HỒ SƠ BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, HỒ SƠ BỔ NHIỆM PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

�>��������~����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������q`����bjbjq
Pq
P4�::H��������������*!!!!$*!,>�"�b!b!b!b!b!b!b!b!�&�&�&�&�&�&�&$K(h�*F""-�b!b!b!b!b!""��b!b!O"�&�&�&b!�b!�b!�&�&b!�&�&�&���&b!V! ��Ad=��!b!b�&�&e"0�"�&�*�&�*�&�*��&b!b!�&b!b!b!b!b!""""�&b!b!b!�"b!b!b!b!>>>d�d>>>�&���������� TH�NG T�LI�N T�CH B� T�I CH�NH - B� N�I V� S� 50/2005/TTLT/BTC-BNV NG�Y 15 TH�NG 06 NM 2005 H��NG D�N TI�U CHU�N, I�U KI�N, TH� T�C B� NHI�M, B�I MI�N, THAY TH� V� X�P PH� C�P ��������� K� TO�N TR��NG, PH� TR�CH K� TO�N TRONG C�C �N V�� K� TO�N THU�C L(NH V�C K� TO�N NH� N��C�Thi h�nh i�u 45, 46, 47, 48, 49 Ngh� �nh s� 128/2004/N-CP ng�y 31/5/2004 c�a Ch�nh ph� quy �nh chi ti�t v� h��ng d�n thi h�nh m�t s� i�u c�a Lu�t K� to�n trong l)nh v�c k� to�n nh� n��c, sau khi trao �i � ki�n v�i c�c B� v� c� quan li�n quan, Li�n B� B� T�i ch�nh - B� N�i v�� h��ng d�n ti�u chu�n, i�u ki�n, th� t�c b� nhi�m, b�i mi�n, thay th� v� x�p ph� c�p k� to�n tr��ng, ph� tr�ch k� to�n trong c�c �n v� k� to�n thu�c l)nh v�c k� to�n nh� n��c, nh� sau: �I. �I T��NG �P D�NG ��i t��ng �p d�ng Th�ng t� n�y g�m c�c c� quan, �n v�, t� ch�c trong l)nh v�c k� to�n nh� n��c ph�i th�c hi�n c�c c�ng vi�c k� to�n theo quy �nh t�i i�u 2 Ngh� �nh 128/2004/N-CP ng�y 31/5/2004 c�a Ch�nh ph� quy �nh chi ti�t v� h��ng d�n thi h�nh m�t s� i�u c�a Lu�t K� to�n trong l)nh v�c k� to�n nh� n��c (g�i t�t l� �n v� k� to�n), nh� sau:1. C� quan nh� n��c, �n v� s� nghi�p, t� ch�c c� s� d�ng kinh ph� NSNN, g�m: 1.1. C� quan, t� ch�c c� nhi�m v� thu, chi NSNN c�c c�p;1.2. Vn ph�ng Qu�c h�i;1.3. Vn ph�ng Ch� t�ch n��c;1.4. Vn ph�ng Ch�nh ph�;1.5. To� �n nh�n d�n c�c c�p; 1.6. Vi�n Ki�m s�t nh�n d�n c�c c�p;1.7. �n v� vi trang nh�n d�n, k� c� To� �n qu�n s� v� Vi�n Ki�m s�t qu�n s�;1.8. �n v� qu�n l� qu� d� tr� c�a Nh� n��c, qu� d� tr� c�a c�c ng�nh, c�c c�p (sau �y g�i t�t l� �n v� d� tr� c�a Nh� n��c); qu� t�i ch�nh kh�c c�a Nh� n��c; 1.9. B�, c� quan ngang B�, c� quan thu�c Ch�nh ph�, H�i �ng nh�n d�n c�c c�p k� c� c�c �n v� k� to�n c�p II, III tr�c thu�c H�i �ng nh�n d�n c�c c�p; U� ban nh�n d�n c�c c�p k� c� c�c �n v� k� to�n c�p II, III tr�c thu�c U� ban nh�n d�n c�c c�p;1.10. T� ch�c ch�nh tr�, t� ch�c ch�nh tr�- x� h�i, t� ch�c ch�nh tr� - x� h�i ngh� nghi�p, t� ch�c x� h�i, t� ch�c x� h�i - ngh� nghi�p c� s� d�ng kinh ph� NSNN;1.11. �n