trong đó sai.Cú pháp: =AND(Logical 1, Logical 2,…)Trong đó: Logical 1, Logical 2,… là các biểu thức logic.

• Hàm OR cũng bao hàm các đối số như hàm AND, mặc dù nó sẽ trả về quý giá TRUE khi ít nhất một trong những đối số là đúng, và trả về giá trị FALSE khi toàn bộ các đối số của nó phần lớn sai.Cú pháp : =OR(Logical 1, Logical 2,…)Trong đó: Logical 1, Logical 2,… là các biểu thức logic.

• giữ ý :– những đối số vào hàm & và OR cần là biểu thức logic.– Hàm & và OR hay được ghép với những hàm khác để triển khai các phép tính phức tạp.

3. Hàm IF

Hàm IF là trong những hàm đa chức năng và được sử dụng nhiều độc nhất trong excel, nó vẫn trả về quý hiếm 1 nếu đk đúng cùng trả về quý giá 2 nếu đk sai.

Cú pháp : = IF(Logical_test,,)

Trong đó:– Logical_test là biểu thức điều kiện.– là giá trị được trả về nếu đk đúng.– là quý giá được trả về nếu điều kiện sai.

4. Hàm SUM, AVERAGE và COUNT

Cả 3 hàm này các được triển khai trên một dãy được chọn. Hàm SUM tính tổng tất cả các số trong dãy, hàm AVERAGE tính quý giá trung bình của tất cả các số trong dãy, còn hàm COUNT dùng để đếm số lượng các ô có chứa dữ liệu kiểu số trong dãy.

Cú pháp:• =SUM(Number1, Number2, Number3…)• =AVERAGE(Number1, Number2, Number3…)• =COUNT(Value1, Value2, Value3…)

5. Hàm SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIF

Nhóm hàm này có tác dụng tương từ như SUM, AVERAGE và COUNT, tuy vậy có thêm đk và bọn chúng chỉ triển khai trên những ô thỏa mãn điều kiện đưa ra.

Cú pháp:• =SUMIF(Range, Criteria, Sum_range)• =AVERAGEIF(Range, Criteria, Sum_range)Trong kia Range là vùng chứa điều kiện, Criteria là điều kiện đưa ra còn Sum_range là vùng yêu cầu tính tổng.• =COUNTIF(range,criteria)Trong kia range là vùng bắt buộc đếm, criteria là vấn đề kiện.

6. Hàm VLOOKUP với HLOOKUP

Cả 2 hàm trên hầu hết là hàm kiếm tìm kiếm, tuy vậy VLOOKUP vẫn tìm tìm theo cột còn HLOOKUP đã tìm kiếm theo hàng.

Cú pháp :• =VLOOKUP(Lookup Value, Table Array, Col idx num, )• =HLOOKUP(Lookup Value, Table Array, Col idx num, )

Trong đó:– Lookup Value là giá bán trị dùng làm dò tìm.– Table Array là bảng báo giá trị dò để đối chiếu với giá bán trị dùng để làm dò tìm. Vùng này cần phải để làm việc dạng địa chỉ tuyệt đối.– Col idx num: là sản phẩm công nghệ tự cột/hàng dữ liệu mà bạn muốn lấy trong phép so sánh– Range lookup là phạm vi tra cứu kiếm. 1 khớp ứng với dò tìm kha khá và 0 tương xứng với dò tìm hay đối.

Hiện nay cố vì bài toán sử dụng ứng dụng excel, nhiều doanh nghiệp siêu nhỏ dại đã tiến hành đổi khác sử dụng ứng dụng kế toán để ship hàng công tác làm chủ tài thiết yếu – kế toán của khách hàng mình. ứng dụng kế toán Easy
Books giành cho mọi đối tượng người tiêu dùng doanh nghiệp, giúp kế toán triển khai nghiệp vụ vô cùng đối kháng giản, con số tài khoản kế toán, khối hệ thống chứng từ, mẫu mã biểu, report đều về tối giản hơn không hề ít so với phần mềm kế toán cho khách hàng vừa với nhỏ, doanh nghiệp lớn. Bối cảnh của Easy
Invoice thân mật và dễ sử dụng với khối hệ thống biểu trang bị phân tích đưa ra tiết. Phần mềm phù hợp với cả những doanh nghiệp siêu nhỏ có kế toán tài chính tự triển khai công tác kế toán và cả những doanh nghiệp sử dụng thương mại dịch vụ kế toán thuê ngoài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.