Cách Đánh Số Chứng Từ Kế Toán Hàng Loạt Trên Phần Mềm Smart Pro

Đánh số chứng từ kế toán là cách thức đánh lại số chứng từ theo một trình tự nhất định nhằm tránh sai sót cũng như đẹp sổ sách kế toán.

Bạn đang xem: Cách đánh số chứng từ kế toán

*

1. Căn cứ đánh số chứng từ kế toán

– Căn cứ vào loại chứng từ: tham khảo bài các loại chứng từ kế toán

– Căn cứ vào yếu tố tiền tố để thiết lập định dạng số chứng từ: Yếu tố tiền tố được đánh căn cứ vào năm phát sinh chứng từ cùng loại chứng từ.

Ví dụ: Đánh yếu tố tiền tố của các loại chứng từ phát sinh tại năm 2014

+ Phiếu chi ký hiệu: 14PC

+ Phiếu thu ký hiệu: 14PT

+ Phiếu nhập ký hiệu: 14PN

+ Phiếu xuất ký hiệu: 14PC

– Căn cứ vào giá trị bắt đầu: Giá trị bắt đầu của một chứng từ thường là 1

– Độ dài phân số của chứng từ: Độ dài của phân số chứng từ do kế toán tự mặc định

2. Cách đánh số chứng từ

Cách đánh số chứng từ kế toán cụ thể:

Đánh số toàn bộ chứng từ năm 2014 dựa trên căn cứ đánh số chứng từ ở mục 1 trên, kế toán đánh toàn bộ chứng từ năm 2014, với độ dài phân số là 3, giá trị bắt đầu là 1.

2.1. Cách đánh số chứng từ liên quan đến tiền

+ Phiếu thu tiền: 14PT001

+ Phiếu chi tiền: 14PC001

+ Séc tiền mặt: 14STM001

+ Uỷ nhiệm chi: 14UNC001

+ Nộp tiền vào tài khoản: 14NTTK001

+ Chuyển tiền nội bộ: 14CTNB001

+ Tiền đang chuyển: 14TDC001

2. 2. Chứng từ liên quan đến vật tư, hàng hoá

+ Phiếu nhập kho: 14PNK001

+ Phiếu xuất kho: 14PXK001

+ Chuyển kho: 14CK001

2.3. Chứng từ liên quan đến tài sản cố định và công cụ dụng cụ

+ Chứng từ ghi tăng tài sản cố định: 14GTTS001

+ Chứng từ ghi giảm tài sản cố định: 14GGTS001

+ Điều chỉnh tài sản cố định: 14ĐC001

+ Chứng từ khấu hao TSCĐ: 14KHTS001

+ Chứng từ ghi tăng CCDC: 14GTCC001

+ Chứng từ ghi giảm CCDC: 14GGCC001

+ Chứng từ phân bổ CCDC: 14PBCC001

+ Báo hỏng, báo mất công cụ dụng cụ: 14BH001

2.4. Chứng từ liên quan đến hoá đơn

+ Hoá đơn bán hàng: 14BH001

+ Hoá đơn mua hàng: 14MH001

+ Hàng bán trả lại: 14HBTL001

+ Hàng mua trả lại hàng: 14HMTL001

+ Tổng hợp hoá đơn bán lẻ: 14CTTH001

2.5. Chứng từ liên quan khác

+ Chứng từ nghiệp vụ khác: 14NVK001

+ Chừng từ ghi đồng thời: 14GĐT001

Video hướng dẫn cách đánh lại số chứng từ Lamketoan.vn chúc các bạn luôn hoàn thành tốt công việc.


Hướng dẫn cách ghi sổ theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ theo Thông tư 200 và 133: Đặc trưng, trình tự ghi sổ, nội dung, kết cấu và phương pháp ghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ.

