DỊCH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN & MẪU CÂU GIAO TIẾP, TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

Nếu các bạn đang công tác trong nghành kế toán tại công ty đa non sông thì tiếng Anh là yếu ớt tố tất yêu thiếu. Việc sở hữu trình độ chuyên môn tiếng Anh siêng ngành tốt để giúp đỡ bạn thuận lợi hơn trong quá trình xử lý công việc. Hãy cùng ELSA Speech Analyzer tìm đọc trọn cỗ tiếng Anh chuyên ngành kế toán tài chính Kiểm toán vừa đủ và cụ thể nhất thông qua nội dung bài viết dưới đây!

Từ vựng tiếng Anh chăm ngành Kế toán và Kiểm toán


*

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Accountant/əˈkaʊntənt/Kế toán viên
Accounting entry/əˈkaʊntɪŋ/ /ˈentri/Bút toán
Accounting supervisor/əˈkaʊntɪŋ/ /ˈsuːpərvaɪzər/Giám liền kề kế toán
Accrued expenses/əˈkruːd ɪksˈpɛnsɪz/Những khoản túi tiền phải trả
Advanced lớn employees/ədˈvænst/ /tuː/ /ɪmˈplɔɪiː/Kế toán những khoản nhất thời ứng
Advanced payments khổng lồ suppliers/ədˈvænst/ /tuː/ /səˈplaɪər/Các khoản trả trước cho nhà cung cấp
Assets/ˈæset/Tài sản
Balance sheet/ˈbæləns/ /ʃiːt/Bảng cân đối kế toán
Bookkeeper/ˈbʊkkiːpər/Người lập báo cáo kế toán
Capital construction/ˈkæpɪtl kənˈstrʌkʃᵊn/Vốn xây dựng
Cash/kæʃ/Tiền mặt
Cash at bank/kæʃ æt bæŋk/Tiền giữ hộ ngân hàng
Cash in hand/kæʃ ɪn hænd/Tiền mặt
Cash in transit/kæʃ/ /ɪn/ /ˈtrænzɪt/Tiền đã xuất khỏi quỹ doanh nghiệp
Check & take over/ʧɛk ænd teɪk ˈəʊvə/Kiểm tra với nghiệm thu
Construction in progress/kənˈstrʌkʃn/ /ɪn/ /ˈprɑːɡres/Chi phí thi công cơ bạn dạng dở dang
Cost Accountant/kɔːst/ /əˈkaʊntənt/Kế toán bỏ ra phí
Cost of goods sold/kɔːst/ /əv/ /ɡʊdz/ /səʊld/Giá vốn sản phẩm bán
Current assets/ˈkʌrənt ˈæsɛts/Tài sản ngắn hạn
Current portion of long-term liabilities/ˈkʌrənt ˈpɔːʃᵊn ɒv ˈlɒŋtɜːm ˌlaɪəˈbɪlətiz/Các khoản nợ dài hạn mang đến hạn trả
Deferred expenses/dɪˈfɜːr/ /ɪkˈspens/Chi phí chờ kết chuyển
Deferred revenue/dɪˈfɜːd ˈrɛvɪnjuː/doanh thu không thực hiện
Depreciation of fixed assets/dɪˌpriːʃiˈeɪʃn/ /əv/ /fɪkst/ /ˈæset/Khấu hao tài sản thắt chặt và cố định hữu hình
Depreciation of intangible fixed assets/dɪˌpriːʃiˈeɪʃn/ /əv/ /ɪnˈtændʒəbl/ /fɪkst/ /ˈæset/Khấu hao tài sản cố định và thắt chặt vô hình
Depreciation of leased fixed assets/dɪˌpriːʃiˈeɪʃn/ /əv/ /liːs/ /fɪkst/ /ˈæset/Khấu hao tài sản cố định thuê tài chính
Equity và funds/ˈɛkwɪti ænd fʌndz/Vốn cùng quỹ
Exchange rate difference/ɪksˈtʃeɪndʒ/ /reɪt/ /ˈdɪfrəns/Chênh lệch tỷ giá
Extraordinary income/ɪkˈstrɔːrdəneri/ /ˈɪnkʌm/Thu nhập bất thường
Extraordinary profit/ɪkˈstrɔːrdəneri/ /ˈprɑːfɪt/Lợi nhuận bất thường
Financial auditor/faɪˈnænʃl/ /ˈɔːdɪtər/Kiểm toán viên
Financial statements/faɪˈnænʃl/ /ˈsteɪtmənt/Báo cáo tài chính
General accountant/ˈdʒenrəl/ /əˈkaʊntənt/Kế toán tổng hợp
Internal accountant/ɪnˈtɜːrnl/ /əˈkaʊntənt/Nhân viên kế toán tài chính nội bộ
Profit after tax/ˈprɑːfɪt/ /ˈæftər/ /tæks/Lợi nhuận sau thuế
Profit before tax/ˈprɑːfɪt/ /bɪˈfɔːr/ /tæks/Lợi nhuận trước thuế

Từ vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành kế toán về đưa ra phí