v� s� nghi�p ��c NSNN �m b�o m�t ph�n ho�c to�n b� kinh ph�;1.12. T� ch�c qu�n l� t�i s�n qu�c gia;1.13. Ban Qu�n l� d� �n �u t� c� ngu�n kinh ph� NSNN;1.14. C�c H�i, Li�n hi�p h�i, T�ng h�i, c�c t� ch�c kh�c ��c NSNN h� tr� m�t ph�n kinh ph� ho�t �ng.2. �n v� s� nghi�p, t� ch�c kh�ng s� d�ng kinh ph� NSNN, g�m: 2.1. �n v� s� nghi�p t� c�n �i thu - chi;2.2. �n v� s� nghi�p ngo�i c�ng l�p;2.3. T� ch�c phi Ch�nh ph�;2.4. H�i, Li�n hi�p, T�ng h�i t� c�n �i thu - chi;2.5. T� ch�c x� h�i, t� ch�c x� h�i - ngh� nghi�p t� thu, t� chi;2.6. T� ch�c kh�c kh�ng s� d�ng kinh ph� NSNN.�II- B� TR� NG��I L�M K� TO�N TR��NG, NG��I PH� TR�CH K� TO�N HO�C THU� NG��I L�M K� TO�N TR��NG�1. �n v� k� to�n: �n v� k� to�n l� c�c �i t��ng quy �nh � ph�n I c�a Th�ng t� n�y c� th�c hi�n c�ng vi�c k� to�n, l�p b�o c�o t�i ch�nh theo quy �nh c�a Lu�t K� to�n.2. B� tr� ng��i l�m k� to�n tr��ngC�c �n v� k� to�n ph�i b� tr� ng��i l�m k� to�n tr��ng, g�m:2.1. C�c �n v� k� to�n quy �nh t�i ph�n I c�a Th�ng t� n�y tr� c�c �n v� k� to�n c� kh�i l��ng c�ng vi�c k� to�n kh�ng l�n theo quy �nh c�a B� qu�n l�� ch� b� tr� m�t ng��i l�m k� to�n ho�c ng��i l�m k� to�n ki�m nhi�m quy �nh t�i i�m 3.2 m�c 3 ph�n II c�a Th�ng t� n�y.2.2. C�c �n v� thu, chi ng�n s�ch nh� n��c th�c hi�n c�ng t�c k� to�n ng�n s�ch c�c c�p.2.3. �n v� s� nghi�p, t� ch�c c� s� d�ng kinh ph� NSNN, �n v� d� tr� c�a Nh� n��c, c�c qu� t�i ch�nh kh�c c�a Nh� n��c, t� ch�c c�ng t�c k� to�n theo c�p d� to�n ��c x�c �nh l� �n v� k� to�n theo quy �nh t�i kho�n 2 i�u 48 Ngh� �nh s� 128/2004/N-CP ng�y 31/5/2004 c�a Ch�nh ph�, g�m:a. �n v� k� to�n c�p I;b. �n v� k� to�n c�p II;c. �n v� k� to�n c�p III.2.4. C�c B�, c� quan ngang B�, c� quan tr�c thu�c Ch�nh ph� c� t� ch�c �n v� k� to�n c�p I, c�p II v� c�p III, c�c S� qu�n l� ng�nh � �a ph��ng c� t� ch�c �n v� k� to�n c�p I, c�p II v� c�p III t� ch�c c�ng t�c k� to�n nh� m�t �n v� k� to�n.Ri�ng �i v�i c�c �n v� qu�c ph�ng, an ninh, c� y�u, vi�c b� tr� ng��i l�m k� to�n tr��ng do B� Qu�c ph�ng, B� C�ng an, Ban c� y�u c�a Ch�nh ph� quy �nh sau khi tho� thu�n v�i B� T�i ch�nh.3. B� tr� ng��i l�m ph� tr�ch k� to�n C�c �n v� k� to�n ��c b� tr� ng��i l�m ph� tr�ch k� to�n.3.1. C�c �n v� k� to�n quy �nh t�i m�c 2 ph�n II c�a Th�ng t� n�y n�u khuy�t ng��i l�m k� to�n tr��ng th� Th� tr��ng �n v� k� to�n ph�i b� tr� ngay ng��i l�m k� to�n tr��ng. Tr��ng h�p ch�a c� ng��i � ti�u chu�n v� i�u ki�n quy �nh t�i ph�n III c�a Th�ng t� n�y � b� tr� l�m k� to�n tr��ng th� ��c