1) Đặc trưng của ghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ:- Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Việc ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm:- Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ.- Ghi theo nội dung kinh tế trên Sổ Cái.Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. Chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm (theo số thứ tự trong Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán đính kèm, phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán.Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ gồm có các loại sổ kế toán sau:+ Chứng từ ghi sổ;+ Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ;+ Sổ Cái;+ Các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết.2) Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ:+) Hàng ngày hoặc định kỳ:- Căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập Chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, sau đó được dùng để ghi vào Sổ Cái. Các chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ lập Chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có liên quan.+) Cuối tháng:- Phải khoá sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính ra Tổng số phát sinh Nợ, Tổng số phát sinh Có và Số dư của từng tài khoản trên Sổ Cái. Căn cứ vào Sổ Cái lập Bảng Cân đối tài khoản.- Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tài chính. Quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có của tất cả các tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng nhau và bằng Tổng số tiền phát sinh trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ. Tổng số dư Nợ và Tổng số dư Có của các tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh tài khoản phải bằng nhau, và số dư của từng tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng số dư của từng tài khoản tương ứng trên Bảng tổng hợp chi tiết.

Xem thêm: Tiểu sử & sự nghiệp cầu thủ lương xuân trường dân tộc gì, tiểu sử lương xuân trường

+) Sơ đồ hình thức ghi sổ Chứng từ ghi sổ:
*
3. Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ(1) Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ (Mẫu số S02b-DN):a) Nội dung:- Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian (Nhật ký). Sổ này vừa dùng để đăng ký các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, quản lý chứng từ ghi sổ, vừa để kiểm tra, đối chiếu số liệu với Bảng Cân đối số phát sinh tài khoản.b) Kết cấu và phương pháp ghi chép:Cột A: Ghi số hiệu của Chứng từ ghi sổ.Cột B: Ghi ngày, tháng lập Chứng từ ghi sổ.Cột 1: Ghi số tiền của Chứng từ ghi sổ.Cuối trang sổ phải cộng số luỹ kế để chuyển sang trang sau.Đầu trang sổ phải ghi số cộng trang trước chuyển sang.Cuối tháng, cuối năm, kế toán cộng tổng số tiền phát sinh trên Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, lấy số liệu đối chiếu với Bảng Cân đối số phát sinh tài khoản.(2) Sổ Cái (Mẫu số S02c1-DN và S02c2- DN)a) Nội dung:- Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản kế toán được quy định trong chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp.- Số liệu ghi trên Sổ Cái dùng để kiểm tra, đối chiếu với số liệu ghi trên Bảng tổng hợp chi tiết hoặc các Sổ (thẻ) kế toán chi tiết và dùng để lập Bảng cân đối số phát sinh tài khoản và Báo cáo Tài chính.b) Kết cấu và phương pháp ghi Sổ Cái:- Sổ Cái của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ được mở riêng cho từng tài khoản. Mỗi tài khoản được mở một trang hoặc một số trang tuỳ theo số lượng ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều hay ít của từng tài khoản.Sổ Cái có 2 loại: Sổ Cái ít cột và Sổ Cái nhiều cột.+ Sổ Cái ít cột: thường được áp dụng cho những tài khoản có ít nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc nghiệp vụ kinh tế phát sinh đơn giản.Kết cấu của Sổ Cái loại ít cột (Mẫu số S02c1-DN)- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của Chứng từ ghi sổ.- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.- Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.- Cột 1, 2: Ghi số tiền ghi Nợ, ghi Có của tài khoản này.+ Sổ Cái nhiều cột: thường được áp dụng cho những tài khoản có nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc nghiệp vụ kinh tế phát sinh phức tạp cần phải theo dõi chi tiết có thể kết hợp mở riêng cho một trang sổ trên Sổ Cái và được phân tích chi tiết theo tài khoản đối ứng.Kết cấu của Sổ Cái loại nhiều cột (Mẫu số S02c2-DN)- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của Chứng từ ghi sổ.- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.- Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.- Cột 1, 2: Ghi tổng số tiền phát sinh Nợ, phát sinh Có của tài khoản này.- Cột 3 đến cột 10: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ, bên Có của các tài khoản cấp 2.* Phương pháp ghi Sổ Cái:- Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, sau đó Chứng từ ghi sổ được sử dụng để ghi vào Sổ Cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.- Hàng ngày, căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ Cái ở các cột phù hợp.- Cuối mỗi trang phải cộng tổng số tiền theo từng cột và chuyển sang đầu trang sau.- Cuối tháng, (quý, năm) kế toán phải khoá sổ, cộng số phát sinh Nợ, số phát sinh Có, tính ra số dư và cộng luỹ kế số phát sinh từ đầu quý, đầu năm của từng tài khoản để làm căn cứ lập Bảng Cân đối số phát sinh tài khoản và Báo cáo tài chính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.