CÔNG TY TƯ NHÂN LÀ GÌ - TÌM HIỂU VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Doanh nghiệp tư nhân là gì và doanh nghiệp có được phát hành chứng khoán hay không? Tôi đang tìm hiểu về doanh nghiệp tư nhân theo quy định pháp luật ra sao? Và sau khi thành lập thì vấn đề về vốn và tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân có cần phải ghi chép lại hay không? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Trường Phát, đến từ Vĩnh Long.
*
Nội dung chính

Doanh nghiệp tư nhân là gì và doanh nghiệp có được phát hành chứng khoán hay không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Doanh nghiệp tư nhân1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Công ty tư nhân là gì

2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Theo đó, doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Như vậy, để trả lời cho câu hỏi doanh nghiệp tư nhân là gì và doanh nghiệp có được phát hành chứng khoán hay không? Thì doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Đồng thời, doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

*

Doanh nghiệp tư nhân (Hình từ Internet)

Vốn và tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân có cần phải ghi chép lại hay không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân1. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.2. Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.3. Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Theo đó, toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Như vậy, Vốn và tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân mà được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có được quyết định mọi hoạt động hay không?

Căn cứ khoản 1 Điều 190 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Quản lý doanh nghiệp tư nhân1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.2. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trường hợp này, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.3. Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Theo đó, chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp tư nhân là một hình thức doanh nghiệp phổ biến ở Việt Nam. Để giúp bạn đọc tìm hiểu cụ thể về doanh nghiệp tư nhân là gì? Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân? Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân. Những nội dung này sẽ được i
HOADON
giải đáp trong bài viết sau đây. Mời các bạn theo dõi bài viết.

Xem thêm: Kế toán bán hàng là gì ? công việc của thường ngày ra sao? kế toán bán hàng là gì

1. Doanh nghiệp tư nhân là gì?

*

Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Để thành lập doanh nghiệp tư nhân cần thỏa mãn các điều kiện bao gồm:

- Ngành, nghề đăng ký không bị cấm đầu tư kinh doanh.

- Tên công ty không đặt trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân là cá nhân.

- Nguồn vốn đầu tư chính xác

2. Doanh nghiệp tư nhân có những đặc điểm nào?

*

Doanh nghiệp tư nhân có những đặc điểm nào?

- Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ

Nguồn vốn của doanh nghiệp tư nhân xuất phát duy nhất từ tài sản của một cá nhân (Khác với các loại hình doanh nghiệp khác thường thành lập theo hình thức góp vốn hoặc mua cổ phần).

- Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân

Theo quy định, doanh nghiệp được công nhận quyền pháp nhân khi có tài sản riêng, nghĩa là có sự phân biệt giữa tài sản của doanh nghiệp với tài sản của người thành lập doanh nghiệp. Trong khi đó, doanh nghiệp tư nhân không có sự độc lập về tài sản trong mối quan hệ với tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân.

- Quan hệ sở hữu vốn trong doanh nghiệp tư nhân

Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp đăng ký. Số vốn đăng ký, nhất là các đơn vị ngoại tệ, vàng hay tài sản khác phải đảm bảo tính chính xác, xác thực. Khi hoạt động doanh nghiệp, chủ sở hữu có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân (ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán).

Trường hợp doanh nghiệp muốn giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn số vốn đầu tư ban đầu đăng ký, chủ doanh nghiệp chỉ được giảm vốn sau khi đã hoàn tất thủ tục đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 3, Điều 189, Luật Doanh nghiệp 2020.

- Quan hệ sở hữu quyết định quan hệ quản lý

Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân thành lập và góp vốn, do đó, chủ doanh nghiệp cũng là người nắm quyền quản lý đối với tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty. Đồng thời, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân cũng là người đại diện theo pháp luật của công ty.

- Phân phối lợi nhuận

Doanh nghiệp tư nhân chỉ có một chủ sở hữu duy nhất. Chủ doanh nghiệp tư nhân sở hữu toàn bộ tài sản của doanh nghiệp bao gồm vốn và lợi nhuận nên không có sự phân phối lợi nhuận.

Tuy nhiên, nắm giữ toàn bộ tài sản của doanh nghiệp đồng nghĩa với việc cá nhân đó phải chịu mọi rủi ro và tổn thất trong trường hợp hoạt động kinh doanh không diễn ra theo dự kiến. Đồng thời, chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ phát sinh trong quá trình kinh doanh.

3. Hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân năm 2023

*

Hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân năm 2023

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân được Điều 21 Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Theo đó, để đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân thì cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

- Bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân như CMND/CCCD.

Sau đó, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, nhận giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ và chờ giải quyết kết quả.

Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì doanh nghiệp được Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản gửi tới doanh nghiệp để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

4. Tổng hợp một số ưu và nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân

*

Tổng hợp một số ưu và nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân

- Ưu điểm của doanh nghiệp tư nhân

Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân có quyền quyết định mọi hoạt động của doanh nghiệp không cần thông qua ý kiến của bất kỳ ai.Chế độ trách nhiệm vô hạn giúp doanh nghiệp tạo dựng niềm tin với khách hàng và đối tác kinh doanh.Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp tư nhân đơn giản, dễ quản lý.Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân có quyền bán lại, chuyển nhượng quyền sở hữu cho người khác.

- Hạn chế của doanh nghiệp tư nhân

Trên đây là toàn bộ bài viết về doanh nghiệp tư nhân là gì. Bao gồm khái niệm, đặc điểm và ưu nhược điểm của mô hình doanh nghiệp tư nhân. Hy vọng bài viết đã đem đến cho bạn những thông tin hữu ích.

Đăng ký dùng thử miễn phí hóa đơn điện tử i
HOADON TẠI ĐÂY

*

✅ i
HOADON chuyên gia cao cấp về hóa đơn điện tử

✅ Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.