ph�p b� tr� ng��i l�m ph� tr�ch k� to�n. Ch� ��c b� tr� ng��i l�m ph� tr�ch k� to�n trong th�i h�n t�i a gi� ch�c l� m�t nm t�i ch�nh, sau � ph�i b� tr� ng��i l�m k� to�n tr��ng. Tr��ng h�p sau m�t nm b� tr� ng��i l�m ph� tr�ch k� to�n m� ng��i ph� tr�ch k� to�n � v�n ch�a � ti�u chu�n v� i�u ki�n � b� tr� l�m k� to�n tr��ng th� ph�i t�m ng��i kh�c � ti�u chu�n, i�u ki�n � b� tr� l�m k� to�n tr��ng ho�c thu� ng��i l�m k� to�n tr��ng. Ri�ng �i v�i c�c �n v� k� to�n thu�c v�ng s�u, v�ng xa theo qui �nh c�a ph�p lu�t th� c� th� k�o d�i th�i gian ph� tr�ch k� to�n nh�ng ph�i c� � ki�n th�ng nh�t b�ng vn b�n c�a c� quan t�i ch�nh �ng c�p.3.2. C�c �n v� c� kh�i l��ng c�ng vi�c k� to�n kh�ng l�n theo quy �nh c�a B� qu�n l� tr� c�c �n v� thu, chi NSNN c�c c�p quy �nh t�i i�m 2.2 m�c 2 ph�n II c�a Th�ng t� n�y ch� b� tr� m�t ng��i l�m k� to�n ho�c m�t ng��i l�m k� to�n ki�m nhi�m ��c ph�p b� tr� ng��i l�m ph� tr�ch k� to�n. Ng��i ��c b� tr� l�m ph� tr�ch k� to�n trong tr��ng h�p n�y kh�ng b� h�n ch� v� th�i gian l�m ph� tr�ch k� to�n.3.3. C�c �n v� k� to�n c�p III c� t� ch�c b� ph�n k� to�n tr�c thu�c m� Th� tr��ng �n v� k� to�n c�p tr�n �n v� k� to�n c�p III quy�t �nh th� b� ph�n k� to�n tr�c thu�c cing ��c ph�p b� tr� ng��i l�m ph� tr�ch k� to�n.4. Thu� ng��i l�m k� to�n tr��ng�n v� s� nghi�p, t� ch�c kh�ng s� d�ng kinh ph� NSNN ��c thu� doanh nghi�p d�ch v� k� to�n ho�c ng��i c� ng k� kinh doanh d�ch v� k� to�n l�m k� to�n tr��ng. �n v� s� nghi�p c� s� d�ng kinh ph� NSNN c� th� thu� ng��i l�m k� to�n tr��ng v� do ng��i �i di�n theo ph�p lu�t c�a �n v� k� to�n � quy�t �nh.5. Quan h� gi�a k� to�n tr��ng, ng��i ph� tr�ch k� to�n v�i tr��ng ph�ng, ph� ph�ng k� to�n5.1. Nh�ng �n v� k� to�n � b� nhi�m ng��i l�m k� to�n tr��ng ho�c c� ng��i ph� tr�ch k� to�n th� kh�ng b� nhi�m Tr��ng ph�ng ho�c Tr��ng ban k� to�n. K� to�n tr��ng ho�c ng��i ph� tr�ch k� to�n s� �ng th�i th�c hi�n c�c nhi�m v� qui �nh cho Tr��ng ph�ng, Tr��ng ban k� to�n.5.2. � nh�ng �n v� k� to�n m� c�ng t�c k� ho�ch, t�i ch�nh v� th�ng k� kh�ng t�ch th�nh m�t b� ph�n ri�ng bi�t th� k� to�n tr��ng ho�c ng��i ph� tr�ch k� to�n �m nhi�m c� vi�c t� ch�c ch� �o c�ng t�c k� ho�ch, t�i ch�nh v� th�ng k�.5.3. �i v�i c�c �n v� c� kh�i l��ng c�ng vi�c k� to�n l�n c� th� b� nhi�m ch�c danh k� to�n tr��ng �ng th�i b� nhi�m Ph� ph�ng (ho�c Ph� ban) k� to�n. Ph� ph�ng (ho�c Ph� ban) k� to�n l� ng��i gi�p vi�c cho k� to�n tr��ng th�c hi�n nhi�m v� ��c giao. III. TI�U CHU�N V� I�U KI�N � ��C B� NHI�M L�M K� TO�N TR��NG, PH� TR�CH K� TO�N HO�C � ��C THU� L�M K� TO�N TR��NG�1. Ti�u chu�n v� i�u ki�n � ��c b� nhi�m l�m k� to�n tr��ng 1.1. Ti�u chu�n � ��c b� nhi�m l�m� k� to�n tr��ng: a. V� �o �c ph�m ch�t- �t ti�u chu�n v� ph�m ch�t �o �c qui �nh �i v�i c�n b� c�ng ch�c ho�c vi�n ch�c.