*

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Accrued expenses/əˈkruː/ /ɪkˈspens/Chi phí bắt buộc trả
Billing cost/ˈbɪlɪŋ kɒst/Chi mức giá hóa đơn
Carriage/ˈkærɪdʒ/Chi chi phí vận chuyển
Carriage inwards/ˈkærɪdʒ/ /ˈɪnwərdz/Chi tầm giá vận chuyển sản phẩm & hàng hóa mua
Carriage outwards/ˈkærɪdʒ/ /ˈaʊtwərdz/Chi phí vận chuyển hàng hóa bán
Carrying cost/ˈkæri/ /kɔːst/Chi tổn phí tồn kho
Causes of depreciation/ˈkɔːzɪz ɒv dɪˌpriːʃɪˈeɪʃᵊn/Các tại sao khấu hao
Cheques/tʃek/Chi phiếu (séc)
Closing stockˈ/kloʊzɪŋ stɑk/Hàng tồn kho cuối kỳ
Conversion costs/kənˈvɜːrʒn/ /kɔːst/Chi tầm giá chế biến
Cost accumulation/kɔːst/ /əˌkjuːmjəˈleɪʃn/Chi tầm giá tích lũy
Cost application/kɔːst/ /ˌæplɪˈkeɪʃn/Chi phí phân bổ
Cost concept/kɑst ˈkɑnsɛpt/Quy tắc tính giá phí
Cost object/kɑst ˈɑbʤɛkt/Đối tượng tính giá bán thành
Cost of goods sold/kɔːst/ /əv/ /ɡʊdz/ /səʊld/Nguyên giá hàng bán
Depletion/dɪˈpliːʃn/Sự hao mòn
Depreciation/dɪˌpriːʃiˈeɪʃn/Khấu hao
Depreciation of goodwill/dɪˌpriʃiˈeɪʃən ʌv ˈgʊˈdwɪl/Khấu hao uy tín
Direct costs/dəˈrekt/ /kɔːst/Chi tổn phí trực tiếp
Expenses for financial activities/ɪkˈspens/ /fɔːr/ /faɪˈnænʃl/ /ækˈtɪvəti/Chi phí hoạt động tài chính
Expenses prepaid/ɪkˈspens/ /ˌpriːˈpeɪd/Chi giá thành trả trước
Extraordinary expenses/ɪkˈstrɔːrdəneri/ /ɪkˈspens/Chi giá thành bất thường
Factory overhead expenses/ˈfæktri/ /ˌəʊvərˈhed/ /ɪkˈspens/Chi phí quản lý phân xưởng
General costs/ˈʤɛnərəl kɒsts/Tổng bỏ ra phí
Impersonal accounts/ɪmˈpɜːrsənl/ /əˈkaʊnt/Tài khoản tổn phí thanh toán
Nature of depreciation/ˈneɪʧər ʌv dɪˌpriʃiˈeɪʃən/Bản hóa học khấu hao
Provision for depreciation/prəˈvɪʒən fɔr dɪˌpriʃiˈeɪʃən/Dự phòng khấu hao
Reducing balance method/rəˈdusɪŋ ˈbæləns ˈmɛθəd/Phương pháp sút dần
Sales expenses/seɪlz ɪksˈpɛnsɪz/Chi phí buôn bán hàng
Straight-line method/streɪt-laɪn ˈmɛθəd/Phương pháp đường thẳng

Từ vựng chăm ngành kế toán tài chính về nghiệp vụ trong giờ Anh


*

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Business purchase/ˈbɪznəs/ /ˈpɜːrtʃəs/Mua lại doanh nghiệp
Cash discounts/kæʃ ˈdɪskaʊnts/Chiết khấu bởi tiền mặt
Closing an account/ˈkləʊzɪŋ/ /æn/ əˈkaʊnt/Khóa tài khoản
Commission errors/kəˈmɪʃn/ /ˈerər/Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh toán
Company accounts/ˈkʌmpəni əˈkaʊnts/Tài khoản công ty
Conventions/kənˈvɛnʃənz/Sự quy ước
Discounts/ˈdɪskaʊnt/Chiết khấu
Discounts allowed/ˈdɪskaʊnt/ /əˈlaʊ/Chiết khoán chào bán hàng
Discounts received/ˈdɪskaʊnt//rɪˈsiːvd/Chiết khấu thiết lập hàng
Disposal of fixed assets/dɪˈspəʊzl/ /əv/ /fɪkst/ /ˈæset/Thanh lý tài sản cố định
Drawing/ˈdrɔɪŋ/Rút tiền/vốn
Provision for discounts/prəˈvɪʒən fɔː ˈdɪskaʊnts/Dự phòng phân tách khấu
Tax declaration/tæks/ /ˌdekləˈreɪʃn/Kê khai thuế

Từ vựng siêng ngành kế toán về nguyên tắc & phương pháp

*
Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Business entity concept/ˈbɪznəs/ /ˈentəti/ /ˈkɑːnsept/Nguyên tắc doanh nghiệp là 1 thực thể
Conservatism/kənˈsɜːrvətɪzəm/Nguyên tắc thận trọng
Consistency/kənˈsɪstənsi/Nguyên tắc độc nhất vô nhị quán
Double entry rules/ˈdʌbl/ /ˈentri/ /ruːl/Nguyên tắc cây viết toán kép
First In First Out (FIFO)/fɜːrst/ /ɪn/ /fɜːrst/ /aʊt/Nguyên tắc nhập trước xuất trước
International accounting standards/ˌɪntərˈnæʃnəl/ /əˈkaʊntɪŋ/ /ˈstændərd/Tiêu chuẩn kế toán quốc tế
International financial reporting standards/ˌɪntərˈnæʃnəl/ /faɪˈnænʃl/ /rɪˈpɔːrtɪŋ/ /ˈstændərd/Chuẩn mực báo cáo tài chủ yếu quốc tế
Last In First Out (LIFO)/læst/ /ɪn/ /fɜːrst/ /aʊt/Nguyên tắc nhập sau xuất trước
Money measurement concept/ˈmʌni/ /ˈmeʒərmənt/ /ˈkɑːnsept/Nguyên tắc thước đo tiền tệ
Reducing balance method/rɪˈduːs/ /ˈbæləns/ /ˈmeθəd/Phương pháp số dư sút dần
Straight-line method/streɪt/ /laɪn/ /ˈmeθəd/Phương pháp mặt đường thẳng

