... 24 TRƯỜNG thpt TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 06 trang) ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐH năm trước - LẦN MÔN THI: giờ Anh - KHỐI D thời hạn làm bài: 90 phút (80 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 196 Họ, ... Endangerment THE kết thúc 38 SỞ GD và ĐT THANH HÓA TRƯỜNG thpt cha ĐÌNH ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG MÔN THI ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn thi: TIẾNG ANH; khối D (Lần 2) Điểm thi = tổng cộng câu / 8, làm cho tròn ... TRA CHẤT LƯỢNG ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn thi: TIẾNG ANH, khối D (Lần 2) thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 126 Họ, thương hiệu thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU ĐẾN CÂU 80)...

Bạn đang xem: Ngân hàng đề thi tiếng anh


*

*

... Cost b costs c costed d cost 56/ Look! What Ahmed ? a did you think … doing b did you think … is doing c you think … is doing d you think … doing 57/ Would you like ………… to the concert with me ... Wine It ……… so sweet a looks b feels c sound d tastes 27/ This is a lovely part of the country, …………? a isn’t this b is it c isn’t it d is this 28/ Don’t go yet I’m going khổng lồ ……………you some coffee ... A b c d much long far often 9/ I must have a drink I’m so………… a dirty b thirty c hungry d thirsty 10/ What does she do?……… a She is a farmer b She work on a farm c She helps the...
*

... ĐỀ LOẠI ĐỀ: KIỂM TRA HKI – MÔN: TIẾNG ANH S T T công ty đề Yêy cầu kỹ cung cấp thời gian khối hệ thống kiến thức những dạng tập Personal information -Tái -Vận dụng tổng phù hợp -Vận dụng suy luận 20 phút Lớp ... Từ bỏ (dùng khứ hoàn thành) thu xếp từ sau thành câu bao gồm nghiã NGÂN HÀNG ĐỀ THI HỌC KÌ I - MÔN TIẾNG ANH I Viết câu hỏi cho phần gạch ốp câu sau He failed the exam because he was lazy Mr & Mrs Thanh ... Country ……………………………………………………………………… ĐÁP ÁN NGÂN HÀNG ĐỀ THI HKI - MÔN TIẾNG ANH I Viết thắc mắc cho phần gạch men câu sau Why did he fail the exam? Where are Mr và Mrs Thanh going khổng lồ next year? How does...
*

... ÁN CÂU HỎI NGÂN HÀNG ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH Mã: 27.8 27.8.1.1 B 27.8. 1.2 C 27.8. 1.3 C 27.8. 1.4 A 27.8. 1.5 A 27.8. 1.6 A 27.8. 1.7 C 27.8. 1.8 D 27.8. 1.9 C 27.8. 1.10 B 27.8. 2.11 A 27.8. 2.12 ... 27.8. 2.12 B 27.8. 2.13 A 27.8. 2.14 B 27.8. 2.15 C 27.8. 2.16 C 27.8. 2.17 C 27.8. 2.18 A 27.8. 2.19 A 27.8. 3.20 D 27.8. 3.21 B 27.8. 3.22 D 27.8. 3.23 A 27.8. 3.24 B 27.8.

Xem thêm: 99+ Mẫu Ghế Ngồi Máy Tính Giá Rẻ Chất Lượng, Giá Tốt, Ghế Máy Tính Giá Rẻ Chất Lượng, Giá Tốt

3.25 A 27.8. 3.26 D 27.8. 3.27 D 27.8. 3.28 ... 27.8. 3.26 D 27.8. 3.27 D 27.8. 3.28 B 27.8. 3.29 D 27.8. 4.30 A 27.8. 4.31 D 27.8. 4.32 D 27.8. 4.33 A 27.8. 4.34 D 27.8. 4.35 D 27.8. 4.36 C 27.8. 4.37 A 27.8. 3.38 D 27.8. 4.39 D 27.8. 4.40 C DUYỆT BAN GIÁM HIỆU...
*