- C� ph�m ch�t �o �c ngh� nghi�p trung th�c, li�m khi�t, c� � th�c ch�p h�nh v� �u tranh b�o v� ch�nh s�ch, ch� � kinh t�, t�i ch�nh v� ph�p lu�t c�a Nh� n��c.b. V� tr�nh � chuy�n m�n nghi�p v�-� �i v�i �n v� k� to�n quy �nh t�i i�m 1.1 m�c 1 Ph�n I � �n v� c�p ng�n s�ch c�p trung ��ng v� �n v� ng�n s�ch c�p t�nh, k� to�n tr��ng ph�i c� tr�nh � chuy�n m�n, nghi�p v� v� k� to�n t� tr�nh � �i h�c tr� l�n; � �n v� c�p ng�n s�ch kh�c k� to�n tr��ng ph�i c� tr�nh � chuy�n m�n, nghi�p v� v� k� to�n t� b�c trung c�p tr� l�n; - �i v�i c�c �n v� k� to�n c�n l�i � �n v� c�p Trung ��ng v� �n v� c�p t�nh, k� to�n tr��ng ph�i c� tr�nh � chuy�n m�n, nghi�p v� v� k� to�n t� tr�nh � �i h�c tr� l�n; �n v� k� to�n � c�p kh�c ph�i c� tr�nh � chuy�n m�n, nghi�p v� v� k� to�n t� b�c trung c�p tr� l�n.c. V� th�i gian c�ng t�c th�c t� l�m k� to�n- �i v�i ch�c danh k� to�n tr��ng y�u c�u t� tr�nh � �i h�c tr� l�n th� th�i gian c�ng t�c th�c t� v� k� to�n �t nh�t l� 2 nm;- �i v�i ch�c danh k� to�n tr��ng y�u c�u tr�nh � chuy�n m�n, nghi�p v� b�c trung c�p ho�c tr�nh � cao �ng th� th�i gian c�ng t�c th�c t� v� k� to�n �t nh�t l� 3 nm. �1.2. i�u ki�n � ��c b� nhi�m l�m k� to�n tr��ng:a. C� � ti�u chu�n quy �nh t�i i�m 1.1 m�c 1 ph�n III c�a Th�ng t� n�y;b. C� Ch�ng ch� b�i d��ng k� to�n tr��ng theo qui �nh t�i Quy ch� v� t� ch�c b�i d��ng v� c�p Ch�ng ch� k� to�n tr��ng ban h�nh theo Quy�t �nh s� 43/2004/Q-BTC ng�y 26/4/2004 ho�c Ch�ng ch� b�i d��ng k� to�n tr��ng ��c c�p tr��c ng�y 26/4/2004 theo quy �nh t�i Quy�t �nh s� 159 TC/CKT ng�y 15/9/1989 v� Quy�t �nh s� 769 TC/Q/TCCB ng�y 23/10/1997 c�a B�� tr��ng B� T�i ch�nh.c. Kh�ng thu�c c�c �i t��ng nh�ng ng��i kh�ng ��c l�m k� to�n quy �nh t�i i�u 51 c�a Lu�t K� to�n.2. Ti�u chu�n v� i�u ki�n � ��c b� nhi�m l�m ph� tr�ch k� to�n Ng��i ��c b� nhi�m l�m ph� tr�ch k� to�n ph�i c� � c�c ti�u chu�n quy �nh v� �o 468�����np��NP���� ������$&��tvBD����������Ҭ����������������������������ᙊ�����w%h�%h
PB*CJa
Jm
Hph�s
Hh��h
PB*CJa
Jph�%h��h
PB*CJa
Jm
Hph�s
H&hq
P�h
P5�
Kế toán cho người mới ban đầu Lộ trình nghề nghiệp và công việc Mẫu đưa ra quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng và tiến trình bổ...