Từ vựng giờ Anh về gia sản và sách vở và giấy tờ của doanh nghiệp


*

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Accounting vouchers/əˈkaʊntɪŋ/ /ˈvaʊtʃər/Chứng từ kế toán
Control accounts/kənˈtrəʊl/ /əˈkaʊnt/Tài sản kiểm soát
Credit balance/ˈkredɪt/ /ˈbæləns/Số dư có
Credit note/ˈkredɪt/ /nəʊt/Ghi chú tín dụng
Credit transfer/ˈkredɪt/ /trænsˈfɜːr/Chuyển khoản tín dụng
Current assets/ˈkɜːrənt/ /ˈæset/Tài sản lưu giữ động
Current liabilities/ˈkɜːrənt/ /ˌlaɪəˈbɪləti/Nợ ngắn hạn
Current ratio/ˈkɜːrənt/ /ˈreɪʃiəʊ/Tỷ số thanh toán giao dịch hiện hành
Debenture interest/dɪˈbentʃər/ /ˈɪntrəst/Lãi suất trái phiếu
Debentures/dɪˈbentʃər/Trái phiếu
Final accounts/ˈfaɪnl/ /əˈkaʊnt/Báo cáo quyết toán
Finished goods/ˈfɪnɪʃt/ /ɡʊdz/Thành phẩm
Fixed assets/fɪkst/ /ˈæset/Tài sản thay định
Intangible assets/ɪnˈtændʒəbl/ /ˈæset/Tài sản vô hình
Preference shares/ˈprefrəns/ /ʃer/Cổ phần ưu đãi
Tangible assets/ˈtændʒəbl/ /ˈæset/Tài sản hữu hình

Từ vựng tiếng Anh về thuế

*
Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Corporate income tax/ˈkɔːrpərət/ /ˈɪnkʌm/ /tæks/Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp
Direct tax/dəˈrekt/ /tæks/Thuế trực thu
Environmental fee/ɪnˌvaɪrənˈmentl/ /fiː/Phí bảo đảm an toàn môi trường
Excess profits tax/ɪkˈses/ /ˈprɑːfɪt/ /tæks/Thuế vô cùng lợi nhuận
Export tax/ˈekspɔːrt/ /tæks/Thuế xuất khẩu
Housing tax/ˈhaʊzɪŋ/ /tæks/Thuế bên đất
Import tax/ˈɪmpɔːrt/ /tæks/Thuế nhập khẩu
Indirect taxɪndəˈrekt/ /tæks/Thuế gián thu
Land & housing tax, land rental charges/lænd và ˈhaʊzɪŋ tæks, lænd ˈrɛntl ˈʧɑːʤɪz/thuế công ty đất, giá tiền thuê đất
License tax/ˈlaɪsns/ /tæks/Thuế môn bài
Natural resources tax/ˈnætʃrəl/ /ˈriːsɔːrs/ /tæks/Thuế tài nguyên
Personal income tax/ˈpɜːrsənl/ /ˈɪnkʌm/ /tæks/Thuế thu nhập cá nhân
Registration tax/ˌredʒɪˈstreɪʃn/ /tæks/Thuế trước bạ
Special consumption tax/ˈspeʃl/ /kənˈsʌmpʃn/ /tæks/Thuế tiêu thụ sệt biệt
Tax rate/tæks/ /reɪt/Thuế suất
Value added tax (VAT)/ˌvæljuː ˌædɪd ˈtæks/Thuế giá trị gia tăng

Có thể chúng ta quan tâm: 5000+ từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh thông dụng tuyệt nhất theo nhà đề

Từ vựng chuyên ngành kế toán về vốn và tiền tệ

*
Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Authorized capital/ˈɔːθəraɪzdˈkæpɪtl/Vốn điều lệ
Break-even point/ˈbreɪk iːvn/ /pɔɪnt/Điểm hòa vốn
Calls in arrear/kɔlz ɪn əˈɹɪə/Vốn trả sau
Called-up capital/ˈkɔːl ʌp/ /ˈkæpɪtl/Vốn đã gọi được
Capital/ˈkæpɪtl/Vốn
Capital expenditure/ˈkæpɪtl/ /ɪkˈspendɪtʃər/Chi giá thành vốn
Capital redemption reserve/ˈkæpɪtl/ /rɪˈdempʃn/ /rɪˈzɜːrv/Quỹ dự trữ trả vốn
Cash book/kæʃ bʊk/Sổ sách tiền mặt
Cash discounts/kæʃ dɪˈskaʊnts/Chiết khấu chi phí mặt
Cash flow statement/kæʃ floʊ ˈsteɪtmənt/Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng mặt
Equity/ˈekwəti/Vốn chủ sở hữu
Fixed assets/fɪkst ˈæˌsɛts/Tài sản rứa định
Fixed capital/fɪkst/ /ˈkæpɪtl/Vốn nạm định
Invested capital/ɪnˈvɛstəd ˈkæpətəl/Vốn đầu tư
Issued capital/ˈɪʃuː/ /ˈkæpɪtl/Vốn phạt hành
Paid-in capital/peɪd/ /ɪn/ /ˈkæpɪtl/Vốn góp
Stockholders equity/ˈstɑːkhəʊldər/ /ˈekwəti/Vốn cổ đông
Uncalled capital/ənˈkɔld ˈkæpətəl/Vốn không kêu gọi
Working capital/ˈwɜːrkɪŋ/ /ˈkæpɪtl/Vốn lưu động