... Presidential elections D Presidential years in the United States D years == THE end == TRƯỜNG thpt PHÚ LƯƠNG ĐÁP ÁN Môn: giờ Anh 26.8.3.1 A 26.8.3.11 D 26.8.4.21 D 26.8.1.31 D 26.8.3.2 C 26.8.3.12 C 26.8.3.22 ... Music as this D This is the first time I‘ve heard this good music 26.8.4.19 John didn’t install an alarm, so the thieves broke into his house last night A If John installed an alarm, the thieves ... The thieves wouldn’t break into his house last night C Had John installed an alarm, the thieves wouldn’t have broken into his house last night D Because he hadn’t installed an alarm, the thieves...
... Somebody else got tired of wait married C Câu20 A) B) C) D) Đáp án Câu 21 A) B) C) D) Đáp án Câu 22 A) B) C) D) Đáp án Câu 23 A) B) C) D) Đáp án Câu 24 A) B) C) D) Margaret Thatcher was the first ... Her khổng lồ marry? Who did wanted marry Đáp án Câu 25 A) B) C) D) Đáp án Câu 26 A) B) C) D) Đáp án Câu 27 A) B) C) D) Đáp án Câu 28 A) B) C) D) Đáp án Câu 29 A) B) C) D) Đáp án C What was Bonnie doing ... Father in 1 936 Edward VIII became the King of England After dead became of B She opened the door of the balcony and see him in the street A) B) C) D) Đáp án Câu 11 A) B) C) D) Đáp án Câu 12 A) B)...
... C) D) Đáp án Câu 10 A) B) C) D) Đáp án Câu 11 A) B) C) D) Đáp án Câu 12 A) B) C) D) Đáp án Câu 13 A) B) C) D) Đáp án Câu 14 A) B) C) D) Đáp án Câu 15 A) B) C) D) reading writing A I often have………………… ... C) D) Đáp án Câu đôi mươi A) B) C) D) Đáp án Câu 21 A) B) C) D) Đáp án Câu 22 A) B) C) D) Đáp án Câu 23 D Somebody left .handbag on my table her hers theirs them A The Chinese often drink some tea ... Weekends B We go lớn a football……………………on Sundays player coach match show C “This is my new shirt.” - “Oh, ………………colour is nice.” A) B) C) D) Đáp án Câu 24 A) B) C) D) Đáp án Câu 25 A) B) C) D) Đáp...
... Names for their children A) B) C) D) Đáp án Câu 12 A) B) C) D) Đáp án Câu 13 A) B) C) D) Đáp án Câu 14 A) B) C) D) Đáp án Câu 15 A) B) C) D) Đáp án Câu 16 A) B) want to show how special they are who ... D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu 10 A) B) C) D) Đáp án Câu 11 B Many people believe of life after death believe of after death B My girlfriend ... The one I have Câu 17 read last year A) was not B) as C) have D) read Đáp án C Câu 18 I’m looking forward to lớn see you next weekend A) I’m B) looking C) khổng lồ D) see Đáp án D Câu 19 A banking has an...
... Costed b costs c cost d is cost / Look! What Ahmed ? a you think … doing b did you think … is doing c you think … is doing d did you think … doing / Would you lượt thích ………… khổng lồ the concert with me ... The wine It ……… so sweet a sound b tastes c looks d feels / This is a lovely part of the country, …………? a is this b isn’t it c isn’t this d is it / Don’t go yet I’m going to lớn ……………you some coffee ... Twice a month a often b much c far d long 9/ I must have a drink I’m so………… a dirty b thirty c hungry d thirsty / What does she do?……… a She work on a farm b She lives in a farm c She is a farmer...
... Offering of food The end TRƯỜNG trung học phổ thông TRẦN QUỐC TUẤN TỔ: VĂN – NGOẠI NGỮ Realization D B D C A A D B C 10 D KEY BỘ CÂU HỎI cho NGÂN HÀNG ĐỀ THI, KỲ THI TỐT NGHIỆP trung học phổ thông QUỐC GIA NĂM năm ngoái Understanding ... 7: According khổng lồ the passage, young owlets eat everything EXCEPT A.small mammals birds B nuts and seeds Question 8: What is the topic of this passage? A.Nest building of great horned owls ... Year D 31.8.1.10 All of the students in this course will be assessed according to lớn their A B attendance, performance, & they work hard C D II Understanding Choose the word whose underlined part...
... Bạn đề: team giờ Anh Tổ: Hóa - Sinh- nước ngoài ngữ - thể dục thể thao – Quốc phòng Trường: thpt trằn Phú Tổ trưởng chăm môn Võ Nhai, ngày 15 mon năm 2015 Người đề Nguyễn Thị Thu Huyền đội tiếng Anh ... Didn’t prepare everything carefully, so the buổi tiệc ngọt wasn’t successful A If Ann had prepared everything carefully, the các buổi party would have been successful B If Ann hadn’t prepared everything carefully, ... Would have been successful C If Ann prepared everything carefully, the tiệc ngọt would be successful D If the các buổi tiệc nhỏ is successful, Ann will prepare everything carefully 30.8.38.3 The girl was saved...
... More concerned with physical attractiveness A The choice of a wife or a husband B When choosing a wife or a husband C However a wife or a husband chooses D Because of a wife or a husband 29.8.2.14 ... An alarm, the thieves didn’t break into his house last night B If he had installed an alarm, the thieves wouldn’t break into his house last night C Had he installed an alarm, the thieves wouldn’t ... Signing D signed 29.8.3.27 This is the author works have awarded many prizes A whom B whoever C which D whose 29.8.3.28 John didn’t install an alarm, so the thieves broke into his house...
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề bài liệu bắt đầu đăng đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong dịp nghỉ lễ hội tết điểm sáng chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài bác văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài bác tập đồ lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập thiết bị lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc soạn bài bác cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngốc van lop 8 phân tích bài xích thơ từ bỏ tình 2