Bạn đang xem: Hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng


*
 Các bước chuyển đổi kế toán trưởng

STT

Nội dung bàn giao

Chi tiết

1Sổ sách kế toán– thừa nhận bàn giao báo cáo tài thiết yếu đã khớp số liệu thân các report thành phần cùng tờ khai thuế

– Nhận bàn giao và chốt số liệu đến thời khắc chuyển giao

– Nhận chuyển nhượng bàn giao số liệu chi tiết của những khoản mục tổng hợp

2Báo cáo thuế– Nhận chuyển nhượng bàn giao thông tin đăng nhập vấn đề khai thuế và nộp thuế online trên trang: https://thuedientu.gdt.gov.vn/

– dìm bàn giao các tờ khai thuế sẽ nộp

– nhận bàn giao không thiếu thốn các bảng kê mua vào và cung cấp ra. Các biên phiên bản giải trình lý do chênh lệch thân doanh thu bán ra trên bảng kê và lệch giá trên sổ sách kế toán

– Nhận chuyển giao dữ liệu cụ thể số liệu địa thế căn cứ lập tờ khai

3Thông tin Bảo hiểm– Nhận chuyển giao thông tin đăng nhập câu hỏi lập hồ sơ bảo hiểm

– thừa nhận bàn giao những hồ sơ bảo hiểm đang hóng và không được giải quyết

4Chữ ký số (token)– Nhận chuyển giao chữ ký kết số (token) với khá đầy đủ thông tin đăng nhập, mã pin
5Hồ sơ, hội chứng từ kế toán khác– Tuỳ theo một số loại hình marketing khác nhau, cần nhận chuyển giao về hội chứng từ gốc không hề thiếu theo danh sách, cách tàng trữ chứng từ, luân chuyển chứng tự và những tài liệu khác (nếu có)
6Bàn giao danh mục những tài sản, sản phẩm hóa, thứ tư… kèm theo báo cáo kiểm kê đến thời điểm bàn giao– report kiểm kê các tài sản, mặt hàng hóa, đồ gia dụng tư, đồ đạc thiết bị đến thời điểm bàn giao

– Nêu rõ tình trạng của gia tài bàn giao (còn sử dụng được hay không, đang hỏng, hèn phẩm chất, mất phẩm chất…)