Từ vựng siêng ngành kế toán về bảng bằng phẳng kế toán &báo cáo tài chính


*

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Bookkeeping/ˈbʊkˌkiːpɪŋ/Ghi sổ
Cash flow statement/ˈkæʃ kaʊ/ /ˈsteɪtmənt/Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Costs of goods sold/ˈsteɪtmənt/ /ʌv/ /ɡʊdz/ /səʊld/Chi mức giá hàng bán
Current Liabilities/ˈkʌrənt ˌlaɪəˈbɪlətiz/Nợ ngắn hạn
Drawing accounts/ˈdrɔːɪŋ əˈkaʊnts/Tài khoản rút tiền
Expense/ɪkˈspens/Chi phí
Financial report/faɪˈnænʃəl rɪˈpɔːt/Báo cáo tài chính
Notes lớn the financial statements/nəʊt/ /tu/ /ðə/ /faɪˈnænʃl/ /ˈsteɪtmənt/Bản thuyết minh report tài chính
Owner Equity/ˈəʊnər ˈɛkwɪti/Vốn chủ sở hữu
Profit/ˈprɑːfɪt/Lợi nhuận
Revenue/ˈrevənuː/Doanh thu
Revenue deductions/ˈrevənuː/ /dɪˈdʌkʃn/Các khoản sút trừ doanh thu
Statement of income/ˈsteɪtmənt/ /əv/ /ˈɪnkʌm/Báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh

Mẫu report tài chính bởi tiếng Anh đầy đủ, cụ thể nhất

Một số trường đoản cú vựng siêng ngành kế toán thông dụng khác

*
Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Cheques/tʃek/Chi phiếu, tấm séc
Clock cards/klɑk kɑrdz/Thẻ bấm giờ
Directors/dəˈrɛktərz/Hội đồng quản ngại trị
Dishonored cheques/dɪˈsɑnərd tʃek/Chi phiếu/tấm séc bị từ chối
Dividends/ˈsteɪtmənt/ /ʌv/ /ɡʊdz/ /səʊld/Chi tổn phí hàng bán
Equivalent units/ɪˈkwɪvələnt ˈjunəts/Đơn vị tương đương
Equivalent unit cost/ɪˈkwɪvələnt ˈjunət kɑs/Giá thành đơn vị tương đương
Errors/ˈɛrərz/Lỗi
First call/fɜrst kɔl/Cuộc điện thoại tư vấn đầu tiên
Fixed expenses/fɪkst ɪkˈspɛnsəz/Chi phí rứa định
General ledger/ˈʤɛnərəl ˈlɛʤər/Sổ cái
General reserve/ˈʤɛnərəl rɪˈzɜrv/Quỹ dự trữ
Goods stolen/gʊdz ˈstoʊlən/Hàng bị đánh cắp
Goodwill/ˈgʊˈdwɪl/Uy tín
Gross loss/groʊs lɔs/Lỗ gộp
Gross profit/groʊs ˈprɑfət/Lãi gộp
Gross profit percentage/groʊs ˈprɑfət pərˈsɛntəʤ/Tỷ suất của lãi gộp
Historical cost/hɪˈstɔrɪkəl kɑst/Chi chi phí lịch sử
Horizontal accounts/ˌhɔrəˈzɑntəl əˈkaʊnts/Báo cáo quyết toán chữ T
Impersonal accounts/ɪmˈpɜrsənəl əˈkaʊnts/Tài khoản nhằm tính tổn phí thanh toán
Imprest systems/ˈɪmprest ˈsɪstəmz/Chế độ tạm ứng
Income tax/ˈɪnˌkʌm tæks/Thuế thu nhập cá nhân

Từ vựng chăm ngành Kế toán thường được sử dụng khi thao tác làm việc với ngân hàng

*
Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Account holder/əˈkaʊnt ˈhəʊldə/Chủ tài khoản
Accounts payable/əˈkaʊnts ˈpeɪəbᵊl/Tài khoản nợ phải trả
Accounts receivable/əˈkaʊnts rɪˈsiːvəbᵊl/Tài khoản phải thu
Amortization/əˌmɔːtɪˈzeɪʃᵊn/Khấu hao
Arbitrage/ˈɑːbɪtrɪʤ/Kiếm lời trường đoản cú chênh lệch
Bond/bɒnd/Trái phiếu
Boom/buːm/Tăng dạn dĩ về giá
Card holder/kɑːd ˈhəʊldə/Chủ thẻ
Cash basis/kæʃ ˈbeɪsɪs/Thực thu – thực chi
Certificate of deposit/səˈtɪfɪkɪt ɒv dɪˈpɒzɪt/Chứng chỉ tiền gửi
Cost of capital/kɒst ɒv ˈkæpɪtl/Chi mức giá vốn
Crossed cheque/krɒst ʧɛk/Séc thanh toán giao dịch bằng chuyển khoản
Debit balance/ˈdɛbɪt ˈbæləns/Số dư nợ
Debt/dɛt/Khoản nợ
Deficit/ˈdɛfɪsɪt/Thâm hụt
Deposit money/dɪˈpɒzɪt ˈmʌni/Tiền gửi
Depreciation/dɪˌpriːʃɪˈeɪʃᵊn/Sự sút giá
Dividend/ˈdɪvɪdɛnd/Lãi cổ phần
Letter of authority/ˈlɛtər ɒv ɔːˈθɒrəti/Thư ủy nhiệm
Statement/ˈsteɪtmənt/Sao kê (tài khoản)
Treasury bill/ˈtrɛʒᵊri bɪl/Kỳ phiếu kho bạc
Treasury stock/ˈtrɛʒᵊri stɒk/Cổ phiếu ngân quỹ

Từ vựng siêng ngành kế toán quản trị trong giờ Anh

*
Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Accounting/əˈkaʊntɪŋ/Kế toán
Auditing/ˈɔːdɪtɪŋ/Kiểm toán
Certified public accountant (cpa)/ˈsɜːtɪfaɪd ˈpʌblɪk əˈkaʊntənt (cpa)/Kế toán viên công chứng
Corporate income tax/ˈkɔːpərɪt ˈɪnkʌm tæks/Thuế doanh nghiệp
Expenses for financial activities/ɪksˈpɛnsɪz fɔː faɪˈnænʃəl ækˈtɪvətiz/Chi phí vận động tài chính
Financial ratios/faɪˈnænʃəl ˈreɪʃɪəʊz/Các chỉ số tài chính
General và administrative expenses/ˈʤɛnərəl ænd ədˈmɪnɪstrətɪv ɪksˈpɛnsɪz/Chi phí quản lý doanh nghiệp
Historical cost principle/hɪsˈtɒrɪkəl kɒst ˈprɪnsəpl/Nguyên tắc giá chỉ gốc
Issued capital/ˈɪʃuːd ˈkæpɪtl/Vốn vạc hành
Long-term borrowings/lɒŋtɜːm ˈbɒrəʊɪŋz/Vay lâu năm hạn
Tangible fixed assets/ˈtænʤəbᵊl fɪkst ˈæsɛts/Tài sản cố định hữu hình

Công thức cùng thuật ngữ cơ phiên bản về siêng ngành kế toán tài chính trong giờ Anh

*

Giá vốn hàng bán (Cost of goods sold or Cost of sales) = Purchase + Opening InventoryClosing Inventory

Mark-up profit rate (Tỷ lệ lợi nhuận) =(Sales Cost of goods sold) / Cost of goods sold

Income tax expense (Thuế thu nhập cá nhân) = Income tax rate x PBIT

Profit after tax (Thu nhập sau thuế) = PBIT Income tax expense

Gross profit (Lợi nhuận gộp) = Sales (Doanh thu) Cost of goods sold (Giá vốn hàng bán)

Margin profit rate (Biên lợi nhuận) = (Sales cost of goods sold) / Sales

Purchase = Closing Trade Payable (số dư nợ cuối kỳ) Opening Trade Receivable (số dư nợ đầu kỳ) + Cash paid to supplier (khoản chi phí nợ đề xuất trả bên cung cấp) + Received Discount (khoản khuyến mãi nhận được) + Contra between trade receivable & trade payable (bù trừ giữa nợ đề nghị thu với nợ cần trả)

Carrying amount (giá trị còn lại) = Cost (Tổng đưa ra phí) Accumulated depreciation (khấu hao lũy kế)

Annual depreciation (Khấu hao mặt hàng năm) = Cost of assets residual value / The amount of years of use life

Cost of manufactured (Chi phí sản phẩm & hàng hóa sản xuất) = Sum of production cost (Tổng ngân sách chi tiêu sản xuất) + Opening Work in progress Closing Work in progress

Các ký hiệu viết tắt trong chăm ngành kế toán

*
Ký hiệuViết đầy đủNghĩa tiếng Việt
COGSCost Of Good SoldGiá vốn sản phẩm bán
EBITEarning Before Interest và TaxLợi nhuận trước lãi vay với thuế
EBITDAEarnings Before Interest, Tax, Depreciation và AmortizationLợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao.

Bạn đang xem: Dịch tiếng anh chuyên ngành kế toán

FIFOFirst In First OutPhương pháp nhập trước xuất trước
GAAPGenerally Accepted Accounting PrinciplesNguyên tắc kế toán được chấp nhận chung
IASInternational Accounting StandardsChuẩn mực kế toán tài chính quốc tế
IASCInternational Accounting Standards CommitteeỦy ban chuẩn mực kế toán tài chính quốc tế
IFRSInternational Financial Reporting StandardsChuẩn mực report tài chủ yếu quốc tế
LIFOLast In First OutPhương pháp nhập sau xuất trước

Tài liệu học tập tiếng Anh kế toán hiệu quả

Để trau dồi kỹ năng tiếng Anh chăm ngành kế toán tài chính một giải pháp hiệu quả, các chúng ta có thể tham khảo một số phương thức học như sau:

Sử dụng sách, từ bỏ điển giờ Anh chăm ngành kiểm toán

Dưới đó là 3 cuốnsách tiếng Anh chăm ngành kế toán
PDF, cung cấp nguồn trường đoản cú vựng chủ yếu thống, được những nhà xuất bạn dạng uy tín phạt hành.

Từ điển kế toán tài chính – Kiểm toán dịch vụ thương mại Anh – Việt (Nhà xuất bạn dạng Thống Kê)Từ điển kế toán và truy thuế kiểm toán Anh – Việt (Nhà xuất bạn dạng Lao Động)Sách “English for accounting” (Nhà xuất phiên bản Giáo Dục Việt Nam)

Học tiếng Anh qua các website

Hiện nay, có nhiều website hỗ trợ nguồn dữ liệu đa dạng và phong phú về tiếng Anh chuyên ngành kế toán. Bạn cũng có thể tham khảo:

English4accounting.com:Đây là website có thể chấp nhận được người cần sử dụng tiếp cận kho trường đoản cú vựng giờ Anh chuyên ngành kế toán thông dụng.Business
English
Site.com
: Trang web cung cấp kiến thức tiếng Anh chuyên ngành kế toán cơ bản, giúp cho bạn phát triển các tài năng nền tảng như tự vựng, ngữ pháp, nghe, đọc.

Học giờ đồng hồ Anh kế toán thuộc ELSA Speech Analyzer

Nếu bạn thường xuyên bận rộn, cạnh tranh sắp xếp thời gian để tham gia những khóa học xuất xắc “mò mẫm” nghiên cứu và phân tích giáo trình, hãy luyện giờ Anh chuyên ngành kế toán thuộc ELSA Speech Analyzer. Đây là 1 trong những trong nhữngchương trình học tiếng Anh cho tất cả những người đi làmtốt duy nhất hiện nay.