7Bàn giao các khoản nợ công (Nợ cần thu, nợ nên trả, nợ mặt trong, nợ bên phía ngoài như nợ thuế, nợ BHXH…)– Bàn giao những khoản công nợ phải thu, bắt buộc trả bao gồm đầy đầy đủ sổ sách, biên bạn dạng đối chiếu, phù hợp đồng, phụ lục với tình trạng của các khoản nợ (còn khả năng thanh toán, mất tài năng thanh toán, khó đòi…)

Trách nhiệm thu hồi những khoản nợ (do nhân viên bán sản phẩm hay vày lãnh đạo bảo lãnh, ngân hàng bảo lãnh…)

Lưu ý: Việc chuyển nhượng bàn giao từ kế toán tài chính trưởng cũ cho Kế toán trưởng mới không làm giảm trách nhiệm của kế toán tài chính trưởng cũ vào suốt thời gian đương nhiệm (theo Khoản 3, Điều 51, giải pháp Kế toán).

Xem thêm: Tài Khoản Kế Toán 155 Là Gì, Cách Hạch Toán Tài Khoản 155

Qua bài viết, congtyketoanhanoi.edu.vn congtyketoanhanoi.edu.vn hy vọng để giúp đỡ các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về quá trình bổ nhiệm kế toán trưởng từ đó giúp quý doanh nghiệp bảo đảm sự ổn định của bộ máy kế toán trong nội bộ doanh nghiệp bảo vệ tuân thủ phương pháp của pháp luật. 

Kế toán trưởng là tín đồ nắm vai trò xung yếu trong vận động của bộ máy tài thiết yếu của doanh nghiệp. Chỉ định kế toán trưởng là đưa ra quyết định có nhiều tác động đến bộ máy kế toán doanh nghiệp. ứng dụng kế toán cũng tương tự như vậy, là yếu đuối tố cung cấp nhiều cho buổi giao lưu của phòng kế toán, giúp ích cho các kế toán doanh nghiệp bao gồm cả kế toán trưởng và các thành viên trong việc thực hiện các nghiệp vụ của mình. Do vậy, doanh nghiệp đề xuất hết sức chăm chú trong việc ra quyết định sử dụng tương tự như lựa chọn phần mềm kế toán. 

Hiện nay, có tương đối nhiều phần mềm tương xứng với nhu yếu của từng doanh nghiệp, các ứng dụng với tính năng, app nổi bật sẽ giúp cho công tác của phòng kế toán dễ ợt và sút nhiều cực nhọc khăn. Trong đó, khá nổi bật hơn cả có ứng dụng kế toán online congtyketoanhanoi.edu.vn congtyketoanhanoi.edu.vn với các điểm sáng và nhân tài như:

☑️ Đáp ứng không thiếu nghiệp vụ kế toán tài chính theo thông bốn 200 cùng thông tư 133

☑️ tự động hóa tổng hòa hợp số liệu, kết gửi lãi lỗ nhằm lập tờ khai thuế, lập report tài chính chỉ sau 1 nhấp chuột => kế toán giảm hẳn khối lượng các bước so cùng với “nhặt số” thủ công.

☑️ hơn thế nữa nữa, technology thông minh tự động đối chiếu những chứng từ, sổ sách, vạc hiện và cảnh báo rơi lệch => góp kế toán không thể mất hàng giờ dò search lỗi sai.

☑️ cho phép theo dõi chi tiết giá trị công nợ phải thu/ phải trả đến khách hàng, nhà hỗ trợ và tự động hóa cảnh báo hạn nợ giúp kế toán làm chủ công nợ cuối năm hiệu quả

☑️ Đặc biệt, kế toán dễ dàng thay đổi dữ liệu gấp rút lên ứng dụng nhờ tài năng nhập khẩu excel và liên kết hóa solo điện tử. 

Kính mời Quý Doanh nghiệp, Anh/Chị kế toán đk sử dụng demo 15 ngày miễn phí ứng dụng kế toán online congtyketoanhanoi.edu.vn congtyketoanhanoi.edu.vn:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.