ELSA Speech Analyzer cung ứng kho bài học khổng lồ, với hơn 25.000 bài xích luyện tập, 290+ chủ thể tiếng Anh sale trong phần nhiều ngành nghề, phòng ban. Đặc biệt là tiếng Anh siêng ngành kế toán, tài chính, chứng khoán vàcác mẫu mã câu tiếp xúc văn phòng.

Kế toán (Accounting) là 1 chuyên ngành rất thịnh hành tại Việt Nam. Đối với sinh viên, vấn đề học kiến thức tiếng Anh chuyên ngành kế toán tài chính là vô cùng đặc trưng để bổ trợ trong quá trình học tập với tìm kiếm vấn đề làm. Bài viết này sẽ giới thiệu các thật ngữ với từ vựng siêng ngành kế toán tài chính một cách rõ ràng và cách để ứng dụng hồ hết từ vựng này.
*

Key takeaways

Các dùng cho trong ngành kế toán: accountant, chief accountant, general accountant, v.v.

Vốn và tiền tệ trong lĩnh vực kế toán: capital, cash, debit card, liabilities, v.v.

Chi mức giá trong ngành kế toán: expense, cost, v.v.

Nghiệp vụ kế toán: debit, credit, v.v.

Nguyên tắc và cách thức trong ngành kế toán: 7 general principles

Tài sản và sách vở doanh nghiệp: business lisence, plan, v.v.

Khi thao tác làm việc với ngân hàng: deposit, collateral, v.v.

Kế toán cai quản trị: decision-making, statement, report.

Từ vựng tiếng Anh siêng ngành kế toán

Chuyên ngành kế toán tài chính trong tiếng Anh được call là “Accounting” (phát âm: /əˈkaʊn.tɪŋ/). Đây là một trong những chuyên ngành chăm về bao hàm hoạt rượu cồn ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài bao gồm (thu và bỏ ra tiền) của một nhóm chức, con tín đồ (the skill or activity of keeping records of the money a person or organization earns and spends - tự điển Cambridge).

Xem thêm: Mức Lương Bhxh Tháng 7/2023, Tỷ Lệ Đóng Bhxh Năm 2023 Của Doanh Nghiệp Và Nlđ

Dưới đó là những tự vựng trong số lĩnh vực cụ thể của kế toán.

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán tài chính về các chức vụ

Một kế toán tài chính viên có thể nhiều nghành nghề chuyên môn sâu khác nhau. Bảng sau đây liệt kê tên của các chức vụ trong một cơ quan kế toán (Accounting Department).

Chức vụ

Phát âm

Ý nghĩa

Accountant

/əˈkaʊn.tənt/

Nhân viên kế toán, kế toán tài chính viên

(để chỉ tầm thường những người thao tác trong nghành kế toán)

Accounting Liabilities

/əˈkaʊn.tɪŋ/ /ˌlaɪ.əˈbɪl.ə.tiz/

Kế toán công nợ

Auditor

/ˈɔː.dɪt.ər/

Kiểm toán viên

Bookkeeper

/ˈbʊkˌkiː.pər/

Kế toán hội chứng từ

Chief Accountant

/tʃiːf/ /əˈkaʊn.tənt/

Kế toán trưởng

Financial Accountant

/faɪˈnæn.ʃəl/ / /əˈkaʊn.tənt/

Kế toán tài chính

General Accountant

/ˈdʒen.ər.əl/ /əˈkaʊn.tənt/

Nhân viên kế toán tài chính tổng hợp

Managerial Accounting (Management Accountant)

/ˌmæn.əˈdʒɪə.ri.əl/ /əˈkaʊn.tɪŋ/

Nhân viên kế toán quản trị

Payment Accountant

/ˈpeɪ.mənt/ /əˈkaʊn.tənt/

Nhân viên kế toán tài chính thanh toán

Public Accountant

/ˈpʌb.lɪk/ /əˈkaʊn.tənt/

Kế toán công chứng

Revenue Accountant

/ˈrev.ən.juː/ /əˈkaʊn.tənt/

Kế toán doanh thu

Tax Accountant

/əˈkaʊn.tɪŋ/ /əˈkaʊn.tənt/

Kế toán thuế

Treasurer

/ˈtreʒ.ər.ər/

Thủ quỹ

Từ vựng giờ anh chăm ngành kế toán về vốn cùng tiền tệ

Vì tính chất công việc liên quan mang đến các hoạt động tài chính, một kế toán tài chính viên yêu cầu hiểu về các từ vựng tiếng Anh tương quan đến vốn cùng tiền tệ. Ví dụ một số từ vựng phổ biến là:

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Capital

/ˈkæp.ɪ.təl/

Vốn

Cash

/kæʃ/

Tiền mặt

Cheque

/tʃek/

Tờ séc ghi tiền

Common stock

/ˈkɒm.ən/ /stɒk/

Cổ phiếu thường

Credit card

/ˈkred.ɪt ˌkɑːd/

Thẻ tín dụng

Debit card

/ˈdeb.ɪt ˌkɑːd/

Thẻ ghi nợ

Dividend

/ˈdɪv.ɪ.dend/

Cổ tức

Equity

/ˈek.wɪ.ti/

Vốn

Inflation

/ɪnˈfleɪ.ʃən/

Lạm phát

Interest

/ˈɪn.trəst/

Lãi suất

Liquidity

/lɪˈkwɪd.ə.ti/

Tính thanh khoản

Loan/ Debt

/ləʊn/ - /det/

Khoản nợ

Preferred stock

/prɪˈfɜːd/ /stɒk/

Cổ phiếu ưu đãi

Revenue (Sales)

/ˈrev.ən.juː/

Doanh thu

Working capital

/ˈwɜː.kɪŋ/ /ˈkæp.ɪ.təl/

Vốn lưu động

*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về ngân sách trong ngành kế toán

Khi triển khai bảng cân đối kế toán hay báo cáo dòng tiền, có không ít từ vựng về túi tiền được cần sử dụng đến. Đây là những cụm danh từ bỏ thườnu trúc: (tên hoạt động/ sự vật) + expense/cost. Dưới đấy là một số từ bỏ vựng phổ biến.

Các loại bỏ ra phí

Phát âm

Ý nghĩa

Account Payable

/əˈkaʊnt/ /ˈpeɪ.ə.bəl/

Nợ buộc phải trả

Accrued expense

/əˈkruː/ /ɪkˈspens/

Chi mức giá dồn tích

Depreciation

/dɪˌpriː.ʃiˈeɪ.ʃən/

Khấu hao

Depreciation expense

/dɪˌpriː.ʃiˈeɪ.ʃən/ /ɪkˈspens/

Chi tổn phí hao tổn

Fixed cost

/fɪkst/ /kɒst/

Chi phí rứa định

Insurance expense

/ɪkˈspens/

Chi giá thành bảo hiểm

Liabilities

/ˌlaɪ.əˈbɪl.ə.ti/

Nợ

Note(s) Payable

/nəʊt/ /ˈpeɪ.ə.bəl/

Thương Phiếu cần Trả

Prepaid expense

/ˌpriːˈpeɪd /ɪkˈspens/

Chi phí trả trước

Production cost

/prəˈdʌk.ʃən/ /kɒst/

Chi giá tiền sản xuất

Selling cost

/ˈselɪŋ/ /kɒst/

Chi phí buôn bán hàng

Supply expense

/səˈplaɪ/ /ɪkˈspens/

Chi tầm giá cho cung ứng

Utility expense

/ɪkˈspens/

Chi giá tiền tiện ích

Variable Cost

/ˈveə.ri.ə.bəl/ /kɒst/

Chi phí lưu động

Từ vựng giờ Anh về nhiệm vụ kế toán

Nghiệp vụ kế toán tài chính là những các bước một kế toán thực hiện mỗi ngày nhằm “ghi chép, thu nhận, giải pháp xử lý và cung ứng các tin tức về tình hình vận động tài chính”. Bảng bên dưới liệt kê các từ vựng trong giờ đồng hồ Anh chỉ những nghiệp vụ kế toán. Đây là những từ vựng thông dụng và phổ biến trong quy trình làm việc.

Từ vựng

Loại từ

Phát âm

Ý nghĩa

Account

(n)

/əˈkaʊnt/

Tài khoản

Balance sheet

(n)

/ˈbæl.əns/ /ʃiːt/

Bảng bằng phẳng kế toán

Cash transaction

(n)

/kæʃ/ /trænˈzæk.ʃən/

Bán giao dịch luôn

Control account

(n)

/kənˈtroʊl əˈkaʊnts/

Tài khoản kiểm tra

Credit

(v)

/ˈkred.ɪt/

ghi tăng

Current account

(n)

/ˈkɝː.ənt əˈkaʊnts/

Tài khoản vãng lai

Debit

(v)

/ˈdeb.ɪt/

ghi giảm

Discount

(n/v)

/ˈdɪs.kaʊnt/

Chiết khấu

Disposal

(n)

/dɪˈspəʊ.zəl/

Thanh lí

Assess

(v)

/əˈses/

Định giá

Từ vựng về các nguyên tắc và phương thức trong ngành kế toán

Để thực hiện giỏi các nghiệp vụ của kế toán, một kế toán viên rất cần phải nắm vững chắc 7 chế độ cơ bản trong kế toán.

*
Nguyên tắc 1: History cost principle - hiệ tượng giá gốc

Phát âm: /ˈhɪs.tər.i/ /kɒst//ˈprɪn.sə.pəl/

Ý nghĩa: tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc (là số tiền hoặc tương đương tiền mà doanh nghiệp đang trả hoặc bắt buộc trả) hoặc tính theo giá chỉ trị phải chăng của gia tài đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá nơi bắt đầu của gia sản không được chũm đổi.

Nguyên tắc 2: Matching principle - chính sách phù hợp

Phát âm:/ˈmætʃ.ɪŋ/ /ˈprɪn.sə.pəl/

Ý nghĩa: doanh thu và túi tiền phải được ghi nhận phù hợp và tương xứng. Bất kể lúc nào có một khoản lợi nhuận được ghi dấn thì sẽ có được một khoản ngân sách tương ứng liên quan đến khoản lợi nhuận kể trên.

Nguyên tắc 3: Consistency principle - phép tắc nhất quán

Phát âm:/kənˈsɪs.tən.si/ /ˈprɪn.sə.pəl/

Ý nghĩa: Nguyên tắc nhất quán cho rằng các công ty đề xuất sử dụng đồng bộ cách hạch toán cho những sự kiện cùng giao dịch. Nói biện pháp khác, những công ty không nên sử dụng nhiều cơ chế và phương pháp kế toán cho đều kì kế toán.

Nguyên tắc 4: Prudence principle - vẻ ngoài thận trọng

Phát âm:/ˈpruː.dəns/ /ˈprɪn.sə.pəl/

Ý nghĩa: Đây là một trong những nguyên tắc nhận định rằng một công ty nên tiến hành kế toán, hạch toán một phương pháp thận trọng. Nó bao hàm cả những hành vi phán đoán và mong tính kế toán tài chính trong các tình huống khác nhau.

Nguyên tắc 5: Materiality principle - cách thức trọng yếu

Phát âm:/məˌtɪəriˈæləti/ /ˈprɪn.sə.pəl/

Ý nghĩa: Một thông tin hoàn toàn có thể được làm lơ nếu ảnh hưởng tác động của vấn đề làm này là nhỏ đến báo cáo tài chính hay ra quyết định của người sử dụng báo cáo.

Nguyên tắc 6: Accrual principle - vẻ ngoài cơ sở dồn tích

Phát âm: /əˈkruː.əl//ˈprɪn.sə.pəl/

Ý nghĩa: các giao dịch tài chính của người sử dụng phải được đánh dấu trong cùng một khoảng thời gian mà chúng xảy ra. Mặc dù, dòng tiền thực tiễn (sự chi, trả tiền) hoàn toàn có thể chưa xảy ra.

Nguyên tắc 7: Going concern principle - Nguyên tắc hoạt động liên tục

Phát âm: /ˈɡəʊ.ɪŋ/ /kənˈsɜːn//ˈprɪn.sə.pəl/

Ý nghĩa: qui định này giả định rằng một doanh nghiệp sẽ liên tục tồn tại sau này gần, nói bí quyết khác, rằng nó sẽ không bị buộc phải hoàn thành kinh doanh. Vào kế toán, nguyên tắc chuyển động liên tục đưa định rằng doanh nghiệp lớn sẽ tiếp tục vận động đủ thọ để tiến hành các nghĩa vụ, kim chỉ nam và khẳng định hiện trên của mình.

Ngoài những nguyên tắc, dưới đây là những công thức cơ bản được sử dụng vô cùng thịnh hành trong kế toán.

Balance Sheet (Bản phẳng phiu kế toán)

Total Asset

=

Liabilities

+

Owner’s Equity

Fixed Asset (Property, Land & Equipment, Building, Computers, etc.)

+

Current Asset (Inventory, Prepaid Expense, tài khoản Receivables, others)

Long-term Debt

+

Current liabilities (Account Payable, Accrued Payable, short-term loans, Unearned Revenue others)

Common Stock

+

Retaining Earnings

Công thức tính lợi nhuận giữ gìn (Retained Earnings):

Retained Earnings (t) = Beginning Balance (t-1) + Profit (Loss) – Dividend

Công thức mang đến vốn lưu động (một nguồn vốn thời gian ngắn nhằm đáp ứng cho các hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp)

Net Working capital = Current assets – Current liabilities

Để tính điểm hòa vốn, những kế toán viên vẫn dùng cách làm sau:

Break-even point = (Revenue – Total cost (fixed costs + variable costs) = 0 profit)

Từ vựng giờ Anh ngành kế toán tài chính về tài sản và giấy tờ doanh nghiệp

Bên cạnh đó, bài toán hiểu các thuật ngữ giành riêng cho tài sản và sách vở doanh nghiệp trong giờ đồng hồ Anh là vô cùng quan trọng.

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Account Receivable

/əˈkaʊnt/ /rɪˈsiːvəbl/

Khoản cần thu

Asset

/ˈæs.et/

Tài sản

Business license

/ˈbɪz.nɪs/ /ˈlaɪ.səns/

Giấy phép tởm doanh

Business plan

/ˈbɪz.nɪs/ /plæn/

Kế hoạch khiếp doanh

Current asset

/ˈkʌr.ənt/ /ˈæs.et/

Tài sản lưu lại động

Debentures

/dɪˈben.tʃɚ/

Trái phiếu, giấy nợ

Debit note

/ˈdeb.ɪt noʊt/

Giấy báo Nợ

Financial report

/faɪˈnæn.ʃəl/ /rɪˈpɔːt/

Báo cáo tài chính

Fixed asset

/fɪkst/ /ˈæs.et/

Tài sản rứa định

Inventory

/ˈɪn.vən.tər.i/

Kho

Từ vựng tiếng Anh chăm ngành kế toán được thực hiện khi làm việc với ngân hàng

Khi thao tác làm việc với bank hoặc với vị trí là một trong những kế toán ngân hàng, tín đồ đọc hoàn toàn có thể phải dùng đến các từ vựng bên dưới đây:

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Account holder

/əˈkaʊnt ˈhoʊl.dɚ/:

Chủ tài khoản

Accumulated reserve

/əˈkjuː.mjə.leɪtɪd rɪˈzɝːv/

Nguồn tiền tích luỹ

Assess

/əˈses/

Định giá

Collateral

/kəˈlæt.ər.əl/

Tài sản đảm bảo

Credit rating

/ˈkred.ɪt ˈreɪ.tɪŋ/

Xếp hạng tín dụng

Credit status

/ˈkred.ɪt ˈsteɪ.təs/

Tình trạng tín dụng

Credit worthiness

/ˈkred.ɪt ˈwɝː.ði.nəs/

Khả năng trả được nợ

Default

/dɪˈfɑːlt/

Trả nợ không nên hạn/ thiết yếu trả nợ

Deposit

/dɪˈpɒz.ɪt/

Tiền gửi

Document

/ˈdɒk.jə.mənt/

Chứng từ

Exchange rate

/ɪksˈtʃeɪndʒ/ /reɪt/

Tỷ giá

Mortgage

/ˈmɔː.ɡɪdʒ/

Thế chấp

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán tài chính quản trị

Trong những chuyên ngành của Kế toán, kế toán tài chính quản trị là 1 trong chuyên ngành bé dại hơn cùng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Một công ty kế toán cai quản trị cần nắm bắt các vấn đề về yếu tố hoàn cảnh tài thiết yếu và khiếp doanh của chúng ta để ship hàng công tác quản ngại trị nội cỗ và ra ra quyết định quản trị.

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

✅ Cash flow

⭐ /kæʃ/ /fləʊ/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x